Disse studieprogrammene foreslås opprettet og nedlagt neste studieår

Styret skal onsdag behandle studieprogramporteføljen for studieåret 2019-2020.
Humanistene på Dragvoll får en ny master i språk og kommunikasjon, om forslaget fra rektor blir vedtatt.  
        
            (Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

Humanistene på Dragvoll får en ny master i språk og kommunikasjon, om forslaget fra rektor blir vedtatt.   Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

Onsdag skal styret ved NTNU avgjøre hvilke nye studium som skal opprettes, og hvilke som skal legges ned.

«En viktig motivasjon for fusjonen NTNU gjennomførte i 2016, var styrking av utdanningskvaliteten gjennom samordning og effektivisering av studieporteføljen... ...Et viktig element i dette arbeidet er de foreslåtte endringene i studieprogramporteføljen, som herved legges fram for styret for vedtak» skriver rektor Gunnar Bovim i styrepapirene.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Humanistene får ny master

Ved Det humanistiske fakultet kommer arbeidet til syne gjennom opprettelsen av en egen master i språk og kommunikasjon i profesjoner. Ingen av dagens studietilbud ved fakultet foreslås nedlagt.

Ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk foreslår styret å opprette en bachelor i ingeniørfag data som skal erstatte tre eksisterende bachelorutdanninger i samme tema. De foreslår også å opprette en bachelor i ingeniørfag elektro som skal ersatte bacheloren i automatiseringsteknikk, to bachelorer i elkraft og to bachelorer i elektro.

Fakultetet får også ersattet bacheloren i IT-drift og informasjonssikkerhet, samt bacheloren i informatikk med spesialisering i drift av datasystemer med en felles bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet.

De nåværende masterprogrammene i informatikk og informasjonssystemer samles til et felles masterstudium i informatikk. Deltidsmasterprogrammet i anvendt datavitenskap foreslås nedlagt, det samme gjelder også masterprogrammet i elektroniske systemer og instrumentasjon.

Ved fakultetet for ingeniørvitenskap er det årsstudiumene som kuttes. To forskjellige årsstudium i landmåling, og to i geografiske informasjonssystemer fjernes. I tillegg opprettes en egen master i vitenskap om sirkulær økonomi.

I tillegg skal de samle flere eksisterende bachelorløp i nye fag. Tre forskjellige bachelorer i bygg, samt en i vann og miljø-teknikk blir nå en felles bachelor i bygg. Det foreslås også å legge ned to eksisterende bachelorprogrammer i ingeniørfag fornybar energi, som skal ersattes av en ny bachelor i fornybar energi.

Også to ingeniørløp innen maskin, samt ett innen produkt- og systemdesign foreslås nedlagt og erstattet med et felles program innen maskin. Studiumet bachelor i geomatikk foreslås også nedlagt, og i dets sted kommer en ny bachelor i ingeniørfag geomatikk.

Fjerner syv - oppretter fire innen sykepleie

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ryker mastergradene i aktivitet og bevegelse, bevegelsesvitenskap og treningsfysiologi til fordel for en master i fysisk aktivitet og helse, med studieretninger innen treningsfysiologi, bevegelsesvitenskap og ergonomi.

Masterene i både avansert og vanlig klinisk syklepleie forsvinner også og ersattes av en erfaringsmaster master i klinisk sykepleie med studieretning innen anestesisykepleie, avansert klinisk sykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie, kreftsykepleie og operasjonssykepleie.

De eksisterende studiumene innen anestesi-, intensiv-, barne- og operasjonssykepleie foreslås også nedlagt sammen med to løp innen kreftsykepleie. Dette skal ersattes av tre forskjellige videreutdanninger innen de samme områdene. I tillegg foreslås det også å opprette en ny master i psykisk helse med studieretning miljøterapeutisk arbeid.

Fakultetet for naturvitenskap har i forslaget som skal styrebehandles ikke fått gleden av noen nyopprettelser. Det som derimot foreslås er å legge ned den norske masteren i materialteknologi. Studieplassene overføres til det internasjonale masterprogrammet i materialteknologi.

Ved Fakultetet for samfunns- og utdanningsvitenskap foreslås det å opprette tre erfaringsbaserte mastere. En master i skoleutvikling og utdanningsledelse skal erstatte dagens master i skoleledelse, mens nyvinningene er en master i læringsspesialist og en i rådgivning for barn og ungdom.

Sist på listen har vi fakultetet for økonomi. Til motsetning fra naturviterne er det ikke foreslått noen nedleggelser her, men heller en opprettelse av et årsstudium i økonomi og administrasjon.

Egenbetaling ved erfaringsbaserte mastere

I forslaget til vedtak står det å lese at «Styret gir tillatelse til at erfaringsbaserte masterprogram, som har søkt om det, tar egenbetaling».

Hva summen for den enkelte student blir vites ikke, da det i forslaget til vedtak kommer frem at de endelige satsene er noe rektor selv ønsker å vedta ved en senere anledning.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

UA-kommentaren:

En debatt på nippet til å gå bananas

Det nærmer seg politisk behandling av NTNUs store campusprosjekt. Det er nå det gjelder. Da er det fristende for aktørene å ty til retoriske virkemidler.

To nye meritterte undervisere ved NTNU

Førsteamanuensis Paula Rice og professor Arne Krokan er tildelt stats som meritterte undervisere.

Bevar ironien?

«Utbygging av Vestskråningen og ivaretakelse av grøntarealer er ikke gjensidig utelukkende. En utadrettet utbygging av Vestskråningen vil sannsynligvis føre til større bruk av den minst brukte delen av Høyskoleparken.» skriver styret ved Studentersamfundet i denne ytringen.

The big challenge: Ein festival for folk flest?

«Store og flotte ord, men handlingar talar som kjend høgare enn ord, og det å setje ein skyhøg pris på billettane gjer festivalen utilgjengeleg for mange studentar. Kven er neste generasjon som skal forsøke å løyse framtidas utfordringar viss ikkje studentane?» skriv studentleiaren i denne ytringa.