Vi kan få både campus og park!

«Venstre mener at det videre arbeidet med campus må ha som utgangspunkt at det ikke bygges i Høyskoleparken. Når byen og universitet kan få i både pose og sekk, er ingen grunn til at mindre skal være godt nok», skriver Venstres Trond Åm.
Trond Åm er medlem i byutviklingskomiteen for Venstre.
(Foto: Kristoffer Furberg)

Trond Åm er medlem i byutviklingskomiteen for Venstre. Foto: Kristoffer Furberg

For noen uker siden kom det glade budskapet om at regjeringa bevilger ni milliarder kroner til bygging av et samlet campus rundt Gløshaugen. Dermed er det viktigste hinderet for et av de viktigste byutviklingsprosjektene i Trondheim de neste tiåra ute av veien. Nå er det opp til kommunen og NTNU å sørge for at det videre arbeidet gir det beste resultatet for byen og for universitetet. NTNU og campusprosjektet har bidratt til at vi har fått en god og åpen offentlig debatt før avgjørende beslutninger tas – dermed er alt duket for at vi også kan få et resultat som både byen og universitetet kan være stolte over, og som vil gi både campus og bydelen Elgeseter et løft.

Men det er avgjørende for at det videre arbeidet skal lykkes at kommunen og NTNU arbeider ut i fra de samme premissene. Og her har det vært et stort sprik mellom det kommunen allerede har gitt tydelige politiske signaler om, og det campusprosjektet har lagt opp til gjennom vinnerforslaget «Veien videre». Trondheim kommune har nemlig, gjennom uttalelser fra Formannskapet og seinere utspill fra en rekke av de politiske partiene, vært tydelige på at campus må planlegges på en slik måte at grøntområdet i Høyskoleparken ivaretas.

Forslaget som vant campusprosjektets arkitektkonkurranse legger derimot opp til omfattende bygging i parken. Det vi har opplevd i ettertid har vært at det forhandles om hvor og i hvor stor grad kommunen kan tillate at NTNU bygger i deler av parken. I november la campusprosjektet et forslag til planprogram, med tre alternative utgangspunkt for det videre arbeidet, hvor vi allerede på forhånd vet at det mest ytterliggående forslaget ikke vil bli akseptert av kommunen. Nullalternativet derimot, som forutsetter at det bare bygges på tomter som allerede er tillatt eller som vurderes som mulige til campusformål, er i utgangspunktet ikke anbefalt av campusprosjektet, og er følgelig heller ikke utarbeidet på en måte som staker ut en helhetlig visjon for det nye campusprosjektet. Tilbake står vi med et kompromissforslag som er temmelig uthulet i forhold til det opprinnelige forslaget.

Dersom den videre dialogen mellom NTNU og Trondheim kommune skal handle om enkeltbygg i parken, risikerer både byen og universitetet at vi ender opp med et byggeprosjekt uten helhet eller visjoner. Det er ikke i noens interesse. Løsningen er åpenbar: Det må formes et nytt og helhetlig forslag til campus som er i tråd med de politiske signalene som har blitt gitt hele veien, nemlig at Høyskoleparken skal bevares. Det har vi fremdeles tid til, og det vil utvilsomt gi den beste og mest langsiktige løsningen for prosjektet. Samtidig må kommunen forplikte seg til konstruktivt samarbeid, åpne og ikke minst legge til rette for de gode løsningene.

Nylig har det for eksempel kommet fram at en utbygging på fengselstomta bak Studentersamfundet kanskje allikevel kan gi tomt til et nytt senter for kunst, arkitektur og musikk. Dette har tidligere blitt avvist av geotekniske årsaker. Dersom nærmere undersøkelser skulle vise at dette er mulig, mener Venstre at det er avgjørende at Trondheim kommune tar sin del av ansvaret og bidrar økonomisk for at tomta skal kunne bygges ut til dette formålet, i samarbeid med Studentersamfundet, som også arbeider for en sårt tiltrengt utvidelse.

Venstre mener det bør vurderes å utvikle campus i enda større grad langs Elgeseter gate enn det hittil er lagt opp til. Dette vil i større grad knytte NTNU til byen, samtidig som fortetting av Elgeseter gate vil være et viktig grep for en vitalisering av gata og området rundt. Fordi gata ble vedtatt utvidet i 1950, er det mange utbyggbare tomter langs gata som aldri har vært vurdert i planarbeidet. En tilbakeføring til dagens gatebredde vil kunne gi flere tusen kvadratmeter byggeflate, og åpne for å gjøre gata mer levende og attraktiv. I kombinasjon med en langsiktig forflytning av gjennomgangstrafikken ut av byområdet, vil hovedgata i bydelen dermed kunne spille en viktig rolle både for NTNU og for Elgeseter, og samtidig knytte delene av campus sammen. Det er naturlig at framtidas NTNU også er tydelig til stede sentralt i campusbydelen Elgeseter, og at Elgeseter gate som barriere mellom dagens oppdelte campus bygges ned. I en slik sammenheng blir det desto viktigere å ta vare på grøntdragene i bydelen.

Det er Venstres oppfatning at NTNU og Trondheim har gjensidige interesser i utviklinga av campus. Visjonen om en levende campusbydel har vært en grunntanke hos begge, og det er åpenbart at et vellykket prosjekt vil være til gavn både for universitetet og for byen. I framtidas Elgeseter vil NTNU ha en framtredende og synlig posisjon i bybildet, samtidig som Elgeseter skal ha selvstendige kvaliteter som sentrumsbydel, med sammensatt befolkningsstruktur, mange tilbud og gode rekreasjonsområder både for lokalbefolkningen og for ansatte og studenter ved NTNU. For å oppnå det beste resultatet, må begge parter være konstruktive medspillere i utviklinga på og rundt Gløshaugen. Men målet nås best dersom utgangspunktet for diskusjonen er det samme.

(Denne kronikken er også publisert i Adresseavisen.)

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Sliter med å finne noen som kan bygge 250 studentboliger billig nok

Gjøvik: De nye studentboligene lar vente på seg. Et halvt år etter at spaden etter planen skulle stikkes i jorden har Sit fremdeles ikke funnet en entreprenør som er billig nok.

Ytring:

Etter- og videreutdanning ved NTNU

I sin nyttårstale slo statsminister Erna Solberg fast at «ingen i det norske arbeidslivet skal gå ut på dato». Det er tverrpolitisk enighet om å satse mer på etter- og videreutdanning, og NTNU tar utfordringen med å bidra enda mer.  

Rektoren lot industrien bestemme innholdet i ny studie

Arendal: Norsk industri mener et godt samarbeid mellom industri og akademia er nødvendig for å at utdanningene skal være relevante. Samtidig er flere skeptiske til å la industrien diktere for mye.

Slik svarer Forskerforbundet Nils Rune Langeland

Flere har etterlyst Forskerforbundets begrunnelse for ikke å støtte den sparkede professoren Nils Rune Langelands søksmål mot staten. Nå deler han den selv.