Sentralt tilsettingsorgan:

Skal gi oppsagte ansatte ny jobb

NTNU vurderer å opprette et sentralt tilsettingsorgan. Målet er å sikre at oppsagte arbeidstakere får en passende stilling et annet sted i organisasjonen.

NTNUs planer om et slikt tilsettingsorgan blir nevnt i rektors notat til dagens styremøte om «Midlertidige tilsettinger ved NTNU.»

Fakultetene må bli hørt

Ifølge seniorrådgiver Petter Wiig i Personalavdelingen er planene på et svært tidlig stadium. Først må det tas en grundig runde med fakultetene. Hvis de har kraftige motforestillinger, blir det trolig ikke noe av. I dag har fakultetene lokale tilsettingsorgan. Et sentralt tilsettingsorgan kan dermed fort ende opp med å overprøve deres delegerte tilsettingsmyndighet.

- Et framskritt

Men Norsk Tjenestemannslag har stor sans for idéen.

- Vi ser positivt på dette. Et slikt sentralt organ vil på en bedre måte ivareta ansatte som står i fare for å miste jobben, sier hovedtillitsvalgt Sturla Søpstad i NTL.

En gjenganger

Det er fjerde gang på relativt kort tid at NTNUs styre drøfter midlertidighet. Spørsmålet ble diskutert i desember i fjor og i mai 2011. Det var også tema på styreseminaret i august. Også i desember skal styret behandle midlertidige ansettelser – da på bakgrunn av rektors notat og den påfølgende diskusjonen på dagens styremøte.

Mer smidighet for oppsagte

De ansattes rettigheter etter tjenesmannsloven ligger på virksomhetsnivå. Slik NTL NTNU ser det, kan det derfor være hensiktsmessig å ha en sentral tilsettingsmyndighet som matcher dette nivået.

- Utfordringene i dag er at ansatte som får varsel om oppsigelse i én enhet, strever med å bli vurdert for ansettelse i andre enheter. Et slikt tilsettingsorgan vil gjøre det lettere for de ansatte å få innpass og bli vurdert til en stilling et annet sted ved NTNU, sier Søpstad.

Sammensetning

Siden NTNU-ledelsen foreløpig kun vurderer om de skal opprette et slikt sentralt tilsettingsorgan, er det ikke klart hva slags mandat og hvilken sammensetning dette vil ha.

Leder Liv Berit Augestad i Forskerforbundet er ikke kjent med at NTNU vurderer å opprette et slikt sentralt tilsettingsorgan.

- Hvordan vi skal forholde oss til dette, er noe vi må diskutere nærmere i vårt styre. Det er viktig at tillitsvalgte er representert i et slikt organ, sier hun.

Her er Sturla Søpstad mer i tvil.

- Tillitsvalgte er ofte støttepersoner til de personene som er på søk etter en stilling. Om vi da er tjent med å sitte i et slikt tilsettingsorgan, det er noe vi må diskutere nærmere, mener han.

Midlertidige stillinger

Rektor konstaterer i notatet at utfordringene er knyttet til midlertidige tilsettinger, der alternativet kunne vært fast tilsetting.

Ved NTNU har midlertidigheten vært spesielt stor blant forskere. Dette skyldes at mange er tilsatt på eksternt finansierte og tidsavgrensede prosjekter.

Det har også vært stor midlertidighet blant avdelingsingeniører, førstekonsulenter, konsulenter, rådgivere og universitetslektorer.

Flere faste stillinger - flere oppsigelser

I notatet peker Rektor på noen problemstillinger, som styret også skal komme tilbake til på møtet i desember.

• Noen fagområder er så konkurranseutsatt at fast tilsetting er nødvendig for å sikre seg den ansatte, også når det er hjemmel for midlertidighet.

• Mange av de midlertidige tilsettingene skjer uten at stillingen er utlyst på forhånd. Dette strider mot kvalifikasjonsprinsippet i staten. Ved fast tilsetting i slike tilfeller, blir dette prinsippet utfordret ytterligere. Det er satt i gang et arbeid for å få ned antallet eksternt finansierte stillinger som tilsettes uten kunngjøring.

• Strategiske bemanningsplaner kan redusere antallet midlertidige tilsettinger. Dette kan komme i konflikt med en tradisjon der de vitenskapelig tilsatte initierer forskningsprosjekter.

• Midlertidige tilsettinger sikrer en dynamikk i arbeidsstokken. Alternativet for å oppnå denne dynamikken, kan være oppsigelser. Avtaleverket sier at oppsigelse skal unngås dersom det finnes en annen passende stilling som kan fremskaffes ved NTNU. Det er under dette punktet at rektor nevner at opprettelsen av et sentralt tilsettingsorgan ved NTNU er under vurdering.

• Ansatte med bred kompetanse vil være lettere å omplassere enn de med smal kompetanse. Det vil være mindre risiko forbundet med å ansette førstnevnte gruppe fast, og NTNU får midlertidigheten til å synke. «På den annen side er noe av poenget med å etablere universiteter å forvalte spisskompetanse for å kunne utvikle ny kunnskap», heter det i notatet.

• Mange av NTNUs eksternt finansierte forskere i midlertidige stillinger ønsker å undervise og veilede i tillegg til forskningsaktivitetene. Dette er en kompetanse fagmiljøene har behov for. Notatet slår fast at dette reiser noen tjenesterettslige spørsmål som NTNU-ledelsen vil komme tilbake til.

Mer ekstern finansiering

- Hvis vi skal få ned midlertidigheten, kan det på sikt medføre at noen må sies opp fordi det ikke er bruk for dem permanent. Det er noe vi må forholde oss til når slike problemstillinger dukker opp. For oss er det viktig at flest mulig er fast ansatt, sier Sturla Søpstad i NTL.

Forskerforbundets Liv Berit Augestad sier de er innforstått med at NTNU er en organisasjon som alltid vil ha en viss midlertidighet, ikke minst fordi det ser ut til at universitetene blir stadig mer avhengig av ekstern finansiering.

- NTNU har en lavere prosentvis andel av midlertidig ansatte sammenlignet med de andre universitetene. Vi ser at universitetet jobber effektivt og iverksetter tiltak for å få ned midlertidigheten, sier hun.

Overflødig ett sted, men nyttig et annet sted. Et sentralt tilsettingsorgan kan bidra til at brikkene faller på plass.
(Foto: iStock)

Overflødig ett sted, men nyttig et annet sted. Et sentralt tilsettingsorgan kan bidra til at brikkene faller på plass. Foto: iStock

- Utfordringene i dag er at ansatte som får varsel om oppsigelse i én enhet, strever med å bli vurdert for ansettelse i andre enheter.

Sturla Søpstad, NTL
Midlertidighet ved NTNU
  • NTNU har satt seg som mål å få ned antallet midlertidig ansatte.
  • Det er særlig blant forskere at midlertidigheten er stor. Dette skyldes at de er tilsatt på eksternt finansierte og tidsavgrensede prosjekter.
  • I dag skal NTNU-styret diskutere rektors notat om midlertidighet. Notatet og diskusjonen skal danne grunnlag for videre behandling av saken på styremøtet i desember.
  • I notatet kommer det fram at NTNU vurderer å opprette et sentralt tilsettingsorgan.
  • Dette kan gjøre det enklere å omplassere NTNU-ansatte som er blitt overflødige. Disse kan for eksempel få en passende stilling ved et annet fakultet.
En gode ide, mener Sturla Søpstad i NTL.
(Foto: Solveig Mikkelsen)

En gode ide, mener Sturla Søpstad i NTL. Foto: Solveig Mikkelsen

- Vi ser at NTNU jobber effektivt og iverksetter tiltak for å få ned midlertidigheten, sier Forskerforbundets Liv Berit Augestad.
(Foto: Solveig Mikkelsen)

- Vi ser at NTNU jobber effektivt og iverksetter tiltak for å få ned midlertidigheten, sier Forskerforbundets Liv Berit Augestad. Foto: Solveig Mikkelsen

Relaterte artikler

Slapp oppfølging av midlertidighet

NTNU er flinkest i klassen når det gjelder å få ned midlertidige ansettelser, men rektor er allikevel ikke fornøyd. Jevnt over har fakultetene vært for slappe til å følge opp styrets vedtak fra i fjor vår.

Startet egen professorskole

Norge utdanner forskere i økende tempo, men kampen om de få, faste vitenskapelige stillingene som finnes er beinhard. May-Britt Tessem og forskerkolleger ved NTNU startet sin egen professorskole i håp om å kapre drømmejobben.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Slutter som NTNUs kommunikasjonssjef

Christian Fossen gir seg etter 11 år som kommunikasjonssjef ved NTNU.

Fakultet skjerper regler for rus og alkoholbruk

IV-dekan Olav Bolland ved NTNU vil redusere sannsynligheten for ulykker og trakassering, og sikre et bedre arbeids- og studiemiljø gjennom en tydelig holdning til alkoholbruk.

Fikk du med deg disse sakene i UA?

Troll-bil, kontorplasser, streik og eposttrøbbel er tema i noen av de mest leste sakene i Universitetsavisa så langt i år.

Professor sparket etter varsler om trakassering

En professor ved Kunsthøgskolen i Oslo er avskjediget etter en rekke varsler om seksuell trakassering mot studenter.