Styrevalget:

Silje Liepelt

Midlertidige kontrakter bør innebære krav til institusjonene om å jobbe for å sikre sine kandidater videre muligheter etter endt arbeidsforhold.

Silje Liepelt er stipendiat ved Institutt for helsevitenskap, NTNU i Ålesund
Silje Liepelt er stipendiat ved Institutt for helsevitenskap, NTNU i Ålesund
Publisert Sist oppdatert

Universitetsavisa har stilt alle styrekandidatene tre spørsmål, slik at de får presentert seg for velgerne. Valget skjer 22.-24. mars.

Her finner du samlesiden med alle svarene.

Her svarer Silje Liepelt, som er en av kandidatene til NTNUs styre for de midlertidige vitenskapelig ansatte.

1) Hvorfor ønsker du å sitte i NTNUs styre?

Ved å sitte i styre vil en få en mulighet til påvirke fremtidens NTNU. Det er rekordmange som stiller til valg i år, samtidig er jeg den eneste styrekandidat som ikke representerer campus Trondheim med omegn. Til tross for at det nå er en stund siden fusjonsprosessen formelt ble avsluttet, stiller jeg meg undrende til om prosessen tok høyde for å sikre styrerepresentasjon ved de ulike campus. Det er et stykke igjen før vi kan snakke om ett NTNU. Det er fortsatt mange barrierer som hindrer sømløs tverrfaglighet og det er viktig at NTNUs styre er sammensatt av ulike regionale representanter.

Ettersom midlertidig vitenskapelig ansatte utgjør mer enn 25% av de ansatte ved NTNU, ønsker jeg å være tilgjengelig for de ansatte som jeg representerer. Ved å stille som valgkandidat, vil jeg kjempe for at styre må innhente de midlertidig ansatte sitt perspektiv i de sakene som kommer opp.

2) Nevn noen saker du brenner for?

Jeg er opptatt av at NTNU skal være et internasjonalt anerkjent universitet, samtidig som det skal være et godt arbeidsmiljø hvor vitenskapelige ansatte får utvikle seg innen forskning, undervisning og innovasjon. NTNU er avhengig av gode ledere som ser viktigheten av og legger til rette for demokratiske prosesser og vektlegger åpenhetskultur. Ved å innlemme alle ansatte i viktige diskusjoner, kan ansattes stemmer bidra til gode og åpne prosesser. Ledelse skal vise vei- ikke skape hindringer for ansatte.

Til tross for at NTNU har uteksaminert et rekordhøyt Ph.d. kandidater, sitter mange stipendiater nå og er bekymret for progresjonen i sine doktorgradsstudier. Mange er påvirket av den pågående pandemien i forhold til både datainnsamling og forsinkelser av godkjenninger. Ansatte har jobbet under svært varierende forhold i lang tid. Langtidseffektene av pandemien er urovekkende.

Ifølge et innlegg publisert 10. mars i Universitetsavisa «Utnytting av postdoktorer må ta slutt» beskrives ansettelsesprosesser som urettferdige. Dette et varsku som vi må ta på alvor! Vi må tilstrebe at rekrutteringsprosessen er transparente. Samtidig bør midlertidig kontrakter innebære krav til institusjonene om å jobbe for å sikre sine kandidater videre muligheter etter endt arbeidsforhold. Målet må være å forberede kandidater til opprykk gjennom å tilby dem muligheter til å få undervisningserfaring, skrive søknader for eksterne midler og å utvikle sin forståelse av og selvstendighet i forskningsfeltet de inngår i.

3) Hvorfor skal ansatte stemme på meg?

For å lykkes som styremedlem er det viktig med god forståelse av styrets rolle, samt formål og rammene for virksomheten. For å gjøre en god jobb i styret er det viktig og kjenner til NTNU sin styringsprosess. Med flere års ansiennitet innen både universitets- og høyskolesystemet, har jeg god forståelse for det omfattende regelverket som regulerer NTNUs aktiviteter. Styrearbeidet består i å treffe beslutninger til det beste for NTNU samlet sett, og for å sørge for at beslutninger blir gjennomført. Det er derfor viktig at styret består av personer med ulik bakgrunn, og her kan jeg bidra med solid ledererfaring fra spesialisthelsetjenesten, samt deltakelse som ansattrepresentant i utvidet ledergruppe ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund i 2 år. Dette vil være en stor fordel for å kunne se det totale bildet for NTNU, der jeg kan bringe inn de midlertidig ansattes perspektiv på en annen måte enn de øvrige styremedlemmene.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.