Nokut mener at dagens lover og forskrifter er unødig kompliserte

Nokut etterspør i sin tilbakemelding til arbeidet med ny UH-lov en gjennomgang av dagens regelverk. Dette for å forenkle og øke brukervennligheten.

Nokut, her ved administrerende direktør Terje Mørland, ønsker færre forskrifter når ny universitets- og høyskolelov skal jobbes frem.
Publisert Sist oppdatert

Nokut har gitt sitt innspill til Universitets- og høyskoleutvalget som deretter skal levere en NOU (Norges offentlige utredninger) med forslag til nytt regelverk for universiteter og høyskoler, samt studentvelferd.

I sitt innspill er Nokut særs kritiske til dagens ordning med forskrifter som de mener har et betydelig behov og potensial for forenkling.

Per i dag har både departementet, Nokut og institusjonene selv egne forskriftshjemler i Universitets- og høyskoleloven.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

LES OGSÅ: Dette vil rektorene endre i den nye UH-loven

Uoversiktlig og omfangsrik

«Forskriftsstrukturen fremstår som svært uoversiktlig med flere til dels omfangsrike forskrifter» skriver Nokut og legger til at det etter deres oppfatning er behov for en gjennomgang av regelverket med sikte på forenkling og økt brukervennlighet.

De mener blant annet det er unødig kompliserende at både de og departementet har egne forskrifter som gjelder samme grunnleggende tematikk og er rettet mot de samme personer eller institusjoner.

«Konsekvensen er at de som vil skaffe seg en fullstendig oversikt over regelverket må lese både loven og to forskrifter hver for seg og opp mot hverandre. Dette er tungvint både for de som skal forvalte regelverket og for de som er forpliktet av det» skriver Nokut i tilbakemeldingen til utvalget.

De mener også at disse forskriftene fører til dobbeltregulering av samme forhold, noe som «skaper utfordringer med hensyn til innbyrdes konsistens mellom forskriftene. Spesielt uheldig er de tilfellene hvor regler med samme eller overlappende rettslige innhold er gitt med forskjellig ordlyd i de ulike forskriftene».

Mener institusjonene selv må ta stilling til for mye

Som eksempel på hvor komplisert systemet er i dag, viser Nokut til utformingen av studieprogram, noe som ifølge dem reguleres av «minst fem til åtte forskjellige lover, forskrifter og andre typer reguleringer».

De peker også på at dagens lov etter deres oppfatning etterlater «i overkant mange uregulerte problemstillinger som institusjonene må ta stilling til og fastsette regler for i sine lokale forskrifter».

Nokut mener dette fører til at det er en risiko for at lokale forskrifter mangler regulering av sentrale forhold, og mener at ordningen heller ikke er egnet til å sikre at forskriftene blir utformet på en god måte.

«Fra vårt ståsted synes det å være behov for en gjennomgang av hva det er naturlig og hensiktsmessig at det gis generelle regler om i sentralt regelverk og hva som skal overlates til hver enkelt institusjon» skriver de.