Gjesteskribenten:

Nå må vi satse på å få menn inn i sykepleien

Vi har store nasjonale satsinger for å rekruttere jenter til teknologi, og menn inn i læreryrket. Nå er tiden overmoden for å få en tilsvarende satsing på menn inn i sykepleie.

Hvordan «selger» vi utdanningen? Viser vi frem det mangfoldet av yrkesmuligheter en sykepleier har? spør Gunhild Thunem.
Publisert Sist oppdatert

« Men's hard and horny hands were not fitted to touch, bathe and dress wounded limbs, however gentle their hearts may be». Dette hevdet Florence Nightingale som la grunnlaget for den moderne sykepleien. Yrket ble derfor utviklet av og for kvinner.

Kvinner, kvinner, kvinner

Samfunnet har forandret seg siden Florence sin tid, men fortsatt er yrket preget av at det er utviklet av og for kvinner. De fleste lærerne er kvinner, veilederne i praksis er oftest kvinner, pensumlitteraturen er i stor grad skrevet av kvinner og den er preget av at det er kvinner som skal utføre faget. Pasienten omtales ofte som han og sykepleieren som hun. Bildebruken er også svært kjønnet, den mangler i stor grad både etnisk mangfold og kjønnsmangfold. Fortsatt i dag så er bare en av ti sykepleiere menn. Kanskje Florence hadde rett, sykepleie er et yrke som ikke passer for menn? Og er det et problem at det er et yrke med svært skjev kjønnsbalanse?

Kjønnsbalanse er viktig av mange årsaker. Derfor har vi i Ålesund startet opp prosjektet som vi kaller Ole. Prosjektet har fokus på mannlige sykepleierstudenter. Vi mener at prosjektet er essensielt for å rekruttere og beholde mannlige sykepleierstudenter, og for å skaffe oss mer kunnskap om hvorfor menn velger, eller velger bort sykepleieyrket.

Vi trenger mangfold

Prosjektet er politisk korrekt både når det gjelder bærekraft, som er et tematisk satsingsområde for NTNU og NTNU sine egne handlingsplaner. I NTNUs handlingsplan for likestilling og mangfold 2018-2021 ser vi at det skal iverksettes tiltak for å bedre kjønnsbalansen på alle studier med skjev kjønnsbalanse. Man har her satt 40% av det underrepresenterte kjønnet som et mål på skjev kjønnsbalanse. Dette ligger sykepleien langt under. I Ålesund har vi de siste tre årene hatt mellom 11,6 og 17,9 % mannlige studenter.

NTNU har et klart mål om aktivt forbedre kjønnsbalanse på alle studieområder. De vil være et attraktivt universitet der begge kjønn har like muligheter. For å oppnå det så må det jobbes aktiv, like muligheter kommer ikke av seg selv.

En annen årsak til at vi bør rekrutter flere menn er at vi trenger flere sykepleiere.

Allerede i dag er sykepleier mangelen merkbar mange steder. Om 10 –15 år så vil vi ifølge beregninger mangle 30 000 sykepleiere. (SSB) Fortsetter vi å rekruttere som i dag betyr det at 40% av jentene på årskullene må velge sykepleie noe som er urealistisk. I tillegg til å øke kapasiteten på utdanningsinstitusjonen, må vi rekruttere både gutter og jenter.

Helsesektoren står foran store utfordringer, for å løse disse trenger vi innovasjonskraft. Det er godt dokumentert at mangfold styrker innovasjonskraft. Det haster derfor med å få mer mangfold inn i sykepleieryrket. Vi trenger alle de klokeste hodene her i landet for å utvikle sektoren i takt med endringene som skjer. Vi må rekruttere fra hele årskullene.

Suksess med mannlig helsesykepleier

Helsevesenet skal levere likeverdige tjenester til en mangfoldig befolkning. For å oppnå det trenger vi mangfold også blant helsepersonell. Menn topper stort sett alle de negative helsestatistikkene deriblant selvmord. Kanskje vil flere mannlige sykepleiere senke terskelen for menn til å oppsøke helsevesenet. Kanskje kan det være lettere å snakke med en av samme kjønn om sensitive temaer. Erfaringer fra helsestasjon for gutter på Frogner i Oslo kan tyde på det. Bare 2 av 10 som oppsøkte helsestasjonen var gutter før de ansatte helsesykepleier Per Arthur Øyjord Andersen. Da økte antallet betraktelig.

En spørreundersøkelse blant landets mannlige helsesykepleier utført av NSF viser også at de mener at det er viktig med helsesykepleier av begge kjønn. Og at kjønnsbalanse er en viktig forutsetning for å kunne levere likeverdige helsetjenester. I tillegg til kjønnsbalanse er også kulturelt mangfold svært viktig. Sist men ikke minst så er likestilling en viktig årsak til at vi må være attraktive for alle ungdommer.

Mye mer enn bleieskift

Når man snakker om likestilling så tenker de fleste automatisk kvinner, man glemmer at likestilling handler om menn eller for så vidt alle kjønn. Likestilling handler om å gi alle like muligheter uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsvariasjoner, seksuell orientering

Alle skal kunne velge det yrket man ønsker. Det skal ikke være nødvendig for gutter eller jenter å forsvare sine yrkesvalg. Jenter har til nå, i større grad enn gutter krysset barrierer mellom kvinne og mannsyrker, og blir ofte beundret for utradisjonelle valg. Handlingsrommet til jenter har blitt større, mens det ikke har blitt tilsvarende utvidet for gutter. 

Når ungdom skal velge utdanning og yrke, må man bryte ned de kjønnsdelte barrierene som fins i dag, og man må sørge for at gutter og jenter får samme handlingsrom. Forestillinger om at sykepleieryrket består av bleieskift må avlives.

Sykepleierutdanningen er en krevende utdanning og sykepleie er et yrke der kompetanse kan bety forskjellen mellom liv og død for pasientene vi behandler. Det kreves at man innehar både teoretiske og praktiske ferdigheter. Det er ikke nok med varme hender, det kreves kompetanse, mye kompetanse.

Hvordan kan vi øke andelen menn?

Vi trenger mer kunnskap om hva som skal til for å få menn til å ta utradisjonelle yrkesvalg.

Institutt for samfunnsforskning har i sin rapport «Kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg» gjort en kunnskapsoppsummering. De har sett på en rekke tiltak innenfor ulike yrkesområder. Fravær av evaluering av tiltakene, gjør at vi mangler kunnskap om hva som fungerer i norsk kontekst.

Med tanke på sykepleieyrket så har vi med oss en tung historisk ballast. Derfor må vi som jobber i utdanningene ha et bevisst forhold til hvordan vi formidler faget. Hvilke verdier er førende, er det typisk kvinnelige verdier som setter standarden for hva sykepleie er? Gir vi rom for mangfold?

Vi trenger modernisering av pensum, og vi trenger flere menn som jobber i utdanningene. Vi må ha tiltak gjennom studietiden som gjør at mennene finner sin plass og kan identifisere seg med faget. De må oppleve at de hører hjemme på sykepleiestudiet.

En satsing må til

Gjennom studiet har studentene mye praksis. Gir praksis rom for mangfold? I møte med praksis og praksisveiledere har vi mulighet til å fokusere på kvinners og menns oppfattede roller i sykepleierutdanningen, og gjøre dette til et tema i samtalene. Der det er mannlige sykepleiere, bør man prioritere at de veileder mannlig studenter, for at studentene skal få et forbilde.

Hvordan «selger» vi utdanningen? Viser vi frem det mangfoldet av yrkesmuligheter en sykepleier har, og er vi tydelige nok på ansvaret en sykepleier har og den kompetansen som yrket krever?

Vi har store nasjonale satsinger for å rekruttere jenter til teknologi, og menn inn i læreryrket. Nå er tiden overmoden for å få en tilsvarende satsing på menn inn i sykepleie.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her .