Faglig organisering i nye NTNU:

Glede, spenning og frykt for lengre vei til ledelsen

Det er utarbeidet fire konsepter for fakultetsstruktur i det nye NTNU. Studenter og ansatte gleder seg til faglig vekst, men frykter geografiske avstander og lang vei til ledelsen.
Det er klart at nye NTNU skal styres fra Trondheim, men hva skjer med nivåene under. Det er det store spørsmålet som opptar ansatte ved fusjonspartnerne. 
        
            (Foto: Kristoffer Furberg)

Det er klart at nye NTNU skal styres fra Trondheim, men hva skjer med nivåene under. Det er det store spørsmålet som opptar ansatte ved fusjonspartnerne.  Foto: Kristoffer Furberg

Ansatte og studenter ved høgskolene i Gjøvik og Ålesund får enten lang vei til ledelsen, eller så blir de en liten del for seg selv i NTNU-periferien. Det ser iallfall ut som et uunngåelig dillemma når den nye fakultetsstrukturen i nye NTNU skal på plass. Når NTNU-styret samles i Inderøy torsdag blir de orientert om ståa i saken.

- En av de viktigste sakene nå er kriteriene for valg av modell, og hvilke modeller som gir best medvirkning. En modell med store fakulteter kan gi lang vei til ledelsen, sier Kristian Steinnes.

Han er leder av Forskerforbundet ved NTNU og representant for samtlige arbeidstakerorganisasjoner i nye NTNU i "Gruppe faglig organisering" i fusjonsprosjektet.

- Dette med faglig organisering er en stor sak i fusjonsprosjektet. Vi er litt redde for at det er en så stor sak i Trondheim at vi i Gjøvik og Ålesund blir skjøvet litt ut i margen, sier Hans Engenes, Forskerforbundets leder ved HiG.

Fire konsepter

Gruppe "faglig organisering" har utarbeidet fire konsepter som er sendt ut til institusjonene, arbeidstakerorganisasjonene, studentdemokratiet og faglige arbeidsgrupper. Disse skal komme med innspill innen 15. september.

Her stilles det blant annet spørsmål om hvilke kriterier som skal legges til grunn når man velger konsept for organisering av virksomheten på nivå 2, samt hvilke kriterier som skal veie tyngst. Organisering på nivå 3 blir neste ledd i arbeidet med den faglige organiseringen. Gruppen som jobber med dette har skissert at nivå 3 skal inneholde grunnenhetene institutt, skole (primært profesjonsutdanning) og senter (primært forskning).

Konkrete alternativer i høst

Strukturen i organisasjonen handler eksempelvis om hvor og hvordan det vi i dag kjenner som fakulteter og institutter skal se ut i det fusjonerte NTNU. Konseptene består av flere nivåer, slik det er organisert i dag. Her utgjør eksempelvis fakultetene nivå 2, mens blant annet instituttene utgjør nivå 3.

Innen 1. november skal det legges frem konkrete alternativer til den faglige organiseringen ved NTNU. Forslaget skal så ut på høring i alle de fire organisasjonene som fra nyttår blir nye NTNU.

Konsept 1 består av en ”smal fakultetsstruktur”. Dette innebærer at nye NTNU organiseres i fire fakulteter på nivå 2. Vitenskapsmuseet er den femte brikken, og er foreslått som en selvstendig enhet på nivå 2 i alle konseptene. De fire fakultetene i konsept 1 er Naturvitenskap, Teknologi, Helse og Humaniora og samfunnsvitenskap.

Konsept 2 er å bygge på samme organisering som man har i dagens NTNU med sju fakulteter. Dette innebærer at den faglige virksomheten ved de tre høgskolene som blir en del av NTNU fra nyttår, innlemmes i fakultetsstrukturen. Dette vil primært skje på nivå 3 – altså at de legges under eksisterende NTNU-fakulteter.

Konsept 3 består av en ”bred fakultetsstruktur”.  Dette betyr ti fakulteter i tillegg til Vitenskapsmuseet. I konseptet er det foreslått at de ti fakultetene blir som følger: Naturvitenskap og teknologi, Ingeniørvitenskap og teknologi, IKT, matematikk og elektroteknikk, Medisin, Helse- og sosialfag, Arkitektur og design, Samfunnsvitenskap, Utdanningsvitenskap, Økonomi og ledelse, og Kunst og humaniora.

Konsept 4 har fått arbeidstittelen ”Campusbasert fakultetsstruktur”. Her skisseres det at Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund inngår som fakulteter i strukturen, mens HiST integreres i Trondheims-fakultetene. Her er det ikke lagt føringer for om det skal være en ”smal” eller ”bred” fakultetsstruktur i Trondheim. Denne løsningen vil bety at fakultetene i Trondheim er inndelt etter disiplin, mens campusene i Gjøvik og Ålesund vil være tverrfaglige.

350 ansatte i sving

Det er mange hoder i sving for å utarbeide den nye fakultetsstrukturen. Gruppe for faglig organisering ledes av prorektor Berit Kjeldstad ved NTNU og består av seks dekaner fra ulike deler av nye NTNU, to studenter og en arbeidstakerrepresentant. I tillegg er det etablert sju arbeidsgrupper med forskjellige disipliner som særområde. Hele 350 ansatte er med i arbeidsgruppene.

LES OGSÅ: Beholder NTNU-navnet - utvider hovedprofilen

Fakultetsorganiseringen skal vedtas før arbeidet med administrativ organisering avsluttes, og før arbeidet med finansieringsmodell startes.

Samfunnsøkonomiprofessor Torberg Falch skriver i en kronikk at disse elementene henger sammen, og at de ikke bør bestemmes helt uavhengige av hverandre.

Den nye administrative organiseringen og den faglige organiseringen skal imidlertid tre i kraft samtidig. Etter planen skal det skje 1. januar 2017. Arbeidet med administrativ organisering er også i gang.

Dette inkluderer blant annet arbeidsdelingen mellom de ulike nivåene i organisasjonen. I tillegg er den geografiske utfordringen med lokaler i tre forskjellige byer en åpenbar utfordring med tanke på ledelse.

LES SAKEN HER: NTNU-administrasjonen skal designes på nytt
LES OGSÅ: Spente på det faglige utbyttet

"Det finnes knapt empirisk belegg"

Når forslaget til faglig organisering på nivå 2 legges frem for styringsgruppen i fusjonsprosjektet i november, skal det inkludere analyser av faglige, økonomiske og personalmessige konsekvenser av organiseringen. Deretter vil styringsgruppa sende et forslag ut på høring, før saken skal avgjøres av det nye NTNU-styret i vårsemesteret 2016.

I dette innspillsnotatet heter det at "Det finnes knapt empirisk belegg for å hevde at den ene eller andre organisasjonsmodellen gir større sannsynlighet for høy akademisk kvalitet og attraktivitet. På den annen side er det rimelig å anta at god og hensiktsmessig organisering har betydning for faglig virksomhet, styring og ledelse."

Spenning ved høgskolene

Engenes ved HiG sier den faglige organiseringen er et samtaleemne blant de ansatte – den geografiske avstanden spesielt.

- Det er opplagt at det vil bli geografisk avstand til toppledelsen, men dette er mer komplisert på lavere nivåer i organisasjonen. Vi er opptatt av at vi skal ha en viss autonomi i behold. Samtidig ønsker vi faglig samarbeid, og at vi kommer godt inn i miljøene, sier Engenes.

Dette er en potensiell motsetning da fakulteter og miljøer på tvers av byer vil kunne føre til avstander mellom ansatte og ledelse.

- Antagelig blir det ikke fullt ut tilfredsstillende uansett hvilken modell man ender opp med. Folk i Gjøvik er spente på hva som skjer, sier Engenes.

Mye følelser involvert

Leder ved Studentparlamentet i Ålesund, Kaja Meling Holmesland, forteller at det er mye følelser involvert i diskusjonene om faglig organisering. Det maritime miljøet er høgskolens flaggskip, men HiÅ-ansatte er også opptatte av at man ikke glemmer de andre miljøene.

- Det er veldig mange meninger rundt hvor forskjellige miljøer hører hjemme i det nye NTNU, men jeg tror de fleste er mest opptatt av at man skal styrkes faglig. Studentene bryr seg mest om velferdsordningene, men jeg tror mange ansatte synes det er bra om de nye fakultetene settes sammen på kryss og tvers av det som kommer til å bli det nye NTNU, sier hun.

Selv håper Meling Holmesland, som også er en del av ”Gruppe faglig organisering” at Ålesund og Gjøvik ikke blir egne fakulteter, men at de inngår i en geografisk spredt struktur.

- Hvis ikke er det jo ikke noen vits med fusjonen, sier hun.

Samtidig er hun positiv til å ha stedlig leder på høgskolen.

- Nå er vi en liten høgskole der man bare kan gå og snakke med dekanen. Dette kan bli vanskelig med ledelsen i en annen by. Derfor er det viktig at vi har en leder på campus å forholde oss til. Vi har jo også allerede samarbeidet med geografisk spredte studentdemokratier, og det har fungert godt. Derfor bør det være mulig å få det til faglig også, sier hun.

Fakultetsstrukturen ved HiST ble forøvrig endret senest 1. august i år, med organisering i fire fakulteter.

Nå er vi en liten høgskole der man bare kan gå og snakke med dekanen. Dette kan bli vanskelig med ledelsen i en annen by.

Kaja Meling Holmesland, leder ved Studentparlamentet i Ålesund
null
Relaterte artikler

Mer vekt på akademisk frihet, etikk og disiplinfag

Mer vekt på etikk og akademisk frihet, og mye større tydelighet rundt disiplinfagene. Hundrevis av nye NTNU-ere har sørget for kraftige endringer i fundamentet for nye NTNU.

- Pedagogikk må ha sin egen plass

- Uansett organisering må vi fortsatt samarbeide på tvers av fakultet og institutt, og ikke lukke oss inne, skriver Pål Aarsand og Ellen Saur ved Pedagogisk institutt i dette leserbrevet.

Lag et eget fakultet for utdanning og læring!

Det er kanskje typisk akademisk at debatten om det nye NTNU starter etter at beslutningen om fusjon er fattet.

Alle fusjonsforsøk med 3 eller flere har havarert

– Alle fusjonsforsøk med tre eller flere partnere har havarert før gjennomføring. Bit dere merke i det, sa professor Bjørn Stensaker til ansatte og studenter fra fire fusjonspartnere på tirsdagens workshop.

Skal fusjonen lykkes må vi stole på hverandre

Er det en motsetning mellom tilhørighet til disiplinfaget og et utdanningsvitenskapelig fakultet?

Psykologisk institutt til Humanistisk fakultet?

Det foregår store endringer på NTNU. Tre høgskoler skal smelte sammen med det gamle NTNU og mange institutter/fakulteter skal omorganiseres og finne nye samarbeidspartnere og organisatoriske tilknytninger.

Om endringer ved universitetet

Avstemningen om fusjon, og omstendighetene rundt vedtaket, rystet universitetets stab og den akademiske offentlighet i Norge.

Gode råd til nye NTNU om undervisningsledelse

Det aller viktigste er at man kontinuerlig snakker om hva god læring er i det nye NTNU. Og, at det å tilrettelegge for læring ikke blir en aktivitet som nedprioriteres i jakten på flere poeng for forskning, skriver Tim og Anne Charlotte Torvatn.

SVT slår sammen to av instituttene

Midt i en tid der det er stor usikkerhet rundt framtidig fakultetsstruktur i nye NTNU, rokerer SVT-fakultetet om på flere institutter.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

UA mener:

Dekantilsettinger: Utvalget av kandidater er for skrint

Prosessen med å ansette prorektorer er avsluttet. Snart skjer tilsetting av NTNUs dekaner. Sikrer dagens ordning at man får et godt nok utvalg av kandidater? Tja.

Gjesteskribenten:

Jeg valgte å si nei til cellegift

Mitt såkalte valg var jo ikke noe som ble gitt meg. Det oppsto fordi jeg stilte spørsmål.

- Hvorfor er det viktig å diskutere medvirkning?

- Debatten om medvirkning kommer aldri opp ved utenlandske universiteter. Hvorfor er den så viktig i Norge? spurte eksternt styremedlem Maria Strømme.

PST: Kina og Russland spionerer på norsk oljeteknologi

PST mener russiske, kinesiske og andre lands etterretningsorganisasjoner henter informasjon om den Norske oljesektoren.