Ytring:

Innsatsen for fremmedspråk må være nasjonal

Et lite land som Norge, med åpen økonomi og utstrakt internasjonalt engasjement, trenger gode språkkunnskaper, mener UiO-rektor Ole Petter Ottersen og UiB-rektor Dag Rune Olsen.

Dette innlegget ble først publisert i Aftenposten.

NTNU har nylig foreslått at det opprettes et regionalt ressurssenter for fremmedspråk for Midt- og Nord-Norge. Vi mener innsatsen må være nasjonal og ikke forkludres av en diskusjon om regionale særordninger.

I et stadig mer sammenvevet verdenssamfunn er språkkunnskap en nødvendighet, både i næringsliv, offentlig forvaltning og kulturliv. Det er ikke nok med engelsk alene. Økende innvandring har også gjort det norske samfunnet mer språklig sammensatt. Fremmedspråkene bidrar til perspektivmangfold og inkludering og gjør Norge større.

At så få studenter lærer tysk, fransk og spansk er alarmerende, blant annet fordi dette er språkene i land som er våre største handelspartnere.

Norge har også et økende behov for kompetanse i språk utenfor Europa av handelsmessige grunner, av hensyn til politisk og kulturell utveksling og som følge av økt innvandring fra ikke-europeiske land.

Undervisningsintensive fag

Universitetene i Oslo og Bergen har ansvar for landets klart største portefølje av fremmedspråk. Til sammen tilbyr vi over 20 fremmedspråk, i tillegg til de klassiske språkfagene, gresk, latin og norrønt, for å sikre at nasjonen til en hver tid har et godt nok tilbud om fremmedspråklig utdanning.

Språkfagene er undervisningsintensive og kostnadskrevende. Noen av språkstudiene har små studentkull, men de må like fullt opprettholdes som nasjonale tilbud.

Årlig avsetter vi betydelige ressurser til arbeid med rekruttering og til styrking av kontakten med arbeidslivet og skolen. Hvordan kan vi som nasjon forvalte en sterk og bred kompetanse i fremmedspråk? Det har lenge vært enighet mellom universitetene om at en nasjonal satsing er veien å gå, og i våre innspill til den kommende Humaniorameldingen har vi foreslått flere nasjonale tiltak:

Høyere uttelling i studiepoeng for språkfag fra videregående skole, vektlegging av språk i nasjonale forskningsprioriteringer, tiltak for større studentmobilitet, økt samarbeid med kommuner og fylkeskommuner, fortsatt styrking av lektorutdanningene og bedre finansiering av språkfagene er tiltak vi har tatt til orde for.

Bygg på eksisterende fagmiljø

Og Norge har allerede et ressurssenter for fremmedspråk. Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (Fremmedspråksenteret) er et nasjonalt ressurssenter under Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet.

Vi mener at dette nasjonale senteret fortsatt må spille en viktig rolle i arbeidet for å styrke fremmedspråkene i skolen og i høyere utdanning.

Det er lite som tyder på at spørsmål knyttet til rekruttering og kontakt med skole og arbeidsliv er av en spesifikk regional karakter.

Fremmedspråkene i det norske utdanningssystemet må styrkes, men et regionalt ressurssenter for Midt- og Nord-Norge er ikke veien å gå. Regionale løsninger vil på sikt kunne føre til fragmentering og svekkelse av den nasjonale bredden i forskning og undervisning i fremmedspråk, altså det motsatte av det vi trenger. Vi må bygge videre på de sterke fagmiljøene vi har.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

- Obligatorisk oppmøte uforenelig med lik rett til utdaning

De fleste talerne stilte seg lørdag negative til krav om obligatorisk oppmøte i høyere utdanning.

- Det var et stort sjokk da de leste opp navnet mitt

Vi møtte en sjokkert studentleder minutter etter at valgseieren var offentlig.

Dette er den nye nestlederen i NSO

NSO valgte lørdag ny leder og nestleder.

Ønsker å fjerne alderspoengene

NSO behandlet under landsmøtet et forslag om å fjerne alderspoeng i høyere utdanning. - Ordningen diskriminerer yngre studenter, mener forslagsstillerne.