Gunnar Bovims forslag til NTNUs organisering er klart:

Rektor vil ha åtte fakulteter, SVT får de største endringene

Gunnar Bovim ber styret gå for en modell som ligner strukturen i «gamle NTNU». De største endringene kommer ved SVT-fakultetet.
NTNUs rektor Gunnar Bovim vil ha bred struktur med åtte fakultet. (Foto: Tore Oksholen)

NTNUs rektor Gunnar Bovim vil ha bred struktur med åtte fakultet. Foto: Tore Oksholen

Innstillingen som ble lagt ut på Innsida fredag ettermiddag, betyr at fagmiljøene fra gamle NTNU i hovedsak får det som før.

Som UA tidligere har skrevet foreslår rektor et rendyrket fakultet for økonomi. Utdanningsvitenskap blir ikke et eget fakultet, men havner sammen med psykologi, samfunnsvitenskap, og sosialfag.

Rektor Gunnar Bovim mener også at han imøtekommer ønsker om en mer spisset lærerutdanning i sitt forslag til ny organisasjonsstruktur ved NTNU.

Forslaget slik det ligger nå, er svært likt det som heter modell M2a i skissen som nylig var ute på høring (se fakta).  Styret ved NTNU fatter sitt vedtak 15. februar.

Dette er rektors forslag til fakultetsinndeling:

  • Fakultet A: Ingeniørvitenskap
  • Fakultet B: Naturvitenskap, bioingeniørfag
  • Fakultet C: Matematikk, informatikk, elektroteknikk
  • Fakultet D: Humaniora
  • Fakultet E: Helsefag, sykepleiefag, medisin, radiografi og audiologi
  • Fakultet F: Samfunnsvitenskap, psykologi, sosialfag, vernepleiefag og utdanningsvitenskap
  • Fakultet G: Økonomi
  • Fakultet H: Arkitektur, billedkunst, produktdesign

Faglig tilhørighet styrer de tidligere høgskolene

I rektors anbefaling til styret bygger sammensetningen av fagmiljøer i fakultetene i stor grad på den eksisterende strukturen ved «gamle NTNU», og fagmiljøene herfra skifter i all hovedsak ikke fakultetstilhørighet.

Unntaket er fagene som i dag er tilknyttet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) samt enkelte andre fag. I innstillingen legges det opp til et rendyrket fakultet for økonomi.

For de tidligere høgskolene skal faglig tilhørighet være styrende for hvilke fakultet fagområdene tilsluttes.

Ingeniørvitenskap i eget fakultet

Med unntak av produktdesign anbefales det at fagområdene som i dag er samlet ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, organiseres i ett fakultet og at tilsvarende fagområder ved de tidligere høgskolene som hovedregel skal høre til dette fakultetet.

Naturvitenskap og bioingeniørfag

Fagområdene som i dag er samlet i Fakultet for naturvitenskap og teknologi, anbefales fortsatt organisert i ett fakultet. Også her skal tilsvarende fagområder fra Gjøvik, Ålesund og tidligere HiST som hovedregel høre til dette fakultetet.

Også fagområdet bioingeniør anbefales lagt til dette fakultetet.Dette bunner i at et helsefakultet blir stort og bredt også uten bioingeniørfag. Samlokalisering er et annet virkemiddel for faglig samarbeid. Bioingeniørfagene i Trondheim bør fortsatt være lokalisert på Øya i Trondheim, heter det i innstillingen

IME fortsetter som før

Rektor anbefaler at fagområdene som i dag er samlet i Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk fortsatt organiseres i ett fakultet. Tilsvarende fagområder ved NTNU i Ålesund og i Gjøvik og ved gamle HiST som hovedregel skal høre til dette fakultetet.

Humaniora, muligens også kunst

Fagområdene som i dag er samlet i Humanistisk fakultet anbefales å bli holdt samlet i ett fakultet. Dersom styret ikke ønsker å opprettholde et fakultet med fagområdene arkitektur og billedkunst, foreslås det at billedkunst blir del av et fakultet for humaniora og kunst.

Bovim vil ha bredt helsefakultet

Rektor anbefaler at det etableres et bredt helsefakultet med fagmiljøer fra alle campus som innbefatter helsefag: medisin, sykepleie, radiografi og audiologi. I tråd med fagmiljøets eget ønske foreslås det at samfunnsvitenskapelig helsevitenskap tilhører dette fakultetet.

Det kan argumenteres for at fagområder som psykologi og sosialfag kan tilhøre et helsefakultet, og det er ulike meninger fra høringsinstansene om hvor bredt et helsefakultet bør være. I vurderingen er det vektlagt at et helsefakultet ikke skal bli for stort og fragmentert. Dette kan gi større utfordringer med utvikling av felles faglig strategi og kan også gi et stort lederspenn.

Imøtekommer ønsker om spisset lærerutdanning

Det anbefales at det etableres et fakultet med fagområdene samfunnsvitenskap (sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, geografi, pedagogikk), lærer/lektorutdanning, psykologi og sosialfag (barnevernspedagog, sosionom, vernepleie).

Grunnskolelærerutdanningene fra tidligere HiST er foreslått lagt til dette fakultetet. Etablering av et slikt fakultet vil imøtekomme ønsker om en sterkere profilering og spissing av NTNUs lærerutdanning.

En slik sammensetting gir en god balanse mellom profesjons- og disiplinfag, mener rektor.

Detaljene gjenstår for Ålesund og Gjøvik

Fagområdet økonomi anbefales å utgjøre en egen enhet. Et sterkt argument for dette er ønsket om et spisset økonomifakultet.

Fagområdene innen økonomi ved NTNU i Trondheim, Ålesund og Gjøvik skal som hovedregel skal høre til denne enheten. Det foreslås at nåværende Handelshøyskolen i Trondheim, Institutt for industriell økonomi og Institutt for samfunnsøkonomi i sin helhet vil inngå i fakultetet.

For virksomheten i Ålesund og Gjøvik må det gjøres en mer detaljert vurdering, heter det i innstillingen.

Arkitektur og billedkunst pluss produktdesign

Det anbefales at fagområdene som i dag er samlet i Fakultet for arkitektur og billedkunst fortsatt holdes samlet i én enhet. I tillegg anbefales det at produktdesign også tilknyttes disse fagområdene. Det kan også vurderes om det er andre fagområder i ved NTNU i Ålesund og i Gjøvik og ved gamle HiST som bør høre til dette fakultetet.

Vitenskapsmuseet fortsetter som egen enhet

I sitt forslag til ny organisasjonsstruktur anbefaler rektor at Vitenskapsmuseet (VM) videreføres uendret som en enhet. Hovedbegrunnelsen er universitetsmuseenes særlige samfunnsoppdrag og status i universitetsloven, og parallellitet med landets øvrige universitetsmuseer, heter det i rektors innstilling.

Modeller for faglig organisering

Gruppe for faglig organisering i NTNUs fusjonsprosjekt eliminerte to alternativer etter første høringsrunde i fjor høst. Dette var forslagene som ble sendt ut på høring. Styret vedtar ny organisasjonsstruktur 15. februar.

Dette er hovedmodellene (med to alternative varianter):

Smal struktur – hovedmodell M1

1) Helsefag, sosialfag, sykepleie, medisin

2) Naturvitenskap, matematikk, informatikk, elektroteknikk

3) Ingeniørvitenskap, arkitektur

4) Humaniora, kunst, samfunnsvitenskap, utdanningsvitenskap, økonomi, psykologi, ledelse

Alternativ modell M1a

1) Helsefag, sosialfag, sykepleie, medisin

2) Naturvitenskap, matematikk, informatikk, elektroteknikk

3) Ingeniørvitenskap, arkitektur

4) Samfunnsvitenskap, utdanningsvitenskap, økonomi, psykologi, ledelse

5) Humaniora, kunst

Bred struktur – hovedmodell M2

1) Helsefag, medisin, sykepleie

2) Naturvitenskap

3) Matematikk, informatikk, elektroteknikk

4) Ingeniørvitenskap, arkitektur

5) Humaniora og kunst

6) Samfunnsvitenskap, sosialfag, økonomi og ledelse

7) Psykologi, utdanningsvitenskap

Alternativ modell M2a

1) Helsefag, medisin, sykepleie

2) Naturvitenskap

3) Matematikk, informatikk, elektroteknikk

4) Ingeniørvitenskap

5) Humaniora og kunst

6) Samfunnsvitenskap, psykologi, sosialfag, utdanningsvitenskap

7) Økonomi og ledelse

8) Arkitektur, billedkunst

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Jenter til makten i Velferdstingets nye ledelse

Den nye ledelsen til Velferdstinget består av Ragnhild Karlsen Dalslåen, Stine Johannessen og Martine Lysebo.

Disse fem studentene stiller til NTNUs styre

Her kan du bedre kjent med kandidatene.

Råd fra dagens to representanter

- Stem på noen du tror har samme verdisett som deg, anbefaler Christoffer Vikebø Nesse.

Mange sivilingeniører og naturvitere står uten jobb

Ferske mastere innen teknologi og realfag sliter med å få relevante jobber. Mannlige sivilingeniører og kandidater med innvandrerbakgrunn strever mest, viser ny undersøkelse fra Nifu.