Styremøte ved NTNU:

"Vi skal bygge en campus for nasjonen"

NTNUs nye campus "skal støtte opp under omstillingen som Norge står ovenfor", heter det når styret får vite status for arbeidet med campusutvikling onsdag.
Oversiktskart. Mange abstrakte størrelser skal på plass i løpet av dette året, men parallellt skal det vurderes tre hovedretninger for samling av campus i området ved Gløshaugen, nemlig mot Midtbyen, langs Elgeseter gate og sør for Gløshaugen-platået.

Oversiktskart. Mange abstrakte størrelser skal på plass i løpet av dette året, men parallellt skal det vurderes tre hovedretninger for samling av campus i området ved Gløshaugen, nemlig mot Midtbyen, langs Elgeseter gate og sør for Gløshaugen-platået.

Saksbehandler er NTNUs nytilsatte prosjektleder for campusutvikling, Merete Kvidal, som vil fortelle at det viktigste arbeidet i vår vil være knyttet til overordnet lokalisering og konkretisering av mål og visjoner.

Når det gjelder det siste heter det i orienteringen at "Vi skal bygge en campus for nasjonen som skal støtte opp under den omstillingen Norge står overfor". Ut av dette skal det komme sterkere tverrfaglighet, mer helhetlige studieforløp, og tilrettelegging for innovativ utdanning og så videre".

LES HELE SAKSFRAMLEGGET HER

Foreløpig holder arbeidet et høyt abstraksjonsnivå. Det er mye som skal "verifiseres, sammenstilles og konkretiseres" i månedene som kommer - og ut året. Det gjelder blant annet:

* NTNUs strategi, fusjonsplattform og samfunnsoppdrag

* Visjonsprosjektet NTNU 2060 Visjoner for campusutvikling

* Konseptvalgutredningen Framtidig lokaliseirng av campus NTNU

* Kvalitetssikringsprosjektet KS1, Framtidig lokalisering av campus NTNU

* Felles masterplan for Trondheim bycampus: "Inspirerende og Innovativ"

Til sammen skal alt dette munne ut i både en "nasjonal visjon, en regional visjon, ambisjonsmål og kriterier", heter det.

Tre hovedretninger for samling rundt Gløshaugen

Parallellt med dette arbeidet skal det vurderes tre hovedretninger for samling av campus i området ved Gløshaugen, nemlig mot Midtbyen, langs Elgeseter gate og sør for Gløshaugen-platået (se oversiktskart på bildet over). "Det er også naturlig å vurdere kombinasjoner av disse" skriver saksbehandleren. 

LES OGSÅ: Regjeringen samler NTNU

Det er allerede flere prosjekter som er kommet et stykke på vei. I orienteringen heter det at både Innovasjonssenteret ved Hesthagen, KAM-prosjektet bak Studentersamfundet, Vitenskapsmuseets magasin og formidlingsarealer, samt Senter for psykisk helse på Øya "representerer betydelige arealer som det kan være mulig å realisere "raskt"".

Disse kan derfor sies å være bærende i det videre arbeidet med overordnet lokalisering, men vil på langt nær dekke arealbehovet for en samling av campus. Styret får en sak i april der det gjøres nærmere rede for vurderinger knyttet til flytting av Dragvoll-miljøene til Gløshaugen.

LES OGSÅ: Tunnel under Elgeseter gate er ikke veien å gå

LES OGSÅ: Utfordringene står i kø

Ser for seg byggestart i 2020

Mye av arbeidet med overordnet lokalisering skal skje i workshops bestående av folk fra NTNU, myndigheter og samarbeidspartnere som Sintef og Sit.

NTNU ser for seg mulig endelig beslutning i Stortinget sent i 2019, og byggestart i i 2020.

NTNU har også en rekke andre byggeprosjekter på gang, som ikke er en del av campussamlingen. Disse har egne løp - både når det gjelder framdrift og finansiering:

* Nytt teknologibygg på Kalvskinnet

* Bygg for lærer og tolkeutdanningen

* Bygg for helse og sosialfagene

* Ocean Space Center

* Nybygg ved campus Ålesund

* Nybygg ved campus Gjøvik

Skal også behandle NTNUs årsregnskap

NTNUs styreleder Svein Richard Brandtzæg skal lose styret gjennom en rekke saker i løpet av onsdagens møte. Blant annet står årsrapporter og regnskap fra de tre tidligere høgskolene på dagsorden. I tillegg er samtlige tall fra de fire fusjonspartnerne summert inn i det som legges fram for Kunnskapsdepartementet som NTNUs årsregnskap for 2015.

KDs bevilgning til det fusjonerte NTNU var vel 5,8 milliarder kroner i fjor. Regnskapet viser et positivt resultat på 179 millioner kroner, som er betydelig bedre enn budsjettert. Med unntak av HiST har alle i hovedsak brukt opp midlene fra KD. HiST har rundt 70 millioner ubrukte kroner som skal brukes på utstyr i det nye teknologibygget på Kalvskinnet.

Mer penger på bok enn ønskelig

NTNU har totalt 668 millioner kroner i ubrukte bevilgninger ved utgangen av året. Det er over 11 prosent av den totale bevilgningen, og dreier seg om avsetninger, eller "penger på bok" som er langt høyere enn det som er ønsket. Dette har vært en gjenganger i mange år, og i 2009 ga styret klar beskjed om at ingen kunne ha avsetninger knyttet til ordinær drift på mer enn 12 prosent i 2013. Det hadde effekt, men nå får altså samtlige fakultet igjen beskjed om å holde strengt øye med avsetningene.

I tillegg til bevilgninger direkte fra KD, kommer det som heter bidrags- eller oppdragsfinansierte inntekter (BOA). Det første er prosjekter der det hentes støtte fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Oppdragsfinansiert aktivitet er prosjekter NTNU utfører mot betaling fra eksterne oppdragsgivere. Totalt var BOA-aktiviteten for nye NTNU 1,86 milliarder kroner i fjor.

Avsetninger skal bygges ned i år

I 2016 har NTNU budsjettert med høyere kostnader enn inntekter på det som heter bevilgningsøkonomien. Det betyr at NTNU planlegger å bruke opp bevilgningen fra KD på 5,9 milliarder kroner, samt redusere ubrukte bevilgninger. I tillegg forventes en BOA-aktivitet på anslagsvis 2 milliarder kroner.

Dette er øvrige saker på NTNUs styrekart onsdag:

* Salg av eiendommer til DKNVS i Heggdalen

* NTNUs kvalitetssystem for utdanning og kvalitetsmeldinger for utdanninger 2014-15

* HMS årsrapport 2015

* Utredning av framtidig rammefordelingsmodell

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

U5-møtet:

- Hensikten er ikke å stå enige utad

NTNU-rektor Gunnar Bovim avviser at U5-toppene avgjør viktige saker på kammerset.

Ingen avklaring om avissamarbeid

NTNU og UiO er ikkje klare for å gå inn i samarbeid om nasjonal universitetsavis. Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen ser igjen mot Khrono og OsloMet.

Ytring:

Quo vadis - NTNUs nye campus ?

Merete Kvidal og Bjarne Foss gir til beste en statusoppdatering på campusprosjektet i dette innlegget.

Vet ikke hvor de skal henvende seg dersom kollegaen fusker

Bare åtte prosent av norske forskere mener de har god kjennskap til hva de skulle gjøre dersom de oppdaget at kollegaen drev med forskningsfusk.