Delingen av IHS:

Nå går brev om innplassering ut til de ansatte

Snart får ansatte ved Institutt for historiske studier (IHS) beskjed om hvor de tenkes innplassert. Konstituert rektor Anne Borg er avsender av brevene som sendes mot slutten av uka samt neste uke.

Konstituert rektor Anne Borg sender straks ut brev til de ansatte ved IHS. Her vil det stå hvor man tenker å innplassere dem.
Konstituert rektor Anne Borg sender straks ut brev til de ansatte ved IHS. Her vil det stå hvor man tenker å innplassere dem.
Publisert Sist oppdatert

Det var styret ved NTNU s om i sitt siste møte vedtok å oppløse IHS som tiltak for å få bukt med den langvarige konflikten ved instituttet, og erstatte det med to nye.

NTNU-ledelsen har nå opprettet en egen nettside hvor ansatte og studenter vil bli kontinuerlig orientert på delings- og flytteprosessen ved instituttet. Siden, en åpen wikiside lagt under Innsida, vil bli fortløpende vil bli oppdatert.

Rent formelt innebærer nedleggelsen av gamle IHS at alle ansatte er fristilt fra den organisatoriske tilhørigheten de hadde. Arbeidet med å innplassere ansatte i ny struktur, i samsvar med føringene i styrenotat og styrets vedtak, starter i denne uka, skriver Borg i en epost til de ansatte ved instituttet.

Det er rektor som beslutter innplassering.

Stipendiatene følger veileder

I styresaken slås det fast at det skal opprettes to nye institutter, der forskningsgruppen «Fate of Nations» som utgangspunkt skal utgjøre kjernen i det ene instituttet. Hovedprinsippet ved omorganiseringen vil være at medarbeiderne fordeles i henhold til faglig tilhørighet og arbeidsoppgaver. Stipendiater vil som hovedregel følge sin hovedveileder.

Borg varsler imidlertid at vil det være nødvendig med noen få unntak fra disse prinsippene, for eksempel av hensyn til forhold knyttet til konflikten og målet om å gjenopprette et forsvarlig arbeidsmiljø.

Planen er at utsending av brev til ansatte om organisatorisk innplassering starter i slutten av inneværende uke (46). Etter at brevene er utsendt kan det bli arrangert individuelle drøftingsmøter om innplasseringen, hvis man ønsker dette, ifølge Borg.

I en slik drøfting kan man få bistand fra sin fagforening, eller annen representant.

Ansetter egen prosjektleder

En rekke praktiske spørsmål må avklares, står det videre å lese: Hvilke navn instituttene skal ha, hvordan administrative tjenester skal organiseres, hvilke tiltak som skal iverksettes for å gjenopprette arbeidsmiljøet, hvordan studieprogrammene skal organiseres. Dessuten vil man måtte se på økonomi, flytting og arealer, samt digital og annen infrastruktur.

NTNU-styrets vedtak basert på saksframlegget til siste styremøte, samt signalene som kom fram over styrebordet, blir lagt til grunn for det videre arbeidet i denne prosessen. Planen er å ansette en egen prosjektleder som får ansvaret for å drive denne prosessen.

Styre-vedtaket:

S-sak 38/19, Organisatoriske endringer ved Institutt for historiske studier ved Det humanistiske fakultet. Vedtak i Styret 31.10.2019.

Styret tar saken til etterretning og beslutter følgende:

Institutt for historiske studier nedlegges.

Styret vedtar at:

a) Det opprettes to nye institutter, der Forskningsgruppen Fate of Nations som utgangspunkt utgjør kjernen i det ene instituttet. Det vises for øvrig til beskrivelsene i saksframlegget.

b) Stillingene som instituttledere utlyses snarest og fortrinnsvis til 31.7.2025.

Styrets vedtak iverksettes i utgangspunktet 1.11.2019, og ellers så raskt som praktisk mulig. Styret viser til S-sak 34/19 og forlenger perioden hvor all virksomhet og alle ansatte som tidligere var en del av Institutt for historiske studier er direkte underlagt rektor til 16.12.2019. Fra og med 17.12.2019 tilbakeføres begge de opprettede instituttene til Det humanistiske fakultet.

Styret ber rektor i samråd med Det humanistiske fakultet ivareta prosessene med å fastsette:

a) Ordning for bidrag til undervisning og veiledning på studieprogrammer som går på tvers av de to instituttene.

b) Ordning for fordeling av bevilgning mellom de instituttene.

c) Bemanning av de to instituttene etter drøfting med de tillitsvalgte.

Styret ber om å bli jevnlig orientert om gjenopprettingsarbeidet. Styret ber om at ordningen med to institutter evalueres. Evalueringen skal særlig legge vekt på arbeidet med forbedring av arbeidsmiljø, medvirkning og studiekvalitet.

Powered by Labrador CMS