Leserbrev:

- Ta oss på faglig alvor, og gi oss en helsefaglig plass

Det burde være rimelig åpenbart at vår utdanning, uvisst av hvilke grunner, nå blir foreslått organisert med bakgrunn i andre forhold enn faglig innhold og identitet, skriver lederen ved vernepleierutdanningen i dette innlegget.

Publisert Sist oppdatert
May-Brit Viola Hansen, Studieprogramleder, Vernepleierutdanningen

TIL MEDLEMMENE I NTNU – STYRET:

Vårt ønsker for framtiden er at NTNU har landets beste og største vernepleierutdanning, som er anerkjent som en helsefagutdanning, som har stor faglig intergritet og anerkjennelse, og som fortsatt har store søkertall og god gjennomstrømming.

Ønsker helsefaglig tilkytning

Det tidligere Program for Vernepleierutdanning er i Rektors forslag til fakultetsstruktur foreslått organisert i fakultet sammen med sosiologi, samfunnsvitenskap, pedagogikk, lærerutdanninger, psykologi, sosialantropologi, sosionom og barnevern.

Vernepleierutdanningen har en samstemt oppfatning av et helt annet faglig hoved- utspring og tilhørighet enn disse fagområdene:

Vernepleierutdanning i Sør-Trøndelag ble i sin tid etablert ved sentralinstitusjonen Klæbu Pleiehjem,- som en treårig helsefaglig utdanning, med en offentlig autorisasjon som helsepersonell. I denne autorisasjonen ligger også medikamentell kompetanse og rett til å administrere forordnede medikamenter i henhold til gjeldende forskrifter – med unntak av somatiske sykehus. Ved nedbygging og avvikling av Helsevern for utviklingshemmede – HVPU-, flyttet utdanningen til Trondheim. Her ble virksomheten utvidet til å omfatte Ergoterapi, Audiograf, Døvetolk og Fysioterapiutdanning,- og ble til Trondheim Helsefaghøgskole. I forbindelse med etableringen av Hist ble Trondheim Helsefaghøgskole sammenslått med Trondheim Sosialhøgskole (Sosionom og Barnevernspedagog) og Sykepleiehøgskolen i Trondheim - organisert i Avdeling for helse- og sosialfag, Hist. Fysisk samlokalisert i Ranheimsveien10.

Vernepleierutdanningen har i fusjonsprosessen med NTNU, hele tiden vært klar på at vi er en profesjonsutdanning som utdanner vernepleiere - som har status som autoriserte helsepersonell - og har framholdt at vi i framtidig NTNU modell ønsker et faglig ståsted og en tilknytning til andre helsefaglige miljøer.

"En faglig sammenheng i NTNU vi ikke ønsker"

Det burde være rimelig åpenbart at vår utdanning, uvisst av hvilke grunner, nå blir foreslått organisert med bakgrunn i andre forhold enn faglig innhold og identitet. Disse forholdene må ha sitt utspring utenfor vår utdanning siden det på utdanningen er enighet om et ønske om helsefaglig tilknytning.

Vi ser at Hist sin interne «før-fusjon» - med innføring av ny fakultetsmodell og instituttstruktur,- har satt vår utdanning i en kontekst som nå kan føre oss inn i en faglig sammenheng i NTNU vi ikke ønsker. Vernepleierutdanningen finner seg ikke faglig igjen i et institutt benevnt «anvendt sosialvitenskap». Før den interne Hist fusjonen,- var det utenkelig for oss at vi ikke skulle organiseres sammen med de andre helsefagutdanningene i NTNU.

Vi har gjentatte ganger gitt vår tilbakemelding og høringsuttalelser på at denne organiseringen,- og instituttnavn tilslører vår helsefaglige kompetanse og vernepleierprofesjonens ståsted.

Vi opplever nå at andre overprøver og får legitimitet til å definere en 50 år gammel profesjons faglige ståsted og faglig utøvelse – uten åpen akademisk diskurs.

Tilsløring av faglig ståsted og styrke?

Vernepleierutdanningen er et av studiene innfor helsefag som har stor søkning til studieplassene. Studentene går etter endt utdannelse inn i attraktive stillinger innenfor hele helse og sosialsektoren og det er stor etterspørsel etter deres kompetanse. Den helsefaglige og miljøterapeutiske del av utdanningen gjør dette mulig. Utdanningen har stor grad av gjennomstrømning av studenter. 

Hvorfor skulle NTNU ønske å underkommunisere en slik utdanning ved å tilsløre dens faglige ståsted og styrke?

Vi vil også vise til at NAKU –Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming - og vernepleierutdanningen, har et felles faglig ståsted og et ønske om en helsefaglig tilknytting i NTNU. NAKU ble opprettet av sosial og helsedirektoratet i 200. (Se NAKU.no) og er organisatorisk plassert pr. i dag på fakultet for helse og sosialfag. NAKU og vernepleierutdanningen driver i dag i samarbeid utvikling av forskningsområdet «utviklingshemming» og er forslagstillere og sentrale i utviklingen av faglig innhold i en mulig framtidig master i miljøterapi.

Vi ber om at NTNU styret tar oss på faglig alvor og gir oss en helsefaglig plass i NTNU felleskapet.