«Havarikommisjon» skal undersøke uforsvarlig arbeidsmiljø ved IHS

NTNU har etablert en gruppe som skal undersøke forholdene ved det kriserammede Institutt for historiske studier IHS. Involverte har gitt den tilnavnet «Havarikommisjonen.»
NTNU-ledelsen frykter at ansatte ved IHS, som holder til på campus Dragvoll, har vært utsatt for trakassering og at de utsettes for «uforsvarlig arbeidsmiljø.» 
    
      (Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

NTNU-ledelsen frykter at ansatte ved IHS, som holder til på campus Dragvoll, har vært utsatt for trakassering og at de utsettes for «uforsvarlig arbeidsmiljø.»  Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

NTNU-ledelsen har nedsatt en egen, særskilt sammensatt arbeidsgruppe som har fått mandat til å ta rede på den betente situasjonen ved IHS. Ledelsen frykter for arbeidsmiljøet. I mandatet for kartleggingen, heter det:

«Med bakgrunn i en rekke bekymringsmeldinger fra ansatte ved IHS er det grunn til å anta at noen ansatte samlet sett utsettes for uforsvarlig arbeidsmiljø og at enkeltpersoner kan ha opplevd/opplever trakassering.»

Gruppens mandat er å «kartlegge om det psykososiale arbeidsmiljøet ved instituttet er i samsvar med arbeidsmiljølovens krav…» heter det videre. Arbeidet med denne faktainnsamlingen er besluttet gjennomført av Det humanistiske fakultet ved dekanen. Det er organisasjonsdirektør Ida Munkeby som står ansvarlig for den videre oppfølging av gruppens arbeid.

- Jeg er glad for at NTNU har satt i gang en slik faktaundersøkelse. Jeg tror det er nødvendig, for her er det et miljø hvor det blinker røde  varsellamper, sier dekan Anne Kristine Børresen.  
    
      (Foto: Kristoffer Furberg)

- Jeg er glad for at NTNU har satt i gang en slik faktaundersøkelse. Jeg tror det er nødvendig, for her er det et miljø hvor det blinker røde  varsellamper, sier dekan Anne Kristine Børresen.   Foto: Kristoffer Furberg

 

Det gjennomføres for tida intervjuer av alle ansatte og berørte. Også dekan Anne Kristine Børresen står på lista over personer som vil bli intervjuet.

Sjelden undersøkelse

Etter hva Universitetsavisa erfarer har det ikke skjedd tidligere ved NTNU at en slik kommisjon er etablert med et tilsvarende oppdrag. Det er også en sjelden foreteelse i akademia i allmennhet.

På spørsmål om dette har vært utført ved noe annet universitet tidligere svarer Munkeby på SMS:

- Faktaundersøkelser er et verktøy som benyttes i vår sektor (og andre) i forbindelse med varslingssaker.

Dekan: - Varsellamper blinker

- Jeg er glad for at NTNU har satt i gang en slik faktaundersøkelse, sier Børresen til Universitetsavisa.

- Jeg tror det er nødvendig, for her er det et miljø hvor det har kommet mange signaler om et krevende arbeidsmiljø. Mange på IHS har gitt tydelig beskjed om at de ikke har det bra. Vi kommer ikke videre før vi får så mange kort som mulig på bordet. Med en faktaundersøkelse som gir en analyse av situasjonen og hvor vi får noen gode råd om hvordan vi går videre, kan vi håpe på å finne løsninger.

- Noen har brukt ordet «havarikommisjon» om gruppen, hva tenker du om det?

- Det har jeg ingen kommentarer til.

Kommisjonen består av professor Lars Jacob Stovner (leder), Institutt for nevromedisin, NTNU, advokat Harald Pedersen, Arbeidsrettsadvokatene og psykolog Ingrid Wibe, Senter for helse. Seniorrådgiver Didrik Tårnesvik ved NTNUs HR- og HMS-avdeling fungerer som sekretær.

Universitetsavisa søkte Stovner torsdag ettermiddag, men fikk ikke kontakt.

Havarert arbeidsmiljø

Universitetsavisa har snakket med ansatte på ulike sider av konfliktlinjer ved instituttet, og det er til dels svært ulike virkelighetsbeskrivelser av situasjonen. At arbeidsmiljøet har lidd havari, er det imidlertid liten tvil om.

Konfliktene har utviklet seg over en årrekke, men fikk en ny omdreining fjor vår, da professor Kristian Steinnes ble besluttet tvangsflyttet, og en gruppe ansatte sendte brev til dekan, rektor og universitetsdirektør med beskyldninger om «illegitim maktbruk.» Instituttleder Tor Einar Fagerland og dekan Anne Kristine Børresen ble beskyldt for å forårsake en «fryktkultur» ved Instituttet.

Senere skrev en annen gruppe ansatte et brev med støtte til instituttleder Fagerland og hans håndtering av situasjonen, samtidig som andre ansatte gikk ut mot beskyldningene om fryktkultur ved instituttet.

Fagforeninger i intern strid

Tidlig på høsten tok konflikten en ny vending da Forskerforbundets avdeling ved Universitetet i Bergen gjorde kjent at de besluttet å stille 40 000 kroner i disposisjon til Kristian Steinnes ved en eventuell rettsak mot ledelsens vedtak om å flytte ham fra IHS. Dette reagerte Forskerforbundet ved NTNU sterkt på, og ga beskjed om at man opplevde Bergensvedtaket som en mistillitserklæring.

Gjennom høsten forsterket konflikten seg til et hittil ukjent nivå. Den toppet seg da Fagerland trakk seg på dagen fra jobben som instituttleder, og begrunnet det med at en epost han sendte til et konsulentbyrå som hadde blitt koplet inn for å løse problemene ved Institutet, var blitt gjort kjent.

«Jeg vil heller ikke lede et institutt hvor enkelte bruker fortrolig e-post som har kommet dem i hende på urettmessig vis som utpressingsmiddel. Alle har en grense. Her går min.»

Magne Flaten ble konstituert som instituttleder ved IHS. Flaten kom da fra en tilsvarende posisjon ved Psykologisk institutt, også det et institutt som har erfart betydelige personalmessige utfordringer.

- Represalier forbudt

Etter hva Universitetsavisa erfarer spriker forventningene med hensyn til hva kommisjonens arbeid kan gi av forbedringer. Det har vært fremmet klager om til dels grov trakassering og mobbing av kolleger.

I mandatet for «Havarikommisjonen» er følgende formaning formulert:

«Det fremgår av retningslinjene pkt. 6.9 at gjengjeldelse og represalier ved varsling, klage, bekymringsmeldinger m.v. er forbudt. Forbudet gjelder både arbeidsgiver og de ansatte.»

Arbeidet med kartleggingen forventes å være sluttført i god tid før sommeren. Når rapporten foreligger er uklart. Den vil inneholde aggregerte resultater av intervjuene, samt kommisjonens forslag til tiltak.

Rapporten vil bli gjort offentlig tilgjengelig i den grad hensynet til taushetsplikt og personvern ikke er til hinder.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Skattejakt i bibliotekene:

Noen bøker er så små at folk fikk synsskader

Fem hundre år gamle prestehåndbøker, byplaner fra etterkrigstiden, og en førsteutgave av en av Isaac Newtons verker. Det er bare noe av det man kan finne på Gunnerusbiblioteket og i Dora-arkivet.

Gjesteskribenten:

Ved universitetene virker det som man snakker om studenter og ikke med dem

Det finnes ingen enkel løsning på den manglende tilliten mellom studenter og ansatte i debatten om tilsynelatende lettkrenkede studenter, men en god start er å snakke mer med studentene og mindre om dem, mener denne ukens gjesteskribent.

Ville gjøre studie på skolestenging - fikk nei

– Vi trenger randomiserte studier for å finne ut om skolestenging er en god idé. Det er sørgelig at vi ikke klarer å gjennomføre det, sier fagdirektør Atle Fretheim i Folkehelseinstituttet.

Mener Nokut har for mye makt

Avgått Nokut-direktør Terje Mørland mener dagens regelverk bør slankes.