Slik vil Sintef og NTNU påvirke EU

Sintefs og NTNUs øverste ledere har signert et brev til EU om hvilken forskning unionen bør satse på i årene som kommer. - Innspillene har til felles at de tar for seg de enorme transformasjoner vi står overfor, sier Alexandra Bech Gjørv. - Dette kommer til å bli lagt merke til, sier Anne Borg
Konstituert NTNU-rektor Anne Borg og Sintefs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv har kommet med innspill til hvilken forskning EU bør satse på. Bildet er tatt under strategisamlingen i Brussel i oktober. 
        
            (Foto: Tore Oksholen)

Konstituert NTNU-rektor Anne Borg og Sintefs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv har kommet med innspill til hvilken forskning EU bør satse på. Bildet er tatt under strategisamlingen i Brussel i oktober.  Foto: Tore Oksholen

Tittelen på dokumentet de snakker om er nokså tørr: «Norwegian stakeholder input on Orientations towards the first Strategic Plan for Horizon Europe.»

Men på sidene som følger finner man mer saft. Her gjør lederne for NTNU og Sintef rede for hva EU bør satse på i de nærmeste årene når det gjelder forskning og innovasjon – samt hvordan man bør gjøre det. Intet mindre.

Sender signaler

Universitetsavisa intervjuet konstituert NTNU-rektor Anne Borg og Sintefs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i forbindelse med presentasjonen av dokumentet. Hva vil de med det?

- Det viktigste her er å sende noen signaler i forbindelse med utformingen av den strategiske planen i Horisont Europas første del. Alexandra og jeg har formulert et felles budskap til EU, basert på innspill fra en sterk norsk delegasjon. Så gjelder det også minne EU på at Norge er en viktig partner i å løse de samme samfunnsutfordringene EU er opptatt av, sier Borg.

NTNU er Norges største universitet, Sintef er ett av Europas største, uavhengige forskningsinstitutter. Universitetsavisa intervjuet EUs visegeneraldirektør for forskning og innovasjon Signe Ratso i forbindelse med strategisamlingen Sintef holdt i Brussel, og da sa hun at universitetene må bli mer «entreprenørske.»

- I hvilken grad kan dette fellesinitiativet forstås som et forsøk på å møte denne oppfordringen?

- Jeg så det sitatet, og oppfatter det nok som et mer generelt utsagn om Europa fra hennes side, enn noe som beskriver Norge, sier Gjørv.

LES OGSÅ: Forteller om Trondheim som forsøksrigg

- Vi kan være et forbilde

- Fra Sintefs side er vårt budskap at Norge har en god og stigende uttelling i EU, og at vi sammen med NTNU får til ganske mye. EU prøver nok å bevege seg i den retningen vi går. Jeg tror mange i Brussel ser at den måten universitet og forskningsinstitutt jobber sammen på, slik vi gjør, og som vi opplever som gjennomgående vellykket, kan være et forbilde, fortsetter hun.

Borg istemmer med å vise til ambisjonene som European Innovation Council, etablert på nylig avgåtte EU-kommisær Carlos Moedas' initiativ, har om å utvikle framtidig europeisk næringsliv.

- NTNU og Sintef er vant til å jobbe i dette feltet. Vi rigger oss for å styrke oss på innovasjon, for eksempel ved at NTNU etablerte et program med innovasjonsledere, opp mot sentra for forskningsdrevet innovasjon og tilsvarende satsinger. Noen ganger materialiserer det seg patenter og oppstartselskaper, men det handler like mye om videreutvikling av etablert industri. Dette har vår styreleder Svein Richard Brandtzæg snakket om, hvor viktig FoU her hos NTNU og Sintef har vært for hva Hydro har fått til på Karmøy. Det er ett av mange eksempler. Tilsvarende gjelder selvsagt også offentlig sektor.

Mye silotenkning

Gjørv framhever at flere av topplederne som deltok fremhevet hvor verdifullt det var for dem å få et dypdykk i forsknings- og innovasjonssystemet, gjennom å delta på et slikt arrangement. Hun fulgte helsedelen under strategisamlingen.

- Dette er noe toppledere ikke så ofte får anledning til. Det ga en god anledning for mange å bruke tid sammen på å reflektere over hvor radikale forandringer som ligger foran oss på alle sektorer, og hvilke utfordringer som ligger i det for oss.

Dette er noe dokumentet NTNU-rektoren og Sintef-direktøren nå legger fram gjennomsyres av.

- Alle disse innspillene har det til felles, at de tar for seg de enorme transformasjoner vi står overfor. Se for eksempel på området mobilitet, med nullutslippskjøretøy, delingsmobilitet og intelligente, samhandlende transportsystemer: Hva dette innebærer av gjennomgripende endringer, innen forskning, og hvilken betydning dette vil få for store investeringer, selve transportsektoren, sier Gjørv.

- Vi ser ganske mye silotenkning i tenkningen her. Skal vi nå nullutslippssamfunnet må sektorene tenke på tvers, sier Borg.

Humsam behøves

- Dette dokumentet åpner med feltet digitalisering og de første begrepene som listes opp er kunstig intelligens, stordata, tingenes internett, cybersikkerhet og autonome systemer. Disse temaene til sammen går jo gjennom det meste av forskning på nær sagt alle områder?

- En av de tilbakemeldingene vi fikk gjennom samlingen var at man gjerne skulle hatt en sesjon som gikk på tvers av de tematiske – mye av samtalen på sesjonen helse handlet for eksempel om digitalisering og hvordan holde befolkningen frisk slik at man behøver mindre behandling, sier Gjørv.

- Det samme gjelder for energi, istemmer Borg.

- Det framkom der at digitalisering er en av løsningene for å unngå overbelastning på nettet når mye mer skal elektrifiseres i samfunnet. Digitalisering innen ulike sektorer er en av styrkene våre som gjør at Norge øker sin konkurransekraft globalt. Her tenker NTNU og Sintef likt.

Her kommer de såkalte «missions» i Horisont Europa inn på et for det norske forsknings- og innovasjonssystemet velkomment vis.

- Noen av de store samfunnsutfordringene omfatter også politikk og reguleringer – det å forstå hvordan en befolkning reagerer på endringer og tar dem inn over seg, til det behøves tverrfaglighet. Samfunnsvitenskapene og humaniora har her en viktig rolle, sier Borg.

- Ville ikke deltatt om de ikke var interessert

- NTNU og Sintef er store institusjoner – hjemmehørende i et land som står utenfor EU. Hvor sannsynlig er det at EU leser og tar notis av dette dokumentet dere gjerne vil skal ha en virkning på utformingen av første del av Horisont Europa?

- Jeg tror det blir lagt merke til, sier NTNU-rektoren.

- Vi får endel tilbakemeldinger i Brussel på at vi er aktive med å komme med innspill. Så kommer vi også med en del av de samme meldingene gjennom våre politikere, fortsetter hun.

Gjørv poengterer at flere av dem fra EU som deltok på strategisamlingen er folk som sitter og deltar i den konkrete formuleringen av EUs forskningsprogram.

- De hadde ikke satt av tid til å delta her om ikke det var fordi de var interessert. Jeg opplever EU som enda mer aktivt søkende enn de norske departementene, kanskje fordi EU-organene ikke sitter med så mye forvaltningsansvar. Jeg opplever i hvert fall mye imøtekommenhet her. Det samme sier de tilbakemeldingene jeg får fra annet hold i Brussel, sier Sintefs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv.

Følg UA på FacebookTwitter og Instagram.

EU prøver nok å bevege seg i den retningen vi går

Alexandra Bech Gjørv
Horisont Europas formes nå

Med strategisamlingen «A clean planet for all: Accepting the challenge» som NTNU og Sintef holdt i Brussel tidlig i oktober, var hensikten å samle toppfolk fra ulike samfunnssektorer, samt en del toppfolk fra EUs forsknings- og innovasjonssystem, til en workshop for å formulere innspill til et sluttdokument, som skulle være deres felles råd til hva som bør vektlegges i dette rammeprogrammet for forskning og innovasjon. om lag 100 milliarder euro ligger i poten, fordelt over 7 år.

Man hadde kommet fram til fem deloverskrifter: Digital, energi, helse, hav og mobilitet. Nå foreligger det omforente dokumentet, hvor innspillene fra samlingen er bakt inn. Dette «petition paper» er det som NTNU og Sintef sender til Brussel som innspill fra en bred gruppe norske beslutningstakere om hvordan den første strategiplanen for Horisont Europa bør legges opp. Dokumentet går konkret til verks, hvor man formulerer hvordan utfordringene ser ut, samt hva man anser behøves når det gjelder forsking og innovasjon, videre hvilke industrielle og samfunnsmessige muligheter man mener å se.

EU Strategy Event

Konferansen arrangeres av NTNU og Sintef i fellesskap, i 2019 var tredje år på rad.

Hensikten er å samle ledere innen forskning, næringsliv, politikk og organisasjoner for å sette samlet fokus på prioriteringer man vil spille inn mot sentrale EU-organer.

I år var temaet A clean planet for all: Accepting the challenge. Det uttalte målet er å påvirke innretningen på EUs neste rammeprogram Horisont Europa som har oppstart i 2021.

Årets konferanse samlet 157 deltakere - 28 fra næringslivet, 34 fra offentlig forvaltning, 17 fra Europakommisjonen, 8 sentrale politikere, 9 fra organisasjonene og 5 fra små og mellomstore bedrifter, samt deltakere fra NTNU og Sintef.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

20 internasjonale studenter til NTNU i november

Seksjonssjef Anja Linge Valberg mener smittevernhensynene er godt ivaretatt.

Ytring:

Ingen er forskåna fra korona

Koronapandemien har gitt mye lærdom. Her er syv ting jeg vil ta med meg på vegen videre.

Gjesteskribenten:

At hjemmeeksamen ble planlagt i siste liten, burde vært unødvendig

Det er helt uforståelig for meg at man ikke tidligere har sett at det ville være umulig å gjennomføre eksamen akkurat som i årene før covid-19.

Asheim vil ha litt mindre Brisbane og litt mer Bayern for norske studenter

Regjeringen mener det er for tilfeldig hvor norske studenter reiser på utveksling. De vil bruke Lånekassen til å lokke studenter til attraktive land.