Ytring:

Professor Robert Jackson utnevnt til æresdoktor ved NTNU

NTNU har få æresdoktorer fra utdanningsfeltet, så utnevnelsen er et svært gledelig signal om ILUs betydning i NTNU, skriver førsteamanuensis Oddrun M. H. Bråten.
Robert Jackson er første æresdoktor ved det nye Institutt for lærerutdanning ved NTNU. 

Robert Jackson er første æresdoktor ved det nye Institutt for lærerutdanning ved NTNU. 

Den universelle menneskerettighetserklæringen fra 1948 ble formulert i respons på lidelser og folkemord under 2. verdenskrig, som kan ses som en konsekvens av et politisk tyranni. Mange var dypt berørt av redslene mennesker hadde vært i stand til å påføre medmennesker.

Den internasjonale rettspraksisen som har utviklet seg i kjølvannet av dette kommer til utrykk for eksempel i Den Europeiske menneskerettighetserklæringen, FN konvensjonen om barns rettigheter samt i nasjonal lovgivning. Dette har avverget menneskelig lidelse og fremmet strategier for å leve fredfullt sammen til tross for dype forskjeller når det gjelder religiøs eller ikke-religiøs overbevisning, så vel som kulturell kontekst.

I dag er imidlertid menneskerettighetenes status at de er utfordret. Blant annet har Theresa May i April 2016 i forkant av folkeavstemningen om Brexit uttalt at «Hvis vi vil reformere menneskerettighets-lovgivning i dette landet, er det ikke EU vi bør forlate, men ECHR (den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen) (…)». Kilden er professor Robert Jacksons forelesning “The council of Europe and the Human Rights rationale for ‘Education about Religions and Beliefs”, den 13. i rekken av årlige forelesninger ved Södertörn Høgskole i Sverige, holdt 29.11.2016. Jackson er opptatt av at utdanning som fremmer forståelse av menneskerettigheter er viktigere enn noen gang.

Det nye Institutt for lærerutdanning (ILU) ved NTNU har fått sin første æresdoktor, professor Robert Jackson, BA MA PhD DLitt PGCE FAcSS, fra Universitetet i Warwick. Han er opptatt av menneskerettigheter, og anser kunnskap om religionsfrihet og foreldres rett til å oppdra barn i henhold til egen overbevisning, som viktig i argumentasjonen for at undervisning om religion og livssyn bør inngå i den undervisningen demokratiske stater gir sine borgere.

Slik undervisning finner vi i Norge, England, Sverige og andre land i dag. Det har stor verdi at kunnskaper om religion inngår i en åpen og liberal utdanning. Inkluderende religionsundervisning er viktig for elevers personlige danning og sosiale utvikling i samfunn der mennesker skal leve sammen i religiøst og livssynsmessig mangfoldige samfunn.

Jackson har vært involvert i utdanningspolitikk på europeisk nivå, og blant annet arbeidet med retningslinjer for denne typen utdanning i forhold til ulike lands utdanningssystemer. Han har særlig vært opptatt av hvordan kan man integrere undervisning om religion og livssyn, innenfor rammen av en bredere interkulturell utdanning.

Professor Robert Jackson har 50 år bak seg i det utdanningsvitenskapelige feltet, og er nå professor emeritus ved Universitetet i Warwick. For tiden er han også tilknyttet Universitetet i Stockholm hvor han etterfulgte NTNU-professor Svein Lorentzen i stillingen som gjesteprofessor.

Professor Jackson har en omfattende internasjonalt orientert merittliste. Han var redaktør for British Journal of Religious Education fra 1996-2011 (nivå 2 i Norge). Han har produsert i alt 26 bøker, inkludert Signposts (Jackson 2014), som bidrar med ideer til hvordan man kan implementere Europarådets anbefalinger fra 2008 angående undervisning om religion og ikke-religiøse livssyn, til politikere, skoler og lærerutdanningene i europeiske land.

I 2013 ble Jackson tildelt William Rainey Harper Award, fra «Religious Education Association for USA og Canada». Prisen ble opprettet i 1975 og deles ut til «fremragende ledere hvis arbeid i andre felt er av avgjørende betydning for undervisning om religion». Kun elleve andre har fått prisen, og listen inkluderer navn som Marshall McLuhan, Margaret Mead og Paulo Freire.

NTNU har få æresdoktorer fra utdanningsfeltet, så utnevnelsen er et svært gledelig signal om ILUs betydning i NTNU. Det gir en viktig signal­effekt når Norges største universitet med landets største lærerutdanning utnevner en æresdoktor innen det utdannings­viten­skape­lige området.

Robert Jackson er en meget sterk forsker innen feltet med sin brede tilnærming, fremragende forskningsmeritter og toneangivende bidrag innenfor et høyst aktuelt felt som inter­kulturalitet og religiøst/livssynsmessig mangfold. Jacksons virke og internasjonale nettverk er relevant for utdanningsfeltet som helhet, men særlig for områdene religions- og livssynsundervisning samt samfunnsfag og pedagogikk.

I tillegg er Jackson et strålende eksempel på en tilnærming til forskning som NTNU ønsker å være assosiert med; eksellent kvalitet og inter­nasjonal orientering. Jackson har samarbeidet med aktører i utdanningsmiljøene både i det før-fusjonerte NTNU og i tidligere HIST.

Professor Lorentzens samarbeid med Jackson følger to linjer. For det første var Lorentzen fra starten i 2008 til 2012 styreleder for Det Europeiske Wergeland-senteret (EWC) i Oslo, som er et samarbeidsorgan mellom den norske regjeringen og Europarådet i Strasbourg innenfor menneske­rettigheter. Jackson var tett knyttet til EWC som forsker og rådgiver, med sin bakgrunn fra mange­årig arbeid for Europarådet.

Den andre linjen er Lorentzens samarbeid med Jackson gjennom først­nevntes gjesteprofessorat fra 2012-2016 ved Universitetet i Stockholm. Samarbeidet mellom professorene Lorentzen, Jackson og Geir Skeie gjelder lærerutdanning innenfor områdene demokrati og menneske­rettigheter, hvor Jackson fra høsten 2016 gikk inn i et formelt gjesteprofessorat. I Lorentzens arbeid ved NTNU har han også samarbeidet med Jackson om PhD-kurs gitt av NTNU/PLU.

For det religions- og livssynsfaglige miljøet ved grunnskolelærerutdanninga ved NTNU er Jackson en sentral samarbeidspartner. Særlig viktig har han vært i prosjektet som munnet ut i Oddrun Marie Hovde Bråtens doktoravhandling, avlagt ved Universitetet i Warwick i 2010.

Dette banebrytende arbeidet ble av Bråten publisert som monografi på Waxman forlag (nivå 2) i 2013: Towards a Methodology for Comparative Studies in Religious Education: A study of England and Norway.

I forlengelsen av dette leder Bråten nå en forskergruppe innen religionsdidaktikk: Utvikling av RLE i praksisfelleskap. Gruppa, som også kalles RLE ved NTNU (RE at NTNU), har med deltakere fra begge de tidligere fagmiljøer ved NTNU (FLT, PLU), samt fra Nord Universitet. Jackson og hans miljø ved universitetet i Warwick er sammen med professor Geir Skeie Universitetet i Stavanger, Stockholms Universitet, sentrale partnere i dette.

Jackson besøkte forskergruppa i april 2016 sammen med sin kollega Judith Everington fra Universitet i Warwick. De holdt åpne forelesninger der kolleger og studenter fra FLT og PLU var invitert. Temaene var Signposts («Veiviseren»), og Interpretive Approach («Fortolkende tilnærming»).

Boka Signposts er skrevet av professor Jackson, men veiledet av et internasjonalt panel av eksperter, tilrettelagt av Europarådet og Det Europeiske Wergeland senteret i samarbeid. Veiviseren peker på hvordan studier av religiøse og ikke-religiøse livssyn kan bidra til interkulturell utdanning i skoler i Europa. Signposts gir råd som klargjør betingelsene for denne typen utdanning, og gir hjelp til å analysere informasjon fra media, tenke på hensynet til ikke-religiøse livssyn, menneskerettighetshensyn og forholdet skole – samfunn.

Arbeidet i forskergruppa RLE ved NTNU er knyttet til dokumentet. Signposts er oversatt til en rekke språk, og i februar 2017 forelå den på norsk. Boka er tilgjengelig fra EWC sine hjemmesider.    

Den fortolkende tilnærming til religions- og livssynsundervisning har som mål å bidra til forståelse av ulike religiøse tradisjoner gjennom en metodikk egnet for bruk av barn i skoler (Jackson 1997).

Sentralt for metoden er å øke forståelsen for religion uten å promotere en bestemt religion, men også uten å underminere religioner i deres selvforståelse. Det legges vekt på å få en forståelse av mangfold, også innad i de ulike religiøse tradisjonene. Sentralt er også at elever skal gjøre egne tolkninger fra sine ulike utgangspunkt, i møte med utvalgt lærestoff.

Tilnærmingen henter teori fra antropologi, hermeneut­ikk, religionsvitenskap og andre fagområder, og er basert på etnografiske studier av innvandrerbarn/barn fra religiøse minoriteter i Storbritannia. Nøkkelbegreper er representasjon, tolkning og refleksivitet.

Warwick Religions and Education Research Unit (WRERU), hvor ideene om den fortolkende tilnærmingen ble utviklet, ble grunnlagt av professor Jackson i samarbeid med blant annet Eleanor Nesbitt i 1994. I tillegg til Oddrun M. H. Bråten, har de norske akademikerne Sissel Østberg (tidligere dekan ved Høgskolen i Oslo) og Lars Laird Iversen (nå MF) avlagt sine doktorgrader ved enheten. WRERU mottok Templeton UK Award i 1996 for sitt bidrag til interkulturell forståelse gjennom studiet av religiøst mangfold i utdanning. WRERU har levert mange forskningsbidrag av høy kvalitet gjennom årene. Ett av dem er det EU-finansierte prosjektet Religion in Education. A contribution to dialogue or a factor of conflict in transforming societies of European Countries  (REDCO), sammen med forskere fra åtte land, inkludert professor Geir Skeie fra Norge. Ytterligere informasjon om WRERU finnes her:

Men først og fremst har professor Jackson vært en utrettelig forsker, lærer og veileder for studenter globalt, inklusive NTNU, i arbeid for en bedre verden (jf. NTNUs logo). Det vil si at han gjennom 50 år har vært internasjonalt på farten og fremmet, ledet og gjennomført små og store forskningsprosjekter – samtidig som han alltid har tatt seg tid til den enkelte student og lærer gjennom samtaler og veiledning. Det er særlig hyggelig at han skal hedres her ved NTNU, for faktisk var Jacksons første besøk i Norge til Trondheim, i 1993, da Geir Skeie (daværende stipendiat ved NTNU) og Sissel Østberg inviterte til oppstart av et forskernettverk som hadde fokus på kultur, religion og identitet i en interkulturell kontekst (kalt NEKRIF, se Bråten 2013, s. 60). Når han nå har gått av med pensjon etter en formidabel karriere, er det svært passende at han skal æres her!

Fagseminar 9. mars kl. 9.30-14.30 inkludert jazz: I forbindelse med utnevnelsen arrangerer ILU seminaret Religionsundervisning og menneskerettighets-undervisning: kunnskap for en bedre verden. Her kan du stifte nærmere bekjentskap med vår nye æresdoktor og få høre ham, Sissel Østberg (tidligere dekan ved Høgskolen i Oslo og Akershus), Geir Skeie (professor ved Universitetet i Stavanger og Stockholm), Knut Vesterdal (førsteamanuensis ved ILU, NTNU) og Ana Perona-Fjellstad (direktør for Det Europeiske Wergeland-senteret (EWC)) snakke om ulike sider av dette temaet. Du vil også få høre æresdoktor Jackson spille jazz med Bjørn Alterhaug, Vigleik Storaas og Håkon Mjåseth Johansen fra jazzmiljøet ved NTNU. Arrangementet vil finne sted på Rockheim. Velkommen!

Her er programmet og mulighet for påmelding (lenke til NTNUs intranett).

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Konflikten ved IHS:

Undersøkelser av arbeidsmiljø og konflikter får krass kritikk

- Jeg er ganske kritisk til hva som skal komme ut av dette. Jeg tror ikke de finner noen sannhet. Dette er ikke en objektiv undersøkelse, sier professor Håkon With Andersen ved NTNUs Institutt for historiske studier (IHS).

- Fakultetene er neppe den beste måten å organisere på, men det er det beste vi har

Nord universitet mener fakultetsmodellen er riktig i den oppbyggingsfasen de er inne i, mens Universitetet i Oslo har troen på løpende vurderinger av ledelse og organisasjon for å gjøre den jobben de skal. - Strukturer kan hindre tverrfaglighet, men man må akseptere den strukturen man har, sier Oslomet-rektor Curt Rice.

Ytring:

Campusprosjektet er både en trussel og en mulighet

En fortetting uten at det planlegges for hvordan vi skal videreutvikle eksperimentell infrastruktur vil svekke NTNU på sikt, skriver forfatterne av denne ytringen.