Tocampus-planen på sotteseng

Rektor ber styret ta stilling til om samlokalisering kan vurderes som et alternativ til 2006-vedtaket om en tocampus-løsning med utbygging på Dragvoll.

Ny plan? Rektor Torbjørn Digernes vil ut av det politiske dødvannet som ble skapt av universitetets og byens motstridende interesser. (Arkiv)
Publisert Sist oppdatert

Rektor Torbjørn Digernes vil ikke binde seg til to campuser. Rektor ser det som opportunt å ri den politiske bølgen som kommunen og fylkeskommunen har skapt i høst, for på den måten å komme seg ut av det politiske dødvannet.

Ber om fullmakt til å innlede samtaler

Rektor ønsker å gå inn i en «politisk prosess» for å vurdere hvordan en samlokalisering kan gjennomføres – om visse premisser er til stede. Styret skal ta stilling til rektors nye masterplan i dagens møte.

LES OGSÅ: - Debatt kostet HiST tekno-bygg

I likhet med Høgskolen i Sør-Trøndelag og Teknologibygget, har Dragvoll ventet i ti år på midler til realisering av «nye» Dragvoll.

Digernes vil ha styrets velsignelse til å innlede samtaler med Kunnskapsdepartementet, kommune, fylke og andre relevante aktører for å klargjøre forutsetningene for campusutvikling. Styret vil bli holdt løpende orientert om hva som kommer ut av dialogen, og vil eventuelt vedta en «revisjon» av campusplanen, til erstatning for vedtaket fra 2006 om en tocampus-løsning med utbygging på Dragvoll.

Styret bør tenke seg godt om

Det er rektors målsetting å ikke gjenta det omfattende og kostbare utredningsarbeidet som lå til grunn for 2006-vedtaket. Politiske løfter om penger er en forutsetning før NTNU lager nye utredninger.

Digernes opplyser overfor UA at han allerede er i dialog med Kunnskapsdepartementet om permanente, langsiktige løsninger for Dragvoll prekære arealsituasjon. KD skal være innforstått med at ting må skje relativt raskt, men når og hvordan er ikke realitetsbehandlet, i følge Digernes.

Departementet er forelagt NTNUs egne premisser for campusløsning som universitetet kan leve med.

Rektor ber universitetsstyret tenke godt gjennom to kjernespørsmål:«Er samlokalisering av NTNU i en sammenhengende campus en god løsning for NTNUs framtidige utvikling?» og «Hvilke forutsetninger må en slik løsning oppfylle for at det skal være det?»LES OGSÅ: Rektor Digernes ser gjerne at NTNU samles på en campus

Krevende forutsetninger

Rektor skisserer fem krevende premisser for en samlokalisering som tjener NTNUs interesser: Den må utløse synergieffekter gjennom økt samarbeid mellom fagmiljøer. Flyttingen må kunne gjennomføres på relativt kort tid, med tilfredsstillende interimløsninger for de berørte fagmiljøene.

I tråd med dette må det en ekstraordinær finansiering til, ikke begrenset av ordinære bevilgninger over statsbudsjettet. Det er investert 2,5 milliarder kroner over 35 år på Dragvoll. Disse verdiene vil ikke NTNU avskrive. Et eventuelt gap mellom verdirealiseringen gjennom avhending av tomter og bygninger på Dragvoll, og kostnadene for en samlokalisering, må bæres av staten, og ikke av universitetet. Driften må ikke lide som følge av byggeprosjektet, og universitets ekspansjonsmuligheter må sikres i et 50-årsperspektiv.Det blir opp til styret å vurdere om de politiske avklaringene er solide nok til å gå videre med en samlokalisering.