- Vi har mye å vinne på å se på hverandres universiteter som våre utvidede campus, sier Hustad.

Nordic Five Tech (N5T) ble etablert for seks år siden, som en eksklusiv, strategisk allianse mellom de fem ledende tekniske universitetene i Norden: , Aalto, Chalmers, Danmarks Tekniske Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan og NTNU

Høste flere fordeler

Målet er å dra fordeler av hverandre, og skape synergier innen utdanning forskning og nyskaping. Man har kommet lengst på utdanningsfeltet.

Alliansen har mer enn 42 000 teknologistudenter til sammen. Det samarbeides om utveksling, flere felles N5T masterprogrammer, sommerkurs og andre tilbud. Hustad ønsker nå at alliansen tar et steg videre og styrker seg på forskningssiden. Han ramser opp felt etter felt der han mener de kan dra flere fordeler av hverandre:

Forskermobilitet, ikke minst for yngre forskere og stipendater, tilgang på forskningsinfrastruktur, veiledning, og mer samarbeid om forskningsprogrammer.

- Det er en del samarbeid allerede, men det er ikke i noen organisert form. Det er ikke det at vi absolutt skal styre forskerne. De har gjerne sine foretrukne nettverk. Det handler mer om å legge til rette og inspirere til nye allianser, sier Hustad, som minner om at de fem store representerer en styrke på 11 000 forskere.

- Ved å utnytte de mange fordelene vi har via alliansen er jeg overbevist om at vi i fremtiden kan gjøre oss enda sterkere gjeldende internasjonalt, mener Hustad

Delte egne erfaringer

Selv har han vært aktiv innen nordisk energiforskning over en årrekke.

I går kveld var han middagsvert for utsendinger fra N5T-universitetene som deltar på Technoport 2012. Sammen med professor Kim Dam-Johansen ved Danmarks Tekniske Universitet gjorde han nettop et poeng av det han mener er et særdeles fruktbart nordisk samarbeid på bioenergi. Programmet ble finansiert av Nordisk Ministerråd. Det ble avsluttet i fjor, etter åtte år. I følge Hustad utdannet de 40 stipendiater innen bioenergi i denne perioden.

- Vi utviklet felles ph.d-seminarer, studenter sirkulerte mellom universitetene, vi utnyttet hverandres utstyr og infrastruktur og drev utstrakt sampublisering, sier NTNUs prorektor for nyskaping.

Han mener at det de gjorde, var en slags mini-variant av det europeiske samarbeidet rundt ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) og ECCSEL – den felleseuropeiske infrastrukturen for forskning på CO2-fangst og lagring.

Er små alene

- Mitt ønske er å inspirerere andre forskere i N5T til å gjøre tilsvarende. Det kommer så mye positivt ut av å samarbeide på denne måten. Vi har flere områder der vi kan utvikle ting sammen eksempelvis under EU-paraplyen. Mellom nordiske land er det enkelt, vi har så mye til felles, sier Hustad.

Professor Kim Dam-Johansen har vært en av hans samarbeidsfeller. Dam-Johansen leder Institutt for kjemiteknikk ved DTU, og er helt på linje med Hustad.

- For meg personlig har dette samspillet med nordiske kolleger vært viktig gjennom 25 år, sier Dam-Johansen.

Han presiserer at vi bare må erkjenne en annen viktig side ved dette, nemlig at vi som enkeltland i Norden er små.

- Det blir særlig tydelig på internasjonale konferanser. Vi blir lett små hver for oss. Derfor er det fornuftig å gå inn som likeverdige partnere i et kulturelt fellesskap – og tale med én stemme. Slik kan Norden betraktes som ett område. Samarbeid gir styrke, sier DTU-professoren.

NTNU har sett på Technoport-konferansen som en mulighet til å utvikle forskningssamarbeid og profilere nordisk forskning internasjonalt. Alliansepartnerne ble spesielt invitert til konferansen, i et ønske om at de skulle være ekstra godt synlige. I alt sendte 100 forskere fra alliansen inn abstracts til forskningskonferansen. Syv av dem har holdt hovedinnlegg under de ulike forskningssesjonene.