NTNU kan miste kontrollen over alle bygningene sine

NTNU, UiO, UiB, NMBU og NiH kjemper for å unngå at Statsbygg tar over kontrollen på eiendommene deres. - Dette handler om muligheten til å ivareta samfunnsoppdraget vårt, sier NTNUs økonomi- og eiendomsdirektør, Frank Arntsen.
Om Statsbygg tar over forvaltningen av eiendommene, mister NTNU muligheten til å kjøpe og selge eiendom: 
- Det vil helt klart innskrenke handlingsrommet vårt, sier Frank Arntsen. 
        
            (Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

Om Statsbygg tar over forvaltningen av eiendommene, mister NTNU muligheten til å kjøpe og selge eiendom: - Det vil helt klart innskrenke handlingsrommet vårt, sier Frank Arntsen.  Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

NTNU er blant universitetene som slår tilbake med to nye rapporter etter rapporten som anbefalte at ordningen med at statlige virksomheter eier og drifter egen bygningsmasse avvikles.

- Det viktigste for oss er å kunne gjennomføre vårt samfunnsoppdrag. For å få til det må vi ta vare på våre ansatte og sørge for at byggene våre er tilrettelagt for dem. Å forvalte eiendomsmassen selv er viktig blant annet fordi det gjør at vi kan snu oss om raskt. Når vi for eksempel får et Senter for fremragende forskning krever det et tett samspill mellom våre folk som jobber med eiendom og forskerne for å få gjort om arealene. Da kan vi ikke stå i kø hos Statsbygg i Oslo, sier Arntsen.

Formålet er å kutte kostnader

I april i fjor ble det klart at en rapport bestilt av Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet anbefalte at ordningen med at statlige virksomheter eier og drifter egen bygningsmasse avvikles. Forvaltningsansvaret bør ifølge rapporten overføres til Statsbygg, med institusjonene som leietakere. Rapporten «Områdegjennomgang av Bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor» ble utarbeidet av Capgemini Invent.

Formålet med områdegjennomgangen var å identifisere muligheter og utfordringer ved den statlige bygge- og eiendomsforvaltningen, og på bakgrunn av dette vurdere og foreslå alternative tiltak som vil gi en mest mulig kostnadseffektiv bygge- og eiendomsforvaltning i statlig sivil sektor i et samfunnsmessig perspektiv, ifølge regjeringen.

I forbindelse med områdegjennomgangen har Kunnskapsdepartementet bedt om en kartlegging av de selvforvaltende universitetene og høyskolenes eiendomsporteføljer, altså de som eier og drifter eiendommer selv. Dette gjelder NTNU, UiO, UiB, NMBU og NiH. Institusjonene har samarbeidet tett i saken og har bestilt to nye rapporter fra Multiconsult og Oslo Economics.

- Vi har vært svært opptatt av å få et godt eksternt blikk på dette, sier Arntsen.

Resultatet er at Multiconsult mener det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å konkludere som anbefalt i områdegjennomgangen.

Oslo Economics mener områdegjennomgangen ikke oppfyller kravene til utredninger av statlige tiltak og at den derfor ikke er egnet som beslutningsgrunnlag. De mener også blant annet at data som blir brukt i sammenligninger av kostnadseffektivitet og tilstandsgrad er utilstrekkelige og delvis utdaterte.

- Capgemini har tatt utgangspunkt i situasjonen i 2013. Da var det større vedlikeholdsetterslep på eiendommene våre. På NTNU har vi jobbet veldig systematisk med å heve standarden gjennom flere år. Det har de andre selvforvaltende universitetene også gjort, sier Arntsen.

Følg UA på FacebookTwitter og Instagram.

Negative erfaringer med Statsbygg

Multiconsult skriver i rapportens sammendrag at «Capgemini Invents rapport retter ikke tilstrekkelig fokus på eiendommenes evne til å skape verdi for eier og bruker (kjernevirksomheten), og fokuset ligger i for stor grad på kostnadselementet for eiendom.». Videre mener de at kostnadene som presenteres i områdegjennomgangen ikke er sammenlignbare, og at de ikke gir et dekkende bilde av eiendomsforvaltningens kostnader.

Konsulentselskapet argumenterer blant annet for at eiendomsavdelingene ved de selvforvaltende universitetene bidrar til god og effektiv måloppnåelse for universitetenes kjernevirksomhet.

Multiconsult viser videre til at det ikke er noen dokumentasjon på at det vil gi noen kostnadsbesparelse for staten å overføre forvaltningen av eiendommene til Statsbygg. De argumenterer også for at universitetenes eiendomsavdelinger har god kompetanse.

Et annet argument i rapporten er at de selvforvaltende universitetene har en del negative erfaringer med Statsbygg. Multiconsult skriver at det påpekes generelt mange prosjekteringsfeil i prosjekter der Statsbygg har vært byggherre, og at Statsbygg mangler den kompetansen som trengs for de spesielle byggene de bygger for universitetene. Videre heter blant annet at overleveringer er uryddige og mangelfulle.

- Vi har spesialkunnskap om bygningsmassen vår

NTNUs økonomi- og eiendomsdirektør er opptatt av at det krever nærhet og kompetanse på spesialarealer som for eksempel laboratorier og undervisningslokaler for å forvalte universitetets eiendommer. I nye undervisningsformer henger mennesker, areal og teknologi tett sammen, ifølge Arntsen.

- Det er kjempeviktig at arealet tilpasses det behovet en har som underviser. Det krever nærhet. Det krever at du har kompetanse fra eiendomssiden. Vi tror det blir uhyre mer komplisert om dette skal drives fra et kontor i Oslo. Statsbygg har en bred kundemasse. Eiendomsavdelingen vår forholder seg til én aktør. På NTNU har vi spesialkunnskap om bygningsmassen vår. Vi har over mange år utviklet kunnskap om spesialarealene våre, som er viktig for å kunne gjennomføre samfunnsoppdraget vårt på en god måte.

Det er også et betydelig økonomisk aspekt. Om Statsbygg tar over forvaltningen av eiendommene mister NTNU muligheten til å kjøpe og selge eiendom.

- Det vil helt klart innskrenke handlingsrommet vårt, sier Arntsen.

Studentledere markerer motstand

14. januar skrev studentlederne ved NTNU, UiB, UiO, NMBU og UiT har i et debattinnlegg markert motstand mot at norske universitetseiendommer overdras til Statsbygg.

«Vi trenger en robust og variert sektor, der institusjoner selv kan gjøre endringer og tilpasse sine bygg. Da trenger vi eiendomsavdelinger som jobber tett på fagfolk, der ansatte og studenter er sterkt medvirkende i prosesser for å utvikle morgendagens kunnskapssamfunn», skriver studentlederne.

- Mange grunner til at dette er et dårlig forslag

Universitetet i Oslos eiendomsdirektør John Skogen tror ikke regjeringen kommer til å følge anbefalingen fra Capgemini.

– Det har vært prøvd før, men all sunn fornuft tilsier at det er helt irrasjonelt å gjøre. Det er ikke noen gode grunner til å gjøre det, og Capgemini-utredningen var mangelfull, sier han til Forskerforum.

- Jeg håper at vi viser at det ikke er grunnlag for å overføre dette til Statsbygg. Det er mange grunner til at dette er et dårlig forslag. Nå har vi sørget for å få opp et skikkelig kunnskapsgrunnlag, så vil vi ha dialog med politikerne.

- Hvordan kan dette påvirke campusprosjektet?

- NTNU er uansett bruker og Statsbygg byggherre i de nye universitetsbygningene. Konsekvensen vil være at det er Statsbygg som vil ha ansvar for utformingen av byggene, sier Arntsen.

Hva utfallet av en eventuell overføring av eiendommene til Statsbygg vil si for dem som i dag jobber med det, vil ikke Arntsen spekulere i. Det er to avdelinger som jobber med eiendom ved NTNU i dag. Eiendomsavdelingen som jobber med den strategiske delen utgjør cirka 20 ansatte, mens cirka 330 ansatte jobber i NTNU Campusservice.

Foreløpig er det uvisst når det blir en avklaring i saken. I et intervju med Uniforum antyder departementet at det vil skje i løpet av året. Ifølge Arntsen skal regjeringen først beslutte om NMBU fortsatt skal være selvforvaltende. Det pågår et større utbyggingsprosjekt der nå.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

UA mener:

Dekantilsettinger: Utvalget av kandidater er for skrint

Prosessen med å ansette prorektorer er avsluttet. Snart skjer tilsetting av NTNUs dekaner. Sikrer dagens ordning at man får et godt nok utvalg av kandidater? Tja.

Gjesteskribenten:

Jeg valgte å si nei til cellegift

Mitt såkalte valg var jo ikke noe som ble gitt meg. Det oppsto fordi jeg stilte spørsmål.

- Hvorfor er det viktig å diskutere medvirkning?

- Debatten om medvirkning kommer aldri opp ved utenlandske universiteter. Hvorfor er den så viktig i Norge? spurte eksternt styremedlem Maria Strømme.

PST: Kina og Russland spionerer på norsk oljeteknologi

PST mener russiske, kinesiske og andre lands etterretningsorganisasjoner henter informasjon om den Norske oljesektoren.