UH-sektoren splittet om faste ansettelser

Universitetene og høyskolene spriker i synet på hvorvidt oppdragsforskere som hovedregel skal ansettes fast. NTNU sier nei til hovedregelen om fast tilsetting og nei til fortrinnsrett for denne gruppen.

Andelen midlertidig tilsatte i universitets- og høyskolesektoren skal ned. Det er et sterkt politisk signal fra Kunnskapsdepartementet og statsråd Tora Aasland.

Rindal: Etter fire år, fast ansatt

Spørsmålet er hvordan det skal skje. Tora Aasland nedsatte Rindal-utvalget med oppdrag å foreslå kontrete forslag. Foranlediget av medieoppslag om eksternt finansierte forskere på opp til 11 år på midlertidige kontrakter, foreslo Rindal-utvalget i november i fjor at alle oppdragsforskere med prosjekter ut over fire års varighet, i hovedsak skal ansettes fast.

Sektoren: Sprikende standpunkt

Alle er enige om at noe må gjøres: Høringssvarene fra UH-sektoren viser at institusjonene ikke har klart å enes om en felles holdning til dette spørsmålet. Det bekrefter generalsekretær i Universitets- og høgskolerådet, Ola Stave. UHR har gjennom sin høringsuttalelse forsøkt å samle sektorens forskjellige innspill.

I mangel på ett, felles standpunkt, nøyer UHR seg med at om departementet fastsetter en policy på fast ansettelse av oppdragsforskere, må det samtidig en forskriftsendring til: Denne gruppen av forskere skal ikke ha fortrinnsrett til passende, ledige stillinger om de skulle bli oppsagt. Denne rettigheten har dagens fast ansatte.

Fagforening: Ulike rettigheter

Forskerforbundet på sin side, advarer mot konsekvensene av at oppdragsforskere ikke får ta del i de samme faglige rettighetene som andre fast ansatte:

”Dersom fortrinnsretten tas bort for denne gruppen innebærer fast tilsetting ingen andre fordeler enn rett på formell oppsigelse samt noe lengre oppsigelsestid”, heter det i forbundets uttalelse.LES OGSÅ: - Hva er da vitsen, spør forsker Ingvild Haug, med 11 år på kontrakter

Blant de eksternfinansierte undervisnings- og forskerne i UH-sektoren, er rundt 70 prosent midlertidig ansatt, i følge tall fra Forskerforbundets høringssvar.

Fakultetene: Positive til fast ansettelse

Alle fakultetene ved NTNU har fått mulighet til å uttale seg om tiltakene i Rindal-rapporten. Svarene er samstemte i at en hovedregel om fast ansettelse av oppdragsforskerne må ledsages av en forskriftsendring. Gjennomgangstonen er at faglige hensyn, det vil si å kunne rekruttere de beste forskerne for å kunne hevde seg i internasjonal forskning, må være styrende.

Et stort fakultet med mye oppdragsforskning som Det medisinske fakultet støtter forslaget om fast ansettelse av denne gruppen. Det humanistiske fakultet praktiserer fast ansettelse for denne gruppen. Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi mener at eksternfinansierte forskere i størst mulig grad bør ansettes fast.

NTNU: Må vurderes enkeltvis

Rektor har i sitt svar til Kunnskapsdepartementet gått ett skritt tilbake: Selv om universitetet stiller seg fullt og helt bak målet for tiltakene, kan ikke NTNU støtte Rindal-utvalgets forslag om at hovedregelen skal være fast ansettelse.

Rektor mener at fast tilsetting må vurderes i hvert enkelt tilfelle, hvor blant annet sannsynligheten for fremtidige oppdrag – og dermed midler til de ansatte – må veie tungt. Han mener også at fortrinnsrett for fast ansatte oppdragsforskere også vil komme i for sterk strid med kvalifikasjonsprinsippet i tilsettinger til vitenskapelige stillinger.

- Vi har foretatt vår egen vurdering om hovedregelen skal være fast ansatte oppdragsforskere, selv om dette spørsmålet ikke er tatt opp i høringsrunden av alle fakultetene, kommenterer Organisasjons- og informasjonsdirektør Trond Singsaas.

– Vi ønsker å tilsette flere fast, men vi mener det ikke er nødvendig med endringer i lover og forskrifter for å få ned bruken av midlertidighet for denne gruppen av forskere. Det er vårt hovedbudskap til departementet, sier han.

Fast ansatt, lett oppsagt? Rindal-utvalgets flertall går inn for fast ansettelse for oppdragsforskere, men ingen fortrinnsrett til ledige stillinger ved oppsigelse. Universitetene ønsker lettere tilgang til oppsigelse ved bortfall av arbeidsoppgavene. Hva blir igjen, spør forskerforbundet.
(Foto: David Hardman)

Fast ansatt, lett oppsagt? Rindal-utvalgets flertall går inn for fast ansettelse for oppdragsforskere, men ingen fortrinnsrett til ledige stillinger ved oppsigelse. Universitetene ønsker lettere tilgang til oppsigelse ved bortfall av arbeidsoppgavene. Hva blir igjen, spør forskerforbundet. Foto: David Hardman

Dersom fortrinnsretten tas bort for denne gruppen innebærer fast tilsetting ingen andre fordeler enn rett på formell oppsigelse samt noe lengre oppsigelsestid

Forskerforbundet
Midlertidighet og Rindal-utvalget
Forskere på bistands- og oppdragfinansierte prosjekter ut over fire år, bør i hovedregelen tilsettes fast. Men samtidig skal denne gruppen av fast ansatte forskere ikke omfattes av Tjenestemannslovens bestemmelser om fortrinnsrett til andre ledige stillinger man er kvalifisert til.Det foreslår Rindal-utvalget (ledet av direktør Magnus Rindal ved NOVA) nedsatt av Kunnskapsdepartementet.Høringssvarene fra fakultetene på NTNU:
  • Det medisinske fakultet: Har allerede satt i gang arbeidet med å kartlegge og redusere andelen midlertidig ansatte. Ønsker ikke at fortrinnsretten "avskjærer kvalifikasjonsprinsippet ved rekruttering". Støtter Rindal-utvalgets forslag om at oppdragsforskere ansettes fast.
  • Det humanistiske fakultet: Har allerede en praksis med fast tilsetting av oppdragsforskere, med gode erfaringer.
  • Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi: Fakultetet har en svært omfattende bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet. Opplever at det er rom for å ansette oppdragsforskere i faste førstestillinger, men understreker fleksibilitet i forhold til oppsigelse. IVT mener at oppdragsforskere i størst mulig grad bør ansettes fast, men uten fortrinnsretten.
  • Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologi: Det vil bli svært vanskelig å finne annen passende stilling ved en oppsigelse av oppdragsforskere. Støtter derfor ikke fortrinnsrett til denne gruppen.
  • Fakultet for arkitektur og billedkunst: Hovedutfordringen for AB er bruken av timelærere. Det trengs klarere regler for bruken av midlertidig ansatte.
  • Fakultet for informsjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk: Ikke svart eksplisitt på spørsmålet
  • Fakultet for naturvitenskap og teknologi: Ikke besvart.
Ikke lovendring. – Vi ønsker å tilsette flere fast, men vi mener det ikke er nødvendig med endringer i lover og forskrifter for å få ned bruken av midlertidighet , sier NTNUs organisasjonsdirektør Trond Singsaas.
(Foto: Sølvi W. Normannsen)

Ikke lovendring. – Vi ønsker å tilsette flere fast, men vi mener det ikke er nødvendig med endringer i lover og forskrifter for å få ned bruken av midlertidighet , sier NTNUs organisasjonsdirektør Trond Singsaas. Foto: Sølvi W. Normannsen

Relaterte artikler

Vil løfte frem de usynlige forskerne

Midlertidige forskere på eksterne midler gjør mye vitenskapelig arbeid uten å få full merittering for det. Fast ansatte forskere høster gevinsten. Ved enkelte institutt er i praksis all veiledning utført av "lausarbeidere".

Fast ansatt midlertidig

Arbeidsgiverne vil gi oppdragsforskerne fast jobb, men ikke fortrinnsrett ved oppsigelser. – Hva er da vitsen, spør eksternforsker Ingvild Haug.

Skal vurdere fast ansettelse for "lausunger"

Mulighet for å ansette oppdragsforskere fast, er et av tiltakene NTNU ønsker å se på for å få ned andelen midlertidig ansatte.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Vil øke semesteravgiften med 140 kroner i året

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, Sit, vil øke semesteravgiften fra 510 til 580 kroner. Årsaken er økt satsing på blant annet studentfrivillighet.

Høytid for prokrastinering:

Sju råd til studenter som utsetter viktige gjøremål

Det er eksamenstid for hundretusenvis av studenter, og mange kjenner nok et snev av utsettelsesatferd. Når denne blir kronisk heter det prokrastinering, og kan gjøre eksamenlesing og oppgaveskriving unødig vanskelig.

Gjesteskribent Hilde Opoku:

Fra SMART teknologi til smartere medmennesker?

Med årets statsbudsjett innfører Ghana flere skattereformer som har til hensikt å forflytte skattebyrden fra de som har minst, stimulere til forretningsoppstart for unge entreprenører samt andre mekanismer vi er vant med fra den norske velferdsstaten.

Hva er en medforfatter?

Professor i medisinsk statistikk Stian Lydersen (NTNU) vil ikke ta ansvar for de artiklene han er medforfatter på. Det ansvaret er han pålagt i følge Vancouver-retningslinjene.