Reitan-utvalget:

Vil legge ned Seksjon for etter- og videreutdanning

Et flertall i utvalget foreslår at de oppgavene som i dag utføres av seksjonen, blir fordelt ut på fakultet og institutt. 
Dekan Marit Reitan har ledet utvalget som vil avvikle Seksjon for etter- og videreutdanning. Målsetting: Unngå dobbeltarbeid og få en klarere ansvars- og rollefordeling.  
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Dekan Marit Reitan har ledet utvalget som vil avvikle Seksjon for etter- og videreutdanning. Målsetting: Unngå dobbeltarbeid og få en klarere ansvars- og rollefordeling.   Foto: KRISTOFFER FURBERG

Utvalgets mindretall argumenterer for at NTNU Videre bør styrkes i stedet for å legges ned.

Seksjonen har i dag 29 ansatte og bistår blant annet fagmiljøene med å utvikle, organisere og markedsføre etter- og videreutdanningstilbud. Denne virksomheten kalles NTNU Videre, og tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå. NTNUs forskere og forelesere står for undervisninga, som ofte er en kombinasjon av aktiviteter på nett og samlinger.  

I tillegg bistår seksjonen arbeidslivet med blant annet å koble behov og fagekspertise sammen. Seksjonen bidrar også med konferansetjenester.

Dobbeltarbeid og uklar fordeling

I rapporten «Framtidig utvikling og organisering av NTNUs EVU-virksomhet» foreslår flertallet at støttefunksjoner så langt det er mulig, plasseres der tilsvarende oppgaver for annen utdanningsvirksomhet er plassert. Fellesadministrasjonen bør ha ansvaret for å koordinere støttefunksjoner som er felles for hele NTNU og sørge for at disse plasseres i de relevante avdelingene eller seksjonene.

«En slik organisering vil legge grunnlag for et godt støtteapparat og klar ansvars- og rollefordeling som vil redusere dobbeltarbeid og avklare forventninger», heter det i utvalgets anbefaling (se anbefaling i sin helhet i egen faktaboks).

Flertallet er tydelig på hva konsekvensen av forslaget blir:

«Forslaget innebærer avvikling av Seksjon for etter- og videreutdanning i dagens form og overføringer av oppdrag og ressurser til andre enheter.»

Skal ut på høring

Utvalget ble ledet av dekan Marit Reitan og har hatt i oppdrag å utrede hvordan NTNU skal styrke arbeidet med etter og videreutdanning. Hun ønsker ikke å kommentere rapporten:

- Dette er et utvalg som har levert en rapport med sine anbefalinger. Denne skal ut på høring i organisasjonen, og utvalgets anbefalinger er det som framgår av rapporten.  Jeg ser ingen grunn til å kommentere noe før saken skal ut på høring, sier hun til Universitetsavisa.

NTNU satser stort på etter- og videreutdanning (EVU). Målsettinga er at antallet voksne i arbeid som tar slik utdanning ved universitetet, skal øke fra vel 8 300 i fjor til om lag 20 000 innen utgangen av 2020.

NTNU skal også etablere ei EVU-avdeling i Oslo. De ser heller ikke bort fra at det etter hvert kan bli egne avdelinger i inn- og utland.

LES OGSÅ: Derfor satser NTNU på etter- og videreutdanning

LES OGSÅ: UiO blir ikke stresset av NTNUs Oslo-satsing

- Blir mindre effektiv

Seksjonssjef Ragna Ann Berge ved Seksjon for etter- og videreutdanning satt også i utvalget, og hun stiller seg ikke bak anbefalingen om å legge ned seksjonen.

I et vedlegg til rapporten argumenterer Seksjon for etter- og videreutdanning for at seksjonen bør bestå i sin nåværende form. De skriver at det er vanskelig å se for seg hvordan de kan framstå som profesjonell og enhetlig utad dersom ressursene fordeles på fellesadministrasjonen, åtte fakulteter og 54 institutter.

Ei slik oppsplitting gir «...grunn til å frykte at administrasjonen samlet vil bli mindre effektiv og i dårligere stand til å tilpasse seg studentene og fagmiljøenes behov», skriver de.

Avslutningsvis hevder de at mange av konklusjonene i rapporten trekkes uten at de er underbygd på en overbevisende måte.

Seksjonssjef Ragna Ann Berge støtter ikke nedlegging av seksjonen 
    
      (Foto: Solveig Mikkelsen)

Seksjonssjef Ragna Ann Berge støtter ikke nedlegging av seksjonen  Foto: Solveig Mikkelsen

 

- Vil øke presset på fakultet og institutt

Tre andre medlemmer har også tatt dissens. Arve Pettersen, Halvor Holtskog og Roy Johnsen skriver at de ikke kan støtte at Seksjon for etter- og videreutdanning legges ned til fordel for et mer desentralisert arbeid med EVU. De peker på at fakultetene og instituttene allerede har en presset arbeidssituasjon. Hvis disse i større grad får ansvar for utvikling av tilbud og administrasjon og markedsføring av tilbud, vil ressursbelastninga bli enda større.

«Rapporten konkluderer med at NTNU Videre skal legges ned, og at stillingene overføres til andre administrative enheter der hvor de naturlig hører hjemme. Dette skal gi mer effektiv serviceleveranse. Vi er sterkt uenige i dette, og vil hevde at det motsatte vil skje. Koordineringskostnadene vil øke, og kombinert med økt press på fakultet/institutt, vil dette gjøre det lite attraktivt å initiere EVU-virksomhet», skriver de i dissensen.

Arve Pettersen er instituttleder ved NTNU Handelshøyskolen, Halvor Holtskog er professor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse og Roy Johnsen er professor ved Institutt for maskinteknikk og produksjon.

Videre skriver de at det heller er behov for et sterkere NTNU Videre. De viser til NHH og BI, som har stor suksess i EVU-markedet med sentraliserte modeller.

Drakamp om ressurser

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning har, på oppdrag fra NTNU, studert hva som fungerer godt og hva som er til hinder for universitetets satsing på etter- og videreutdanning. Reitan-utvalget har brukt denne studien som «supplerende kunnskapsgrunnlag».

I studien slås det fast at styrken ved dagens modell er den sentrale enheten ved universitetet, NTNU Videre, som har viktig kunnskap om IT-løsninger, studieplanpakker, design og markedsføringsstrategier. Forskerne peker også på at enheten har mye kunnskap om hvordan fagmiljøer kan få praktisk hjelp når de skal utvikle nye etter- og videreutdanningstilbud.

Men ifølge Nifu er ikke alt bare fryd og gammen. De skriver at det mangler et integrert system som kan løfte opp og hjelpe de forskjellige etter- og videreutdanningene på en effektiv og systematisk måte:

«I tillegg opplever enkelte etter- og videreutdanninger at sentrale, administrative ressurser blir forfordelt, og at de tidligere høgskolemiljøene følgelig ender opp som «taperne» i kampen om disse ressursene.»

Flaskehals

Særlig kontakten inn til NTNU Videre er en flaskehals, ifølge studien. I en del tilfeller er kontakten overlatt til instituttenes eget initiativ og uten at det fra sentralt hold blir initiert et konkret og langsiktig samarbeid.

Nifu skriver at en mulig løsning på dette er å desentralisere deler av NTNU Videre. Aktuelle institutter kan få en egen kontaktperson eller koordinator som fungerer som et bindeledd. På denne måten kan man unngå dobbeltarbeid og en utydelig arbeidsdeling mellom NTNU Videre og instituttene, heter det i sammendraget fra Nifu.

Rapporten «Framtidig utvikling og organisering av NTNUs EVU-virksomhet» skal snart ut på høring.

Dette foreslår Reitan-utvalget

I rapporten «Framtidig utvikling og organisering av NTNUs EVU-virksomhet» foreslår flertallet å legge ned Seksjon for etter- og videreutdanning. Oppgavene skal heller overføres til fakulteter og institutter. Utvalget har hatt i oppdrag å utrede hvordan NTNU kan styrke sitt arbeid med etter- og videreutdanning.

Utvalgets rapport har vært på høring med svarfrist 10. april.

I rapporten gir utvalget 15 anbefalinger. Det er særlig den siste anbefalingen om å legge ned NTNU Videre, som vekker reaksjoner. Fire av utvalgets medlemmer har tatt dissens. Dette punktet gjengis i sin helhet her:

15. a)

«Utvalget anbefaler at støttefunksjoner for etter- og videreutdanning internt ved NTNU så langt som mulig plasseres der tilsvarende oppgaver er plassert for annen utdanningsvirksomhet. Utvalget anbefaler at fellesadministrasjonen har ansvar for støttefunksjoner som er felles for hele NTNU, og organisere disse støttefunksjonene i samme avdeling/seksjon som støttefunksjoner for annen utdanningsvirksomhet. Støttefunksjoner for fakultet/institutt organiseres som for annen utdanningsvirksomhet. Alle tverrfaglige initiativ må ha et vertsfakultet. En slik organisering vil legge grunnlag for et godt støtteapparat og klar ansvars- og rollefordeling som vil redusere dobbeltarbeid og avklare forventninger. Forslaget innebærer avvikling av Seksjon for etter- og videreutdanning i dagens form og overføring av oppgaver og ressurser til andre enheter. Dette vil gi en ny og tydeligere arbeidsdeling både internt i fellesadministrasjonen og mellom fellesadministrasjonen og fakultet/institutt-nivå. Utvalgets forslag er beskrevet detaljert under en integrert modell i kapittel 6.

b)

Prosessen med overføring av oppgaver fra seksjonen til andre enheter må gjennomføres i henhold til avtaleverket om medbestemmelse og omstilling. Det er viktig å ta vare på kompetansen ved Seksjon for etter- og videreutdanning. Ressurser (personell og penger) må overføres til dit oppgaver plasseres henholdsvis i fellesadministrasjonen og på fakultet/institutt for å sikre at oppgavene ivaretas godt og effektivt. Utvikling av administrative systemer som kan håndtere EVU på linje med annen utdanning, er en viktig suksessfaktor. Det er viktig med en forpliktende tidsplan for iverksetting og tilstrekkelig tid til omstilling for å sikre at viktige oppgaver løses i tide og med riktig kvalitet. Dette vil kreve god ledelse og tett samarbeid mellom aktører som kjenner EVU-området og de som skal overta oppgaver.»

 

Utvalgets medlemmer

I rapporten «Framtidig utvikling og organisering av NTNUs EVU-virksomhet» foreslår flertallet å legge ned Seksjon for etter- og videreutdanning. Oppgavene skal heller overføres til fakulteter og institutter. Utvalget har hatt i oppdrag å utrede hvordan NTNU kan styrke sitt arbeid med etter- og videreutdanning.

Rapporten skal diskuteres i dekanmøtet 18. desember og skal deretter ut på høring.

Utvalgets medlemmer er: 

 • Marit Reitan, leder
 • Ragna Ann Berge, seksjonssjef, Seksjon for etter- og videreutdanning
 • Sara Brinch, prodekan, Det humanistiske fakultet
 • Hallstein Hemmer, institittleder, Institutt for kjemi
 • Halvor Holtskog, professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
 • Roy Johnsen, professor, Institutt for maskinteknikk og produksjon
 • John Krogstie, instituttleder, Institutt for datateknologi og informatikk
 • Arve Pettersen, instituttleder NTNU Handelshøyskolen
 • Svanhild Schønberg, instituttleder ved Institutt for helsevitenskap
 • Elin Margrete Aasen, førsteamanuensis, Institutt for helsevitenskap
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Gjesteskribenten:

Jeg burde feire, men har i stedet en ekkel følelse

Jeg har nettopp fått en artikkel godkjent i doktorgraden min! Hvorfor sitter jeg likevel med en ekkel følelse i magen?

Ansatte ti mannlige filosofer:

Utvalg sterkt kritisk til at NTNU ansatte bare menn

«Disse ansettelsene har ikke bare forsterket den eksisterende kjønnsubalansen innenfor filosofifaget, men sementert situasjonen for lang tid framover.»

Ytring:

Buss og vinter - sett frå nederst på Gløshaugen

Vi som bur sørover har ganske lang veg å gå til bussen i Elgesetergate. Kan det jobbast for å få ein betre tilkomst? spør Roger Birkeland.

Rektor vil overta styringen av Institutt for historiske studier

NTNU-ledelsen foreslår at IHS  flyttes ut av Det humanistiske fakultet og plasseres direkte under rektor.