NTNUs årsrapport:

Dette mener Kunnskapsdepartementet om jobben NTNU gjorde forrige studieår

Selv om NTNU får ros på flere punkter har Kunnskapsdepartementet også klare forventninger til forbedringer på flere punkter.
Kunnskapsdepartementet, her ved minister Torbjørn Røe Isaksen virker stort sett fornøyde med arbeidet rektor Gunnar Bovim med kompani gjorde studieåret 2016/2017.
(Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Kunnskapsdepartementet, her ved minister Torbjørn Røe Isaksen virker stort sett fornøyde med arbeidet rektor Gunnar Bovim med kompani gjorde studieåret 2016/2017. Foto: KRISTOFFER FURBERG

I tilbakemeldingen til NTNUs årsrapport vektlegges blant annet fusjonsprosessen og jobbingen med et nytt campus i Trondheim. Sistnevnte vil ifølge departementet legge til rette «for at NTNU på en bedre måte kan arbeide for høy kvalitet i forskning og utdanning».

Departementet skriver at de støtter NTNUs arbeid for at fusjonen skal lykkes, og at de ser frem til videre rapportering.

Følg Universitetsavisa på Facebook og Twitter.

LES OGSÅ: For å nå kravene i målloven vil NTNU publisere annenhver årsrapport på nynorsk

Oppfordrer til samarbeid med fagskoler

Departementet skriver også at de forventer at styret og ledelsen ved NTNU følger opp Kvalitetsmeldingen for høyere utdanning for å skape en enda sterkere kultur for kvalitet i høyere utdanning, og legger til at NTNU allerede er «godt igang med dette arbeidet».

I tillegg oppfordrer departementet NTNU til å se på samarbeidsmulighetene med relevante fagskoler, og begrunner dette med at det er viktig å legge til rette for gode og forutsigbare overganger mellom fagskoleutdanning og universitets- og høyskoleutdanning.

Kunnskapsdepartementet viser til eksterne priser og vurdering, samt at to fagmiljøer ved NTNU har fått status som Sentre for fremragende utdanning og konkluderer med at de er «fornøyd med NTNUs arbeid med studiekvalitet».

Når det er sagt har departementet også forventninger til gjennomgangen av studieprogrammet, og skriver at det bør være «ekstra stor oppmerksomhet på å integrere forskningen godt i undervisningen».

I tillegg mener de at en slik gjennomgang vil være en mulighet til å styrke samspillet med omgivelsene og justere portefølje og innhold i utdanningene etter de behovene samfunnet og arbeidslivet har.

«Departementet er derfor fornøyd med at NTNU har planer om å gjennomgå og samordne studieporteføljen, med spesielt fokus på utdanningsledelse og studieprogramlederrollen».

LES OGSÅ: Statsministeren varsler varig endring i synet på undervisning

LES OGSÅ: Arbeiderpartiet mener Høyre burde gått inn for et nasjonalt belønningssystem

For lav og varierende gjennomstrømming

I tilbakemeldingen vises det også til at gjennomføringen av bachelorgrader ved NTNU er på landsgjennomsnittet. Departementet skriver at de er enige i NTNUs oppfatning om at gjennomstrømmingen er for varierende og lav, og oppfordrer NTNU til å se på tiltak rettet inn mot bedre gjennomstrømming og tiltak generelt for å heve kvaliteten på undervisningen. Også på masterstudier mener de gjennomstrømmingen er for varierende.

Videre skriver departementet at NTNU ikke innfrir kandidattallene på alle helseutdanninger, grunnskolelærerutdanningen og yrkesfaglærerutdanningen. Hva helsefagene angår understreker departementet at det er viktig å nå disse kravene, «og at nødvendige tiltak må settes inn».

Også når det gjelder lærerutdanningene understreker departementet at det er viktig med kontinuerlig oppmerksomhet for å utvikle «nye og målrettede tiltak for å bedre gjennomstrømmingen», men registrerer at NTNU allerede jobber med oppfølging og rekruttering.

Departementet viser også til at NTNU per oktober 2016 hadde færre årsverk i rekrutteringsstillinger ved de matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske (MNT) enhetene enn det som ble tildelt siden 2014.

«Kunnskapsdepartementet forventer at NTNU fyller alle de øremerkede MNT-stillingene».

LES OGSÅ: Seks av ti fullfører bachelorgraden sin på normert tid

Skryt for innovasjonsarbeidet

Videre vises det til at NTNU gjennom orientering mot klynger og sentre, samt satsingen på entreprenørskap «er både viktig og lovende». Departementet mener universitetet arbeider godt med innovasjonsrelaterte aktiviteter, og at det også er blant de fremste institusjonene i Norge når det gjelder deltakelse i Horisont2020.

Også hva ressursforvaltning angår får NTNU skryt fra departementet, og det legges vekt på ressursene skal brukes effektivt og til det beste for samfunnet. «NTNU arbeider godt med forenklinger, standardisering og effektivisering av administrativ virksomhet for å redusere ressursbruken», skriver de og viser til at universitetet henter ut stordriftsfordeler etter fusjonen.

LES OGSÅ: Slik bruker NTNU sine milliarder - og her kommer de fra

Egenbetaling for studieturer

Departementet forventer også at NTNU fortsatt har oppmerksomhet på å redusere antall ansatte i midlertidige stillinger, samt at sikring og bevaring av samlingene ved universitetsmuseet prioriteres.

«Kunnskapsdepartementet har merket seg at det har vært en positiv utvikling når det gjelder rutiner og beredskap knyttet til magasinene, og at andelen digitalisering av objekter/samlinger og tilgjengelighet på we har hatt markant forbedring over flere år».

NTNU blir også bedt om å se nærmere på praksis om egenbetaling ved enkelte studier, og ber om en redegjørelse av dette i neste årsrapport. «Det kan ikke kreves egenbetalin gnår studieturer, ekskursjoner, feltarbeid og lignende er obligatoriske og hvor deltakelse er en forutsetning for å få avlegge eksamen. Slik praksis vil være i strid med gratisprinsippet», skriver departementet og viser til saker som har vært oppe i media om temaet.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Universitetsavisa ansetter journalist

UA lyser ut en hundre prosents stilling som digital nyhetsreporter.

Konflikten ved IHS:

- Fare for utvikling av fryktkultur

- Ledelsen må ta dette på stort alvor, formaner tre professorer ved Institutt for historiske studier. De advarer mot utvikling av fryktkultur ved instituttet.

Ytring:

NTNU styres ikke etter omdømmemålinger

«Vi må være innstilt på at vi også i fremtiden vil få nye bestillinger fra verden rundt oss», skriver rektor Gunnar Bovim i en kommentar til ytringen fra Ronny Kjelsberg og Arve Hjelseth.

Bitter konflikt ved IHS:

Beskylder ledelsen for «illegitim maktbruk»

Professor Kristian Steinnes er sentrum i en bitter konflikt ved Institutt for historiske studier (IHS). Et varsel om flytting av ham får en gruppe kolleger til å reagere skarpt. – Et uventet og hardt slag, sier Kristian Steinnes om flyttevarselet.