Retten mener vedtaket er ugyldig:

Student ble utestengt for å ha satt liv i fare

Staten mente sykepleieren i videreutdanning satte pasienters liv og helse i fare. Han ble beskrevet som «uengasjert, arrogant, faglig svak og uten forståelse for kompleksiteten hos pasienter», men Oslo tingrett mener utestengelsesvedtaket er ugyldig.
Studenten har blitt beskrevet som «uengasjert, arrogant, faglig svak og uten forståelse for kompleksiteten hos pasienter». Dette er ifølge dommen ikke konkretisert nok til at det med sannsynlighetsovervekt kan fastslås at pasienters liv eller helse ble utsatt for fare. 
        
            (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Studenten har blitt beskrevet som «uengasjert, arrogant, faglig svak og uten forståelse for kompleksiteten hos pasienter». Dette er ifølge dommen ikke konkretisert nok til at det med sannsynlighetsovervekt kan fastslås at pasienters liv eller helse ble utsatt for fare.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

Felles klagenemd mente studenten hadde opptrådt grovt klanderverdig på en slik måte at det var skapt fare for liv eller helse for pasienter. Han ble utestengt fra studier med klinisk undervisning og praksisstudier i to år.

Så tok han saken til retten. I domsslutningen fra Oslo tingrett blir vedtaket om utestengelse funnet ugyldig. Studenten krevde erstatning fra motparten, staten ved Kunnskapsdepartementet, men fikk ikke medhold i dette. Staten må imidlertid betale studentens saksomkostninger.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Bortvist fra sykehuset

Bakgrunnen er at studenten, som gikk i et videreutdanningsløp i intensivsykepleie, skulle gjennom praksisopplæring og kliniske studier. I løpet av denne perioden ble han bortvist fra sykehuset der han hadde praksis. Årsaken ble oppgitt å være flere episoder med sinneutbrudd som preget personalgruppen på avdelingen. Videre ble det vist til at en av de ansatte uttrykte så sterk frykt ved å se studenten på avdelingen, at hun mente hun ville få store problemer med å komme på jobb under hans praksisperiode, ifølge dommen.

Ettersom praksisperioden ikke ble fullført, valgte studiestedet å annullere denne. Da han skulle i gang med en ny praksisperiode ved samme sykehus endte dette med at sykehuset sa opp praksisplassen. Dette ble begrunnet med at «studentens kunnskapsnivå og atferd ikke kan forsvares, hverken av hensyn til pasienters liv og helse».

Klagenemda ved studiestedet vedtok så at studenten hadde opptrådt klanderverdig og utgjorde en fare for pasienters liv og helse. Det medførte en utestengelse fra studiet i tre år. Studenten klaget til Felles klagenemnd. De opprettholdt vedtaket om utestengelse, men reduserte perioden til to år.

Skal ha skjelt ut kollega

Studenten skal blant annet ha skjelt ut en kollega på en pasientstue hvor pasienter lå våkne, samt ha hatt utfordringer med medikamentberegning og deretter fått et sinneutbrudd. Felles klagenemnd viser også til en hendelse hvor studenten ikke fulgte instrukser fra ansvarlig intensivsykepleier i forbindelse med å snu en pasient med nakkefraktur på en trygg og sikker måte. Etter nemndas vurdering viser disse hendelsene, sammen med andre tilfeller beskrevet av sykehuset at klageren har utsatt pasienters liv og helse i fare, ifølge dommen.

Studenten kjenner seg ikke igjen i vesentlige deler av beskrivelsene av det Felles klagenemnd har lagt til grunn for utestengelsen. Foruten å få vedtaket kjent ugyldig la han ned påstand om 150 000 kroner i erstatning da saken gikk i Oslo tingrett.

Det sentrale spørsmålet i forhold til anvendelsen av universitets- og høyskoleloven § 4-8 annet ledd, er ifølge retten om studenten faktisk har utsatt pasienter for fare for liv eller helse eller om han med sine handlinger kunne ha utsatt dem for fare.

Retten er enig med staten i at han har opptrådt klanderverdig og at han har utvist sviktende dømmekraft og ansvarsfølelse da han var i praksis. De bemerker at det på en intensivavdeling ofte er livstruende og komplekse situasjoner, og at det derfor ikke skal så mye til før slik adferd det er beskrevet at studenten har hatt medfører fare for liv og helse. Likevel finner retten det ikke sannsynliggjort at dette faktisk har skjedd.

At studenten «ved sine handlinger kunne utsatt pasientenes liv eller helse for fare er, som gjennomgått ovenfor, ikke tilstrekkelig for å oppfylle lovens vilkår for utestenging etter universitets- og høyskoleloven § 4-8 annet ledd», heter det i dommen.

Ingen vinner

Ansatte der studenten hadde praksis skal ha følt seg truet av ham, noe retten mener er uheldig. «Retten har forståelse for at et dårlig arbeidsmiljø i ytterste konsekvens kan medføre fare for pasienters liv eller helse.» Ut fra dokumentasjonen i saken og vitneforklaringene, mener retten likevel ikke at det er sannsynlighetsovervekt for at studenten faktisk utsatte pasientenes liv eller helse for fare.

Studenten har blitt beskrevet som «uengasjert, arrogant, faglig svak og uten forståelse for kompleksiteten hos pasienter». Dette er ifølge dommen ikke konkretisert nok til at det med sannsynlighetsovervekt kan fastslås at pasienters liv eller helse ble utsatt for fare.

Vurderingen av om studenten har utsatt pasienter for fare for liv eller helse er en vanskelig og til dels skjønnsmessig vurdering, ifølge retten. De påpeker at ingen av partene har vunnet saken fullt ut da studenten ikke nådde fram med erstatningskravet, selv om utestengelsesvedtaket er kjent ugyldig.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ytring:

Ingen lønn for strevet

Erfarne stipendiater må se sine nyansatte kolleger hoppe forbi dem i lønn.

De har kveldsundervisning ved NTNU og liker det ikke

Studentene som tar emnet Rørdesign har kveldsundervisning to ganger i uka. I tillegg slutter siste forelesning klokka 17.00 på fredager.

Ytring:

Faren med kommersiell Open Access

«Plan S gjør rett i å redusere innflytelsen til grådige kommersielle abonnementsforlag, men går rett i garnet til kommersielle og like grådige OA-forlag,» skriver Simen Ådnøy Ellingsen i denne ytringen, hvor han argumenterer for at «grønn OA» kombinert med non-profit abonnementsforleggere er en fullgod løsning på problemene som oppstår.

KD ba UiT holde seg unna Nesna

UiT - Norges arktiske universitet så på muligheten for å tilby etter- og videreutdanning på Nesna, men ble anmodet av Kunnskapsdepartementet om å ikke engasjere seg mer, ifølge UiT-rektor Anne Husebekk.