NTNUs nye plan for likestilling:

- Vi er smertelig klar over hvilke utfordringer vi har

Onsdag behandler styret ved NTNU et nytt forslag til likestillingsplan. Flere punkter fra utvalget som har laget planen, er moderert, og konkrete måltall og forslag tatt ut.
Planen klar. - Likestilling og mangfold er en utrolig viktig sak for NTNU –og alle andre. Jeg håper alle er seg bevisst den rollen de har. Ansettelsene foregår på institutt- og fakultetsnivå. Det er viktig at vi har med oss denne tematikken, spesielt inn mot rekruttering og personaloppfølging. Det må bli en viktig del av hverdagen, sier Tor Grande. 
    
      (Foto: Sølvi W. Normannsen)

Planen klar. - Likestilling og mangfold er en utrolig viktig sak for NTNU –og alle andre. Jeg håper alle er seg bevisst den rollen de har. Ansettelsene foregår på institutt- og fakultetsnivå. Det er viktig at vi har med oss denne tematikken, spesielt inn mot rekruttering og personaloppfølging. Det må bli en viktig del av hverdagen, sier Tor Grande.  Foto: Sølvi W. Normannsen

Årene går, kjønnsubalansen ved NTNU består. Foran styrets behandling er tallene klare: Andelen kvinnelige professorer ligger fortsatt godt under det nasjonale snittet, og innen hovedprofilen er 85 prosent av professorene menn.

- Vi er smertelig klar over hvilke utfordringer vi har. Vi har fortsatt en betydelig vei å gå. Det er viktig at det jobbes med disse problemstillingene på alle nivå framover.

Det sier prodekan for forskning ved Fakultet for naturvitenskap, Tor Grande, til UA.

Han leder NTNUs utvalg for likestilling og mangfold, som i 2016 fikk mandat til å lage forslag til NTNUs politikk og handlingsplan på dette feltet for perioden 2018 – 2021. Forslaget er nå klart, og utvalget innleder med å knytte likestilling til NTNUs visjon «Kunnskap for en bedre verden». De slår fast at en bedre verden «skapes best i en virksomhet som er likestilt, mangfoldig og kjønnsbalansert».

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Mannstungt på toppen

Utvalget skriver at andelen kvinner i professorat ved NTNU har vært uendret de siste 3 årene. Kvinneandelen i professorstillinger ved NTNU er 24 prosent, 3 prosentpoeng under det nasjonale snittet.

Innen hovedprofilen, representert ved Fakultetene for ingeniørvitenskap, informasjonsteknologi og elektroteknikk samt naturvitenskap, utgjør menn 85 prosent av professorene og 75 prosent av både postdoktorer og førsteamanuenser.

Prosentandel kvinner og menn i vitenskapelige stillinger, NTNU totalt og hovedprofilen (IV-IE- NV-AD) Skjermdump rapport Politikk og handlingsplan for likestilling og mangfold 2018-2021. 

Prosentandel kvinner og menn i vitenskapelige stillinger, NTNU totalt og hovedprofilen (IV-IE- NV-AD) Skjermdump rapport Politikk og handlingsplan for likestilling og mangfold 2018-2021. 

 

Selv om det er store forskjeller mellom institutt og faggrupper, er tendensen klar: I de akademiske toppstillingene etter avlagt doktorgrad, stiger andelen menn. Enkelte institutt har en høy andel kvinnelige stipendiater, uten at andelen kvinner i faste vitenskapelige stillinger har økt nevneverdig.

Konkrete tiltak forsvant

Onsdag behandles planen, som skal være ferdig til nyttår, i NTNUs styre. Utrederne som har ført Rektors notat til styret i pennen, har endret en god del i forhold til utvalgets forslag. Utvalget lister eksempelvis opp syv  forslag til overordnede mål, hvert ledsaget av et knippe tiltak. I notatet ender NTNU-ledelsen opp med å "redusere politikkens fokus» til fire satsingsområder:

 • Forbedret kjønnsbalanse i studier 

 • Økt fokus på kjønnsbalanse ved rekruttering til og i karriereutvikling i vitenskapelige og 
lederstillinger 

 • Bedre integrering av internasjonalt ansatte 

 • Økt fokus på likestilling og mangfold i ledelse og styring 


Flere av utvalgets konkrete målsettinger er også moderert, og tallfestede mål er blitt mer generelle.

Tor Grande & co har blant annet nedfelt at alle enheter der kvinner er underrepresentert i vitenskapelige førstestillinger, skal oppnå en årlig økning av kvinneandelen i disse stillingene. Utvalget sier videre at kjønnsbalanse skal tilstrebes på faggruppenivå, at andel kvinner i faste vitenskapelige stillinger skal økes til 35 prosent for et samlet NTNU, og at andelen kvinner I professorater skal øke til minst 28 prosent.

LES MER: Over halve UH-Norge mangler planer for likestilling

LES OGSÅ: Det handler ikke om kvinner, det handler om mannskultur


Gode tiltak, krever avveining

Disse konkrete måltallene inngår ikke i rektors forslag til styret. Utvalgets tilråding om at kjønnsbalanse skal adresseres spesielt i forbindelse med rekruttering til strategiske og tematiske satsinger er heller ikke tatt inn i rektors forslag.

Utvalget sier også at «alle stipendiater som har hatt foreldreperm eller sykefravær sammenhenghende mer enn 6 måneder skal tilbys gjenoppstartstipend i forbindelse med arbeidskontrakten». Dette har det vært mye diskusjon om, også i styret ved NTNU. I rektors forslag til styret er «skal» endret til «Rektor skal vurdere om det skal innføres…».

LES OGSÅ: Overrasket over at regler tolkes ulikt

LES OGSÅ: Busterud foreslår gjenoppstartstipend for alle midlertidig vitenskapelig ansatte

- Det vil alltid være et spørsmål om avveininger og ressurser. Det er mange gode intensjoner med forslagene, men de kommer jo med en kostnad. Gjenoppstartstipend er for eksempel et godt tiltak, men om det skal innføres over en bred fjøl, fører det store kostnader med seg, sier Tor Grande.

- Hva synes du om at rektoratet har gjort en sammenfatning som kan få det hele til å framstå som mer generelt og mindre forpliktende?

Var forberedt på justeringer

- Vi var forberedt på det, og vi har hatt diskusjoner rundt hva vi mente burde være gode og konkrete målsettinger. Men, vi sitter ikke med noe ansvar selv. Vi er et rådgivende organ så at ting justeres må vi forholde oss til.

- Blir det fortgang i NTNUs likestillingsarbeid av å droppe konkrete målsetninger og bli mer generell?

- Vi har ikke gått inn og vurdert alle følger av tiltakene vi foreslår. Det kan både være lovmessige og økonomiske følger som vi ikke rår over, og som ledelsen ser de må justere, sier Grande.

LES OGSÅ: Mannstungt på fusjonstoppen

LES OGSÅ: Ti grafer som viser kjønnsbalansen ved NTNU

Utvalgslederen sier at de nå har gitt et råd om hva de mener bør ha oppmerksomhet framover. Han sier det godt kan være spesielle ting de vil holde et ekstra øye med, og kanskje mase litt mer om.

Den nye handlingsplanen skal avløse NTNUs gamle, som nå fungerer kraftig på overtid. Nytt i denne er at mangfold også skal inn, noe som omfatter etnisitet, funksjonsevne og seksuell legning.

Rektor foreslår at NTNU, i løpet av planperioden,  skal gjøre en studie om hvordan det står til med inkludering og mangfold.  Det er i dag ansatte fra 90 nasjoner ved NTNU.

- Ledelsen tar dette på alvor. Bildet endrer seg hele tiden, det er mange ansatte med utenlandsk bakgrunn. Det er viktig å forstå hvordan det står til hos oss, og ikke minst hvordan vi skal jobbe med dette, sier Grande.

Ut av festtalene, inn i hverdagen

En nyhet i planen er at utvalget ber om at det rapporteres årlig på arbeidet, at tematikken skal inn i lederopplæring og skal ha fokus på alle nivåer i NTNUs ledelse.

- Jeg har selv vært leder, og vet hvor viktig det er å ha likestillingstematikken med seg – hele tiden. Dette er ikke noe som bare skal løftes fram i festtaler, dette er noe vi skal tenke på hver dag, sier Tor Grande.

Utvalg for likestilling og mangfold skal videreføres, men ledelsen vil vurdere mandatet og sammensetningen på nytt for utvalget som skal virke fram 2018 til 2021.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Selvbetjent servering skal gi mat til flere

For å møte etterspørselen fra små campuser har Sit dratt igang selvbetjente matstasjoner. Nå ønsker de å utvide tilbudet slik at det blir mulig å kjøpe seg lunsj til alle døgnets tider.

Regjeringen vil la noen studenter få vende tilbake

Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter og ansatte, sa statasminister Erna Solberg på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Nettbasert undervisning:

– Litt anarki i valg av digitale løsninger

Professor Rune Hjelsvold har sett på hvordan det egentlig går med den nettbaserte undervisningen på NTNU. – Underviserne bruker 28 ulike verktøy, det blir uoversiktlig, sier han.

Store forskjeller mellom fakulteter:

SU gir bokstavkarakterer til nesten alle studentene

NTNU har besluttet å endre 370 emner hvor det avlegges eksamen denne våren fra bokstavkarakter til enten bestått eller ikke bestått. Ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) endrer de bare tre emner.