BOTT-samarbeidet:

Forskerforbundet krever medbestemmelse

Hele universitets- og høgskolesektoren kan få felles administrative og tekniske tjenester. Forskerforbundet krever derfor en omstillingsavtale som sikrer medbestemmelse for hele sektoren.
Etterlyser medbestemmelse: – De tillitsvalgte er ikke blitt inkludert i styringsgrupper eller prosjektgrupper i arbeidet med BOTT-prosjektet ved UiO, påpeker hovedtillitsvalgt Belinda Eikås Skjøstad. 
        
            (Foto: Ola Sæther, Uniforum)

Etterlyser medbestemmelse: – De tillitsvalgte er ikke blitt inkludert i styringsgrupper eller prosjektgrupper i arbeidet med BOTT-prosjektet ved UiO, påpeker hovedtillitsvalgt Belinda Eikås Skjøstad.  Foto: Ola Sæther, Uniforum

BOTT er et samarbeid mellom universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim om felles, standardiserte, administrative og tekniske tjenester og prosesser.

Forskerforbundet har i et brev til Kunnskapsdepartementet bedt om at de ansattes representasjon sikres gjennom en omstillingsavtale for prosjektet.

Hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved UiO Belinda Eikås Skjøstad opplyser at bakgrunnen for brevet er et notat fra UiO-ledelsen om status for delprosjektet BOTT økonomi og lønn som ble presentert for de tillitsvalgte i februar 2019.

Dette er et delprosjekt hvor de fire universitetene i prosjektet skal komme fram til standardiserte arbeidsprosesser og rutiner innenfor økonomi- og lønnsområdet. I notatet blir det presisert at målsettingen er like, digitale og forenklede arbeidsprosesser og rutiner, i tillegg til effektive tjenester og løsninger tilpasset de digitale løsningene til Direktoratet for økonomistyring (DFØ), skriver Uniforum.

BOTT kan bli standard for hele sektoren

I notatet kommer det også fram at Kunnskapsdepartementet på lengre sikt ønsker BOTT-standarden på økonomi- og lønnsområdet som en standard for hele sektoren.

Ønsket om en felles standard for hele sektoren er ifølge Belinda Eikås Skjøstad utgangspunktet for at Forskerforbundets representanter ved UiO tok kontakt med Forskerforbundet sentralt.

Forskerforbundet sendte i februar 2019 et brev til Kunnskapsdepartementet med et krav om en omstillingsavtale for BOTT-prosjektet. I brevet viser Forskerforbundet til hovedavtalen §11. som sier at det skal fastsettes en egen avtale om hvordan medbestemmelse skal utøves i saker hvor arbeidssituasjonen til arbeidstakere i flere virksomheter vil bli vesentlig berørt.

Forskerforbundet fikk imidlertid ikke medhold fra Kunnskapsdepartementet i denne saken. «Departementet har sett nærmere på saken og vurderer det slik at det foreløpig er §12 Medbestemmelse i prosjekter og styringsgrupper som gjelder. Dette fordi prosjektet/universitetene ikke er i omstilling per i dag. Vi forutsetter dermed at medbestemmelsen ivaretas etter hovedavtalens §12 ved universitetene som deltar i BOTT-prosjektet. Det kan bli aktuelt med omstillingsavtale på et senere tidspunkt, og da må omstillingsavtalene inngås ved alle de fire deltakende universitetene og ikke for selve BOTT-prosjektet» skriver departementet i sitt svarbrev.

Avventer informasjon

Hovedsammenslutningen UNIO tok etter dette saken videre til Kunnskaps- og moderniseringsdepartementet (KMD).

I en epost datert 19. mars ber Unio KMD vurdere kravet fra Forskerforbundet. «Ettersom dette prosjektet omfatter flere virksomheter er vår mening at det skal inngås en omstillingsavtale for prosjektet jf. hovedavtalen § 11. Dette for å sikre de tillitsvalgtes medbestemmelse».

I desember kommer tilbakemeldingen fra KMD. «Vi har kontaktet Kunnskapsdepartementet og bedt om tilbakemelding på om ansatte eller tillitsvalgte fra de berørte virksomhetene er representert i arbeidet. Vi avventer derfor nærmere tilbakemelding på spørsmålet før vi kan besvare henvendelsene fra Unio» skriver KMD i sitt svarbrev.

Krever medbestemmelse for hele sektoren

Belinda Eikås Skjøstad håper på en rask avklaring. Hun forteller at UiO-ledelsen har lovet å legge fram en oversikt over hvordan de tillitsvalgtes medbestemmelse skal sikres så snart som mulig.

– Kunnskapsdepartementet viser til §12 i hovedavtalen som slår fast at medbestemmelse skal utøves der hvor det etableres prosjekter, styringsgrupper, interimorganisasjoner e.l. i saker som kan få vesentlig betydning for de ansattes arbeidssituasjon. Hvorfor er ikke dette tilstrekkelig?

– Utgangspunktet for at vi mener det er behov for en omstillingsavtale for hele prosjektet, er at Kunnskapsdepartementet ser for seg at BOTT-standardene på sikt skal omfatte hele universitets- og høgskolesektoren. Det som landes i BOTT-prosjektene, kan altså komme til å gjelde også for institusjoner som per i dag ikke er inkludert i samarbeidet, presiserer Eikås Skjøstad.

– Hensikten med en slik omstillingsavtale er med andre ord å koordinere og sikre medbestemmelse på vegne av hele sektoren, poengterer hun.

Krever medbestemmelse på UiO

– Forskerforbundet ønsker en omstillingsavtale for å få medvirkning på tvers av prosjektet. Vil det si at dere anser den lokale medbestemmelsen på UiO som ivaretatt?

På dette spørsmålet svarer Forskerforbundets hovedtillitsvalgte benektende. Hun forteller at fagforeningene tok opp manglende medbestemmelse på informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøtet (IDF) mellom arbeidsgiver og fagforeningene 30. januar.

– Vi meldte fra om at vi ikke er blitt inkludert i styringsgrupper eller prosjektgrupper i BOTT-samarbeidet. Det vil si at vi ikke har fått mulighet til å ta ut vår medbestemmelse. Vi har fått god informasjon underveis, men det er ikke det samme, understreker hun.

– En annen tilbakemelding fra oss har vært at det også må informeres bedre om prosjektene til ledere på lokale enheter. Disse må følge opp med informasjon i lokale IDF-møter. Mange av våre medlemmer sliter med å se konsekvenser av arbeidet som pågår, sier hun.

Uro blant de UiO-ansatte

Det er ifølge Belinda Eikås Skjøstad mye uro knyttet til BOTT-samarbeidet blant de teknisk og administrative ansatte ved UiO.

– Universitetet i Oslo har kommet lengst i arbeidet med BOTT. Det er mye som skjer nå, og det er mye for de ansatte å sette seg inn i. Samtidig er det også mange andre prosjekter i gang, påpeker hun, og trekker fram Avbyråkratiserings-og effektivitetsreformen (ABE) som eksempel på en prosess som pågår parallelt med BOTT-arbeidet.

– Det er frykt for at stillinger blir effektivisert bort, og universitetsledelsen vil heller ikke garantere at det ikke blir oppsigelser. I en slik situasjon er det avgjørende å sikre at de tillitsvalgtes rett til medbestemmelse blir ivaretatt, sier hun til Uniforum.

BOTT-samarbeidet

BOTT er et samarbeid mellom universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim om felles, standardiserte administrative og tekniske tjenester og prosesser.

Formålet er å styrke universitetenes evne til å levere administrative og tekniske tjenester som støtter opp om primærvirksomheten.

De største delprosjektene i samarbeidet er Saksbehandling- og arkivØkonomi og Lønn og HR prosjektet.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Misfornøyd med Sits boliginformasjon på nett

Student Victoria Dontsova mener manglende innvendige bilder og plantegninger på Sits nettsider skaper unødvendig merarbeid for flytteklare studenter.

Rapport:

Nesten 1 av 4 undervisningsansatte melder om svekket IT-sikkerhet i hjemmekontor

Flere ansatte i hjemmekontor melder om svekket IT-sikkerhet som følge av at jobben måtte gjøres hjemmefra. Undervisningsansatte er nesten i toppen av listen.

Rambøll og C.F. Møller signerer kontrakt for campussamling

Selskapene får ansvar for programmering og prosjekteringstjenester til NTNU campussamling, sier Statsbygg i en pressemelding.

Kronikk:

Bør være obligatorisk for alle studenter å gjennomføre kurs i formidling

Forskere skylder samfunnet å formidle forskningen sin på en god, forståelig måte. Dessverre er det alt for få universiteter som tilbyr kurs i formidling.