Samlokalisering:

Dekanen ved NV-fakultetet svarer på studentenes krav

- Vi forstår studentenes frustrasjon i denne saken, skriver dekan Øyvind Weiby Gregersen ved NV-fakultetet i sitt svar på studentenes åpne brev.
Øyvind Weiby Gregersen, dekan ved Fakultet for naturvitenskap.
(Foto: NTNU)

Øyvind Weiby Gregersen, dekan ved Fakultet for naturvitenskap. Foto: NTNU

Til studentene innen matteknologi

Vi forstår studentenes frustrasjon i denne saken. Jeg ønsker at teknologimiljøene tilknyttet NV-fakultetet skal samles på
Gløshaugen, og fortsetter å jobbe for dette. Det samme gjør prodekanene ved fakultetet og instituttledelsen ved Institutt for Bioteknologi og matvitenskap. I denne saken anbefalte styringsgruppen for Samlokaliseringsprosjektet rektor å utsette flytting av matteknologimiljøet slik at NTNU kan finne en løsning med færre følgekostnader (f.eks. reetablering av to grunnkurslaboratorier for kjemiundervi sning).

Studiekvalitet og studiemiljø er sentrale elementer i vårt arbeid med utdanning, og vi er glade for at studentene engasjerer seg i dette. For å få til et tett samarbeid om forskning og utdanning innenfor instituttet er det uheldig om flyttingen utsettes.

Som en del av arbeidet med å finne best mulige løsninger på den nåværende situasjonen, vil vi legge til rette for at undervisningen til matteknologistudentene i størst mulig grad skal foregå i Akrinn. Akrinn har tilpassede laboratorier som fagmiljøet har gjort en stor jobb med å få i funksj onell stand etter en betydelig mengde feil fra byggeperioden.

Vi er også helt enige med dere i at identitetsareal for studenter er sentralt for et godt læringsmiljø. Instituttleder Kjetil Rasmussen har henvendt seg til NTNU Eiendom for å finne løsninger for dette behovet.

NTNU Eiendom har også tilrettelagt felles lesesalsplasser for alle studenter på Kalvskinnet i forbindelse med biblioteket i E. C. Dahls gate 2. Her er det etablert lesesalsplasser som er åpne for alle studenter. Ut over dette vil vi sørge for at undervisningsrom er tilgjengelige som arb eidsplasser i eksamensperioden.

Samlokaliserings- og Campusprosjektet har mange aktører, mange avhengigheter og mange behov. Det er besluttet at Institutt for lærerutdanning skal flytte inn i Akrinn. Vi er derfor i dialog med dem for å finne løsninger som så godt som mulig dekker behovene til alle
studieprogrammene som er lokalisert i bygget.

Matteknologi er studier som er viktige for fakultetet og for det arbeidslivet vi skal levere kandidater til. Vi mener at faglig integrasjon vil styrke både læringsmiljøet og fagmiljøet, og flytting av Matteknol ogimiljøet til Gløshaugen vil være en av våre topp-prioriterte saker. At studentene engasjerer seg og har en tydelig stemme i Samlokaliseringsprosjektet er vi glade for. Det vil være en verdifull ressurs i det videre arbeidet med å finne best mulig løsninger både på kort og lang sikt.

Øyvind Weiby Gregersen

Dekan ved Fakultet for naturvitenskap

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Exit ex.phil?

Statsråden er skeptisk til forslag om et felles førsteår for studenter

Bør dagens innføringsemner ex.phil og ex.fac erstattes av ett, felles første år? UiT-rektor Anne Husebekk foreslår dette. Statsråd Iselin Nybø er skeptisk avventende.

Mads Gilbert kommer til NTNU

Den kjente legen og palestinaaktivisten holder foredrag på Dragvoll under arrangementet «Palestinske dager»

- Også smartinger støtter Brexit

Akademikere vil tilbakevise at det bare er idioter som støtter utmelding av EU.

Ap og SV etterlyser romfartsstrategi

Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet mener regjeringen somler med en romfartsstrategi. Norge henger etter og er ikke proaktive nok, mener partiene.