Forskerforbundet ved NMBU:

- Vi har en rektor med betydelig reisevirksomhet

- Vi kjenner oss godt igjen i situasjonen Forskerforbundet på NTNU beskriver, sier Lena Marie Kjøbli, leder for Forskerforbundet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU.
- Vi opplever å ha en rektor som har betydelig reisevirksomhet, samt er med på fellesturer til Kina og Arendalsuka, sier Forskerforbundets leder ved NMBU. Her vandrer Sundli Tveit gjennom Den forbudte by, Beijing. 
    
      (Foto: Tore Oksholen)

- Vi opplever å ha en rektor som har betydelig reisevirksomhet, samt er med på fellesturer til Kina og Arendalsuka, sier Forskerforbundets leder ved NMBU. Her vandrer Sundli Tveit gjennom Den forbudte by, Beijing.  Foto: Tore Oksholen

I likhet med Forskerforbundet ved NTNU som kritiserer egen rektors fravær, er de tillitsvalgte ved Forskerforbundet ved NMBU kritisk til hva de oppfatter som egen rektors fravær og usynlighet internt.

Lena Marie Kjøbli viser blant annet til rektor Mari Sundli Tveits tunge eksterne verv, samt betydelige reiservirksomhet.

UHR og EUA

Rektor Sundli Tveit har både vervet som UHR-leder, og hun sitter i styret i EUA-board (europeisk sammenslutning av universiteter fra 47 land).

- Dette er hver seg tunge forpliktelser i tillegg til å være rektor og krever utstakt reisevirksomhet. Da ledervervet for UHR ble fordelt forrige gang, mente studentrepresentantene i UHR at det var på tide at den som skal ha dette vervet ble frikjøpt fordi det har blitt såpass tidkrevende verv, sier Kjøbli.

Lena Marie Kjøbli er leder for Forskerforbundet ved NMBU. 
    
      (Foto: Håkon Sparre/NMBU)

Lena Marie Kjøbli er leder for Forskerforbundet ved NMBU.  Foto: Håkon Sparre/NMBU

 

Etterlyst: Synlighet også internt

Forskerforbundets leder ved NMBU sier man der opplever å ha en rektor som har betydelig reisevirksomhet i disse to vervene. I tillegg kommer andre aktiviteter som for eksempel fellesturer med Kunnskapsdepartementet til Kina og Arendalsuka.

- Men er det ikke en god ting at NMBU holder seg med en rektor som er godt synlig i det akademiske landskapet?

- Det er i utgangspunktet positivt at Mari har satt NMBU tydeligere inn på universitetskartet, men vi har i de siste årene etterlyst mer synlighet og tilstedeværelse internt i forhold til både ansatte og tillitsvalgte, svarer Kjøbli.

Bare ett møte etter jul

I likhet med Forskerforbundet ved NTNU kjenner man ved NMBU på utfordringene med å få egen rektor til å sette av tid til å treffe sine tillitsvalgte.

- Vi har avtalefestet at rektor skal møte jevnlig på møter med de tillitsvalgte, men siden jul har vi bare hatt ett møte med rektor. Det sier seg selv at dette er for lite med tanke på de utfordringene som NMBU har og har hatt i forbindelse med betydelig omstilling og bygging og flytting av Veterinærhøgskolen.

Kjøbli sier man har forsøkt å ta opp saken med rektor Sundli Tveit.

- På møter med de tillitsvalgte har blitt tatt opp gjentatte ganger, og det har blitt lovet en forbedring fra rektor på dette, sist i forbindelse med ansettelsen i 2016, forteller hun.

Men lite har skjedd, opplever Forskerforbundet ved NMBU.

For få møteplasser

Det legges også opp for få møteplasser mellom de ansatte og rektoratet.

- De siste par årene har vi hatt et allmøte i året, dette gir lite rom for debatt og interndemokrati. Det vi er opptatt av er at det må være en balanse mellom eksterne og interne aktiviteter, spesielt når rektor er tilsatt slik som rektor ved NMBU. Da er hun også administrerende direktør på universitetet, og har ansvaret for å følge både forskning, utdanning, administrasjon og drift, sier leder for Forskerforbundet ved NMBU, Lena Marie Kjøbli.

Sundli Tveit: - Reiser ikke mer enn nødvendig

I et epostintervju viser NMBU-rektor Mari Sundli Tveit blant annet til at det bare er rektorer som kan inneha ledervervet i Universitgets- og Høgskolerådet UHR. Når det gjelder møtene hun meldte forfall til, var det gode grunner for det - grunner som Forskerforbundet vet om, skriver Sundli Tveit.

- Har du tid nok til å gjøre en hundre prosents jobb som rektor for NMBU?

- Ja, det har jeg. De vervene jeg har er tett knyttet til min jobb som rektor. Det er kun rektorer som kan ha styreledervervet i UHR, og det er fordi det nettopp er kompetansen i rektorstillingen som kvalifiserer vedkommende til å ha ledervervene i UHR. Skulle man frita lederen fra rektorjobben, så ville lederen miste denne kompetansen og det ville gått ut over kvaliteten på UHR som organisasjon. I løpet av en viss tid er ledervervene spredt godt utover institusjonene, så premissene er like for alle.

- Du kritiseres for omfattende reisevirksomhet. Reiser du for mye?

- Jeg reiser ikke mer enn det som er nødvendig i stillingen min. De aller fleste av reisene tilknyttet de to vervene mine, ville jeg uansett reist på som rektor ved NMBU. Det er veldig stort overlapp mellom de arrangementene jeg deltar på i UHR og de jeg uansett ville deltatt på som rektor.

Sykemeldt på grunn av hjernerystelse

- Du har bare hatt ett møte med de tillitsvalgte hittil i 2018, ifølge Kjøbli. Er det alt du har hatt tid til?

- Møtene som Forskerforbundet refererer til, er de såkalte IDF-møtene. Dette er møter vi har for å sikre medbestemmelse i organisasjonen. De tillitsvalgte har selv vært med på å vedta at det er administrasjonsdirektøren som skal delta som arbeidsgiverpart i disse møtene.

Det er riktig at vi i tillegg har avtalefestet at rektor skal møte jevnlig i IDF-møtene. Dette gjør jeg fordi jeg mener det er viktig, særlig når det gjelder styresaker. Derfor har vi blitt enige med tjenestemannsorganisasjonene om at jeg deltar i møter når det er styresaker på agendaen.

I vår har det vært fire slike møter, og det er riktig at jeg kun har deltatt på ett av dem. Det har sine helt spesielle årsaker. Ett møte kunne jeg ikke stille på fordi jeg var sykemeldt på grunn av hjernerystelse. Det andre møtet måtte jeg melde forfall til på grunn av en dramatisk og uforutsett hendelse i familien. Tjenestemannsorganisasjonene er godt kjent med disse forholdene. Det siste møtet kolliderte med et styremøte i EUA. Jeg har forsikret meg om at slike kollisjoner ikke skal oppstå igjen. Jeg skulle selvsagt gjerne vært på alle fire møtene. Når situasjonen ble slik den ble i vår, er jeg likevel trygg på at administrasjonsdirektøren har ivaretatt ledelsen på en god måte.

Rektor er også nettverksbygger                           

- I likhet med Gunnar Bovim kritiseres du for å være for opptatt med andre ting enn primærjobben som rektor. Dere er begge tilsatte rektorer. Henger disse to tingene sammen?

- Nei.

- Kommer du til å bruke like mye, eller mer, tid på reisevirksomhet og biverv i tida som kommer?

- Sannsynligvis vil antall reiser ligge på omtrent samme nivå framover. Jeg er helt enig med Forskerforbundet i at det er viktig for en rektor å finne en god balanse mellom interne og eksterne oppgaver. Å være rektor innebærer å lede og utvikle universitetet, å være til stede internt og ivareta interne oppgaver på en god måte. Jeg er veldig opptatt av å lytte til og diskutere med både studenter, ansatte og tillitsvalgte. Derfor prioriterer jeg det. Samtidig skal en rektor være nettverksbygger, institusjonens ambassadør og ansikt utad, svarer NMBU-rektor Mari Sundli Tveit.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Konflikten ved IHS:

Undersøkelser av arbeidsmiljø og konflikter får krass kritikk

- Jeg er ganske kritisk til hva som skal komme ut av dette. Jeg tror ikke de finner noen sannhet. Dette er ikke en objektiv undersøkelse, sier professor Håkon With Andersen ved NTNUs Institutt for historiske studier (IHS).

- Fakultetene er neppe den beste måten å organisere på, men det er det beste vi har

Nord universitet mener fakultetsmodellen er riktig i den oppbyggingsfasen de er inne i, mens Universitetet i Oslo nå ser på hvordan de skal tilpasse ledelse og organisasjon for å gjøre den jobben de skal. - Strukturer kan hindre tverrfaglighet, men man må akseptere den strukturen man har, sier Oslomet-rektor Curt Rice.

Ytring:

Campusprosjektet er både en trussel og en mulighet

En fortetting uten at det planlegges for hvordan vi skal videreutvikle eksperimentell infrastruktur vil svekke NTNU på sikt, skriver forfatterne av denne ytringen.

Foreslår å fjerne musikk, kunst og medievitenskap fra KAM-senteret for å bevare trehusene

Institutt for arkitektur og teknologi åpner for å splitte opp KAM for at de skal få nok plass i Høgskolebakken.