Her er de nye SFI-ene som NTNU skal lede

NTNU og Sintef deltar i 14 av de 17 nye SFI-ene Forskningsrådet gir støtte til.
NTNU-rektor Gunnar Bovim mener det er fantastisk at NTNU blir vertskap for til sammen fem SFI-er. Her sammen med prorektor for forskning, Kari Melby.
(Foto: Børge Sved)

NTNU-rektor Gunnar Bovim mener det er fantastisk at NTNU blir vertskap for til sammen fem SFI-er. Her sammen med prorektor for forskning, Kari Melby. Foto: Børge Sved

Mandag var det champagne i glassene og kake på fatene, da NTNU-rektor Gunnar Bovim samlet deltakere fra alle de fem SFI-ene NTNU blir vertskap for. SFI betyr Senter for forskningsdrevet Innovasjon.

- Vi gleder oss fantastisk over at NTNU leder 5 av de totalt 17 nye SFI-ene som Forskningsrådet gir støtte til. Utdelingen som ble offentliggjort på fredag betyr at NTNU og Sintef til sammen deltar i 14 av de 17 nye SFI-ene, sa Bovim under markeringen som fant sted på styrerommet.

Lenger ned i saken får du en kort presentasjon av hver av de fem sentrene NTNU er vertskap for.

- Vi har gjort mye riktig

Til stede var flere av lederne av de nye SFI-ene, og også ledere ved institutter og fakulteter hvor SFI-ene går ut fra. Prorektor for forskning, Kari Melby, mener NTNU har gjort «mye riktig» for å få så god uttelling.

- Det er en gledens dag, og at vi er vertskap for fem SFI-er, og deltar i mange flere, tyder på at vi har gjort mye riktig. Vi er godt forberedt på dette. Selv om vi søkte om totalt 13 SFI-er, må vi si oss veldig fornøyd med dette. Det er en fremgang fra forrige søknadsrunde, sier hun.

Vil ha EU-støtte

Det vil bli en god sum penger som drysser over NTNU både fra Forskningsrådet og næringslivet etter tildelingene. Til sammen vil Forskningsrådet bevilge 1,6 milliarder kroner til de totalt 17 sentrene på landsbasis. Tildelingen vil skje over en åtteårsperiode.

Under markeringen understreket imidlertid rektor Bovim at han har forventninger også ut over dette.

- Det er spesielt to ting jeg forventer av dere. Det er at sentrene blir attraktive samarbeidspartnere for andre forskere og næringsliv. At man er rause med å dele kunnskapen, at man har høy publiseringsaktivitet, og at man tar imot internasjonale forskere. Det andre er at man ikke ser SFI-statusen som et endepunkt for finansiering.  Jeg forventer at nasjonal finansiering er et skritt på veien til å søke om internasjonale midler, spesielt gjennom EU. Det er gjennom internasjonal konkurranse at man får en bekreftelse på at NTNU driver forskning på et høyt internasjonalt nivå, sa han til representantene fra sentrene som hadde møtt frem.

Dette er SFI-ene

Under følger senterlederne og deres stedfortrederes presentasjon av SFI-ene som skal opprettes.

Metal Production

Forskningsrådets presentasjon:

«Senterets hovedmål er å styrke fremtiden for den metallurgiske industrien ved å gjøre den mer ressurseffektiv og bærekraftig. Senteret skal blant annet utvikle bedre modellverktøy som vil gjøre det mulig å redusere råvarebruken gjennom økt resirkulering, bruk av biprodukter og reduksjon av avfall.»

Senterleder Aud Wærnes, som er senior business developer ved Sintef, forteller at spesielt effektivisering i metallindustrien vil få stort fokus.

- Vi har store ambisjoner om å få ned energiforbruk og mer effektive produksjonsprosesser i metallindustrien, sier Wærnes.

Professor Merete Tangstad ved NTNU, håper at SFI-tildelingen vil gjøre sette metallindustrien i et mer positivt lys.

- Jeg håper at vi kan få en synliggjøring av metallindustrien gjennom denne tildelingen. Ofte blir den bare omtalt når det er noe negativt som skjer. Jeg håper SFI-statusen vil gi noe positivt til industrien, sier Tangstad.

Forskningspartnere er Sintef Materialer og kjemi, Sintef Energi og Teknova. Det er også etablert kontakt med flere internasjonale forskningsinstitusjoner.

Bedriftspartnerne omfatter flere store forskningsaktive bedrifter: Hydro Aluminium, Eramet Norway AS, Elkem, Alcoa Norway ANS, TiZir Titanium & Iron, Glencore Manganese Norway, Alstom Norway, Wacker Chemicals Norway, Fesil Rana Metall og Finnfjord.

Centre for Structural Analysis (CASA)

Forskningsrådets presentasjon:

«Senterets hovedmål er å etablere seg som et ledende internasjonalt senter for multiskala testing, modellering og simulering av materialer og strukturer for bruk i blant annet bilindustrien, olje- og gassindustrien og virksomheter som arbeider med fysisk sikkerhet.»

Senterleder Magnus Langseth, som også er senterleder for Simlab, sier at han er opptatt av å få et miljø hvor ulike fag kan lære av hverandre.

- Ett av målene våre er at vi skal lære av andre. Vi har knyttet til oss tunge næringslivsaktører, og har som målsetting at vi skal få mye mer forskningsbasert innovasjon inn i næringslivet. Vi driver med pre competitive forskning, det vil si at det vi gjør skal være internasjonalt fremragende, sier Langseth.

Simlab har nettopp gått til innkjøp av en såkalt «shock tube», som kan simulere eksplosjoners effekt på blant annet bygningskonstruksjoner. Denne vil være et viktig bidrag i forskningen som går på fysisk sikkerhet.

Forskningspartneren er Sintef.

Bedriftspartnerne omfatter elleve store bedrifter: Audi, Honda R&D, Benteler Aluminium Systems Norway, Toyota Motor, Gassco, Hydro Aluminium, Sapa, Statoil Petroleum, DNV-GL, Aker Solution og BMW.

Tre offentlige partnere er også med: Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Forsvarsbygg og Statens Vegvesen.

Center for innovative ultrasound solutions for health care, maritime, and oil & gas industries

Forskningsrådets presentasjon:

«Senterets hovedmål er å etablere et verdensledende senter for forskning og innovasjon innenfor ultralydbasert bildebehandling til bruk i tre ulike sektorer – helse, maritimt og olje og gass. Senteret fokuserer på medisinsk diagnostikk, kartlegging og overvåking av havbunn, marine ressurser og undervannsinstallasjoner.»

- Vi har med dette senteret utvidet applikasjonen av teknologien fra helse, og over til maritime og olje- og gassindustrien. Det er ultralydteknologi som ligger til grunn for samarbeidet, men vi ser at det er veldig stor interesse for denne teknologien på flere fagområder, sier professor Lasse Løvstakken ved Det medisinske fakultet ved NTNU.

Forskningspartnere er Universitetet i Oslo (Institutt for informatikk), Sintef og Høgskolen i Vestfold.

Senteret har totalt tolv bedriftspartnere, med GE Vingmed, Ultrasound AS, Kongsberg Maritime (Subsea) og Statoil Petroleum som de tyngste partnerne innenfor hver av de tre industrisektorene. I tillegg deltar helseforetak, sykehus og kommuner som brukerpartnere.

Subsea production and processing (SUBPRO)

Forskningsrådets presentasjon:

«Senteret skal utvikle kunnskap og teknologi for å møte fremtidige utfordringer for «subsea» produksjon og prosessering av petroleum. Dette vil bidra til en mer kostnadseffektiv, trygg og miljøvennlig utvinningsprosess for eksisterende og nye felt.»

Senterleder Sigurd Skogestad, som er professor ved NTNU, forteller at han håper at senteret kan munne ut i en egen norsk industri på subsea-feltet.

- Det er en del konkrete utfordringer som vi vil se på, og det er blant annet at dagens subsea-anlegg er for store. Vi må ned i størrelse, noe som betyr at designen må bli bedre enn det er i dag. I tillegg jobber vi med autonom drift av anleggene fra land, og at de skal bli så selvgående som mulig. Vi tror at vi både kan gjøre oljeindustrien mer kostnadseffektiv, og at det er et stort marked for dette. Olje og gass utvinnes fra stadig større dyp, og subsea-teknologi blir viktigere i den sammenhengen. Vi tror vi kan danne grunnlag for en norsk industri, som også går ut over norsk oljeproduksjon, sier Skogestad.

Senterets bedriftspartnere omfatter flere store forskningsaktive bedrifter som Statoil Petroleum, Shell Technology Norway, GDF Suez, E&P Norge Kongsberg Oil & Gas Technologies AS, FMC Kongsberg Subsea, DNV GL, Aker Solutions, Onesubsea Processing og ABB.

Industrial Catalysis Science and Innovation for a competitive and sustainable process industry (iCSI)

Forskningsrådets presentasjon:

«Viktige prosesser i kjemisk industri, slik som produksjon av polymerer, gjødsel og drivstoff, er basert på katalyse. Ved å utnytte avansert material- og nanoteknologi og med økt forståelse av mekanismene i prosessene, er målet for senteret å utvikle nye katalysator- og reaktorsystemer som vil øke energi- og råvareomsetningen samtidig som utslippene fra industri og skipsfart reduseres.»

Prodekan Tor Grande for forskning og innovasjon hadde møtt frem for senterleder Hilde Johnsen Venvik, som ikke kunne delta på markeringen.

- Senteret bygger videre på en utgående SFI som Universitetet i Oslo har vært vertskap for. Målet er å designe selektivitet i kjemiske prosesser, og gjøre disse mer effektive. Dette er fremtidsrettet forskning som vil bli viktig, blant annet tar vi for oss NOX-problematikken, sier Grande.

NTNU samarbeider med forskningspartnerne Universitetet i Oslo (Kjemisk institutt) og Sintef Materialer og kjemi.

Bedriftssamarbeidet vil foregå med Yara International, Ineos Norge og Dynea.  I tillegg er to katalysatorprodusenter med i konsortiet: K.A. Rasmussen og den danske katalysatorprodusenten Haldor Topsøe.

Senterleder for senter for Metal Production, Aud Nina Wærnes. Her sammen med Kari Melby og Gunnar Bovim. (Foto: Børge Sved)

Senterleder for senter for Metal Production, Aud Nina Wærnes. Her sammen med Kari Melby og Gunnar Bovim. Foto: Børge Sved

Lasse Løvstakken er professor ved Det medisinske fakultet ved NTNU, og skal delta i Center for innovative ultrasound solutions for health care, maritime, and oil & gas industries.
(Foto: Børge Sved)

Lasse Løvstakken er professor ved Det medisinske fakultet ved NTNU, og skal delta i Center for innovative ultrasound solutions for health care, maritime, and oil & gas industries. Foto: Børge Sved

Sigurd Skogestad, senterleder for Subsea production and processing (SUBPRO).
(Foto: Børge Sved)

Sigurd Skogestad, senterleder for Subsea production and processing (SUBPRO). Foto: Børge Sved

Senterleder for Centre for Structural Analysis (CASA), Magnus Langseth.
(Foto: Børge Sved)

Senterleder for Centre for Structural Analysis (CASA), Magnus Langseth. Foto: Børge Sved

(Foto: Professor Tor Grande ved NTNU fortalte om senteret Industrial Catalysis Science and Innovation for a competitive and sustainable process industry (iCSI).)

Foto: Professor Tor Grande ved NTNU fortalte om senteret Industrial Catalysis Science and Innovation for a competitive and sustainable process industry (iCSI).

Dekan Ingvald Strømmen ved IVT har forskere som deltar i 9 av de totalt 17 SFI-ene som Forskningsrådet har bevilget støtte til.
(Foto: Børge Sved)

Dekan Ingvald Strømmen ved IVT har forskere som deltar i 9 av de totalt 17 SFI-ene som Forskningsrådet har bevilget støtte til. Foto: Børge Sved

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Universitetsavisa ansetter journalist

UA lyser ut en hundre prosents stilling som digital nyhetsreporter.

Konflikten ved IHS:

- Fare for utvikling av fryktkultur

- Ledelsen må ta dette på stort alvor, formaner tre professorer ved Institutt for historiske studier. De advarer mot utvikling av fryktkultur ved instituttet.

Ytring:

NTNU styres ikke etter omdømmemålinger

«Vi må være innstilt på at vi også i fremtiden vil få nye bestillinger fra verden rundt oss», skriver rektor Gunnar Bovim i en kommentar til ytringen fra Ronny Kjelsberg og Arve Hjelseth.

Bitter konflikt ved IHS:

Beskylder ledelsen for «illegitim maktbruk»

Professor Kristian Steinnes er sentrum i en bitter konflikt ved Institutt for historiske studier (IHS). Et varsel om flytting av ham får en gruppe kolleger til å reagere skarpt. – Et uventet og hardt slag, sier Kristian Steinnes om flyttevarselet.