Ekspertgruppe skal vurdere reglene for å bli universitet

Regjeringen setter ned en ekspertgruppe som skal vurdere kravene for akkreditering som universitet. Målet er å gjøre kravene mer treffsikre og regelverket mer oversiktlig.

Ekspertgruppen skal ledes av Ingvild Marheim Larsen, viserektor for utdanning ved Universitetet i Sørøst-Norge

Dette skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

- De siste tjue åra har universitetslandskapet forandret seg mye, både i Norge og internasjonalt, uten at det har skjedd noen endringer i det norske systemet for akkreditering. Derfor er det på tide med en gjennomgang for å se om dagens system er unødvendig byråkratisk og om det er for rigide krav for å bli og forbli universitet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Det er Ingvild Marheim Larsen, viserektor for utdanning ved Universitetet i Sørøst-Norge, som skal lede ekspertgruppen. Gruppen skal gå gjennom helheten i dagens regelverkog se på hele prosessen og systemet for akkreditering og re-akkreditering. Skal etablering av eventuelle nye universiteter fortsatt skje innenfor rammen av en regelstyrt ordning, eller skal det være resultat av en politisk beslutning?

– Det kan se ut som om prosessene rundt institusjonsakkreditering tar mye tid og skaper mye byråkrati, og vi vet for lite om hvilke positive og negative konsekvenser disse prosessene har for institusjonene. Vi vil gjennomføre en bred tillitsreform i offentlig sektor, og da er det naturlig at regjeringen også vurderer institusjonsakkrediteringen, sier Borten Moe.

Definisjonen av hva som er et universitet er svært ulik rundt om i verden. Derfor skal ekspertgruppen også kartlegge reglene som gjelder i andre land. For å bli universitet i Norge må institusjonen ha minst fire egne doktorgradsprogram, mens for å bli medlem av den europeiske universitetsorganisasjonen EUA (European University Association), kreves bare ett slikt program.