Åpent brev til Anne Borg

Gratulerer med ny jobb som rektor på NTNU!

- Vi har noen tanker og spørsmål om universitetet i samfunnet og universitetet som organisasjon, skriver 15 engasjerte forskere ved NTNU i dette åpne brevet til NTNUs nye rektor Anne Borg.

NTNU er vår arbeidsplass og en viktig samfunnsinstitusjon som vi som ansatte finner både glede og stolthet i å være med på å opprettholde og forme. Vi håper du som ny rektor vil samarbeide med oss ansatte, skriver 15 NTNU-forskere.
NTNU er vår arbeidsplass og en viktig samfunnsinstitusjon som vi som ansatte finner både glede og stolthet i å være med på å opprettholde og forme. Vi håper du som ny rektor vil samarbeide med oss ansatte, skriver 15 NTNU-forskere.
Publisert Sist oppdatert

(English version below the Norwegian text)

Dette brevet er skrevet med et ønske om å bli bedre kjent med deg allerede helt fra starten av dine 5,5 år som rektor (om enn du må sies å ikke være helt ubeskrevet i den rollen). Vi har noen tanker og spørsmål om universitetet i samfunnet og universitetet som organisasjon, som vi håper du vil ta deg tid til å svare på.

Vi som skriver dette er en gjeng ansatte som i løpet av senhøsten har møttes for å diskutere den australske forskeren Raewyn Connells nyeste bok, The Good University. What universities do and why it’s time for radical change (2019). Boka skriver seg inn i en lang rekke av vitenskapelig litteratur som kritisk tar for seg utviklingen på universitetene verden rundt. Den nylig utgitte Universitetskamp (desember 2019), redigert av NTNU-professor og -styremedlem Aksel Tjora, er et enda ferskere lokalt og nasjonalt bidrag. Connells bok har gitt oss inspirasjon til å tenke en ekstra gang over hva vi mener et godt universitetet er og, ikke minst, kan være, men også hvilke hindringer som står i veien.

Vi har notert oss at du er opptatt av universitetets ansvar for å bevare og videreutvikle demokratiet gjennom kunnskapsbasert offentlig debatt (Adresseavisen 13.12.2019), og at du vil tenke på hvordan universitetet kan bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling (UA 13.12.2019). Dette tolker vi som at du er opptatt av at universitetet skal bidra til det gode for fellesskapet - og det er vi glade for!

Men, hva tenker du om universitetet som sådan? Hva er et godt universitet for deg - og hva du vil gjøre for å sikre at NTNU blir nettopp det? Det vil vi gjerne starte en samtale om.

Universitetet i samfunnet

For oss er et godt universitet et universitet som tar sin oppgave med å (ut)danne framtidige generasjoner på alvor; ikke fordi studenter gir pluss i universitetets budsjett eller bidrar med klingende mynt til statskassa som framtidig arbeidskraft og såkalt humankapital, men fordi vi har tro på verdien av å fostre selvstendig tenkende og handlende borgere for framtida.

Videre er et godt universitetet et universitet som setter akademisk kunnskap i høysetet - ikke i et kommersielt øyemed, men fordi kunnskap er et gode for fellesskapet, i oppbyggingen og understøttelsen av et rettferdig og godt samfunn.

Mange av NTNU’s drøyt 40.000 studenter er del av en generasjon som i tiårene som kommer vil stå overfor en rekke komplekse samfunnsutfordringer. De må ved hjelp av vitenskapelig kunnskap finne løsninger og vurdere potensielle konsekvenser for framtidas økosystem. Den generasjonen vi utdanner nå må bli rustet til å utvikle mer bærekraftige måter å leve på.

Kunnskap er et kollektivt gode og ikke et gode som selges til - og formes på vegne av - høystbydende. Dette kan kanskje sies å være et relativt ukontroversielt utsagn, men vi opplever at denne forståelsen av hva kunnskap skal være og hva den skal gjøre, stadig utfordres. Det er ikke gitt at kunnskap samtidig klarer å bidra både til mer demokrati, bedre bærekraft og, som du også har sagt: “et mer konkurransedyktig næringsliv” (Adresseavisen 13.12.2019).

Vi ønsker derfor en åpnere og mer kritisk debatt rundt hvordan NTNU som universitet forholder seg til situasjoner der det å støtte et konkurransedyktig næringsliv ikke er fullt forenlig med å forvalte et langsiktig perspektiv på fellesskapets goder.

Et konkret tema vi ønsker å høre dine tanker om i den sammenheng er NTNUs innovasjonssatsning - og hvordan målsetningen om å “øke antall innovasjoner, kommersialiseringer og nyetableringer fra ansatte og studenter”, som det står i NTNUs strategi for 2018-2025, sikrer kunnskap for en bedre verden. NTNU - som en samfunnsinstitusjon - driver forsknings- og undervisningsarbeid for offentlige midler. I innovasjonssatsningen, slik vi forstår den, brukes disse offentlige midlene til å utvikle produkter. Senere, i kapitaliseringsfasen, inngår NTNU partnerskap med bedrifter, noe som i praksis betyr en overføring av offentlige midler til privat næringsliv.

Er dette en modell du som rektor ønsker å videreføre - og hvordan vil du i så fall sikre deg at offentlige midler brukes til å sikre kunnskap for en bedre verden og ikke kun økte verdier for det private næringsliv? Hvem skal NTNU være orientert mot når de skal bidra med kunnskap for en bedre verden?

Vi vil her understreke viktigheten av å bidra til rettferdig fordeling av ressurser samt evne til å møte den pågående klimakrisa. Er det for eksempel fare for at NTNU bidrar til, heller enn utfordrer, grønnvasking av norsk industri og næringsliv? Eller at vi bidrar til at fokuset forblir på symptomer heller enn grunnleggende årsaker for klimakrisa? Og forvalter vi da samfunnsoppdraget vårt på en god måte?

Universitet som organisasjon

De neste spørsmålene vi har handler om universitetet som organisasjon. Du kjenner universitetet og primærvirksomheten godt og har vært tett på både fusjon og de øvrige omorganiseringsprosessene de siste årene.

Hvordan vil du tilrettelegge for reell medvirkning i NTNU sine prosesser utover allmøter og høringer med korte tidsfrister? Hvordan vil du sikre at NTNUs strategier ikke bare er forankret hos, men også utvikles av fagmiljøene? Hvordan vil du lytte til den forskningsbaserte kunnskapen som de ansatte på NTNU sitter på, eksempelvis når nye campuser skal bygges? 

Videre ønsker vi å høre hvordan du stiller deg til tenkningen rundt at konkurranse er det som driver forskningen fremover. Hvordan skaper man gode arbeidsmiljø, som også er viktig for både god disiplinær og tverrfaglig forskning, når alle konkurrerer mot alle? Og hvordan kan det legges til rette for at forskning og undervisningen ikke bare følger trender i tiden, men tar noen overordnede perspektiver?

Jobb for oss!

NTNU er vår arbeidsplass og en viktig samfunnsinstitusjon som vi som ansatte finner både glede og stolthet i å være med på å opprettholde og forme. Vi brenner for undervisning, veiledning, forskning og formidling, og vi strekker oss langt over normal arbeidstid for å gjøre jobben vår best mulig. Vi håper du som ny rektor vil samarbeide med oss ansatte og legge til rette for at vi i fellesskap kan gjøre jobben vår på en best mulig måte.

SIGNATURER (i alfabetisk rekkefølge)

Ingvil Bjordal

Agnes Bolsø

Jennifer Branlat

Ida Marie Henriksen

Thomas R. Hilder

Thomas Sætre Jakobsen

Guro Korsnes Kristensen

Sofia Moratti

Bente Rasmussen

Hilde Refstie

Elisabeth Stubberud

Ingvill Stuvøy

Stine H. Bang Svendsen

Siri Øyslebø Sørensen

Heidrun Åm

Open letter to NTNU’s new Rector, Anne Borg

Congratulations on your new position at NTNU!

The following letter was motivated by the desire to get to know you better, from the very beginning of your five-and-a-half-year term (although you are of course not completely unknown to us in the role as rector). We have some thoughts and questions to which we hope you will take the time to respond regarding both the university in society and the university as an organization.

Those who have participated in the writing of this letter are a group of employees who met in the context of a reading group organized late last fall to discuss the Australian researcher Raewyn Connell’s most recent book entitled The Good University. What universities do and why it’s time for radical change (2019). The book can be situated in a growing body of scientific literature that aims to critically examine the development of universities worldwide. The most recent contribution in both our local and national context is the recently published book Universitetskamp (December 2019) written by NTNU professor and board member Aksel Tjora.

Connell’s book has inspired us to take time and truly examine the crucial question of what a ‘good’ university is, what it can be, and which obstacles stand in the way of it becoming so.

We have noted that you are concerned with the university’s responsibility to preserve and contribute to the further development of democracy through knowledge-based public debate (Adresseavisen 13.12.2019), and that you intend to reflect on the ways in which the university can contribute to a more sustainable societal development (UA 13.12.2019). We interpret these statements to reflect your concern over the university’s contribution to the good of the community—we are happy to hear that!

But, what do you think of the university as such? What is a ‘good’ university for you? And further, what will you do to ensure that NTNU meets these criteria? We welcome the opportunity to begin a conversation on these questions.

The University in Society

For us, a ‘good’ university is a university that takes its obligation to train and educate future generations seriously; not because students contribute financially to the university’s budget, nor because they add to the state’s resources as future labor and so-called human capital, but because we have faith in the value of fostering independently thinking and acting citizens for the future.

Further, a ‘good’ university is a university that places academic knowledge at the forefront—not for commercial purposes, but because knowledge benefits the community, involved as it is in building and supporting a just and equitable society.

Many of NTNU’s just over 40,000 students are part of a generation that will be inhabiting this planet for decades to come and will likely be faced with a deeply complex set of challenges. They will be called upon to evaluate scientific evidence, weigh solutions and potential consequences for a range of actors in future ecosystems, and develop more sustainable and respectful ways of living.

Knowledge is a collective good, not one to be sold off to—or formed at the behest of—the highest bidder. Although a relatively uncontroversial statement, we have the impression that this particular understanding of what knowledge should be and do is constantly challenged. It is far from certain, for example, that knowledge can simultaneously contribute to a more democratic, more sustainable and in your own words: “a more competitive business community” (Adresseavisa 13.12.2019).

We desire a more open and critical debate concerning NTNU as a university in relation to situations where supporting a competitive business community is not fully compatible with cultivating a long-term strategy that benefits the common good.

A concrete theme on which we would like to hear your views is NTNU’s innovation initiative (innovasjonssatsning), and the ways in which the stated goal to “Increase the number of innovations, commercialization projects and start-ups from staff and students” set forth in NTNU’s Strategy 2018-2025 ensures the production of knowledge for a better world. NTNU, as a public institution, carries out the work of research and teaching based on public funds. According to the innovation initiative, as we understand it, these same public funds are used to develop products, with the express intent of being commercialized. Later, in the capitalization phase, NTNU enters into partnerships with companies, which in practice translates into the transfer of public funds to private businesses.

Is this a model that you as Rector wish to carry forward? How will you ensure that public funds are used to secure knowledge for a better world and not merely to increase the generation of capital for private business? To whom is NTNU responsible when the institution contributes to knowledge for a better world?

Here we might emphasize the importance of contributing to the equitable distribution of resources as well as the ability to meet the climate crisis already underway. For example, is there a danger that NTNU might contribute to rather than challenge the greenwashing of Norwegian industry and business? Or that we will reinforce the focus on symptoms rather than on root causes? How will we thus manage our social mission in the appropriate way?

The University as an Organization

The next questions concern the university as an organization. You are deeply familiar with the university and its innerworkings and have been involved in both the merger and the other reorganization processes that have been carried out in recent years.

How do you plan to facilitate genuine participation in NTNU's processes beyond general meetings and hearings with short deadlines? How will you ensure that NTNU's strategies are not only rooted in, but also developed by, its professional community? How will you take into account the research-based knowledge produced by NTNU’s own employees, for instance, when it comes to the building of new campuses?

Further, we would like to hear where you stand on the idea that competition drives research forward. How can one create a positive working environment—important for both fruitful disciplinary and interdisciplinary research—when researchers compete against each other? And how can research and teaching balance trends in time and broader perspectives?

Work for us

NTNU is our workplace as well as an important societal institution—we as employees find joy and take great pride in our efforts to maintain and shape it. We are passionate about teaching, advising, research and dissemination, and we go well beyond normal working hours to do our jobs as best we can. We hope you as new Rector will collaborate with us staff so that we can in collaboration do our job in the best possible way.