STRAMMERE ØKONOMI VED NTNU

Vil slå sammen to «sårbare» institutt: - Få synes det er en strålende idé

Ikke alle er fornøyd med at de to SU-instituttene skal slås sammen, men de ansatte beskrives som «konstruktive». Dekan sier det vil få ned økonomisk risiko.

To institutt kan bli ett, om det går gjennom både fakultetsstyre og NTNU-styret.
Publisert

Universitetsavisa omtalte forrige uke at Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap ønsker å slå sammen instituttene for geografi og sosialantropologi

Gard Hopstad Hansen, instituttleder ved Institutt for geografi sier at de ansatte er konstruktive.

Det var sist mandag de ansatte fikk beskjed om forslaget som skal behandles av fakultetsstyret i desember. Instituttleder Gard Hopsdal Hansen sier følgende om responsen blant de ansatte om forslaget:

Fakta

Sammenslåing av IGE og SA

  • Institutt for geografi (IGE) og Institutt for sosialantropologi (SA) er SU-fakultetets to minste institutt.
  • Instituttene har per i dag felles administrasjon.
  • Anbefaling om eventuell sammenslåing skal gjøres av fakultetsstyret 7. desember. Formell beslutning tas av NTNUs styre i 2024.

Fakultetet har lagt fram følgende fire premisser for sammenslåingen:

  • Ingen ansatte skal sies opp som følge av en eventuell instituttsammenslåing.
  • Ingen disipliner og fagområder skal nedlegges.
  • Fokus på arbeidsmiljø i hele prosessen.
  • Stor grad av involvering av ansatte for å gjøre sammenslåingen så god som mulig – ivareta og styrke forskning, utdanning og arbeidsmiljø.

- Jeg tror ikke det er mange, om noen, som i utgangspunktet synes sammenslåing er en strålende idé, men jeg oppfatter det slik at de ansatte har en konstruktiv tilnærming til saken, og er motivert for å gjøre det beste ut av situasjonen, sier Hansen. 

Instituttlederen ved den andre parten i det foreslåtte ekteskapet, Harald Aspen, gir en lignende redegjørelse fra sitt institutt.

- Instituttstruktur har vært på agendaen i mange omganger tidligere, og dette forslaget kom nok ikke som en overraskelse på noen. Mange stiller spørsmål rundt begrunnelsene for forslaget om sammenslåing, men både ansatte og styret er motiverte for å bidra til at prosessen og resultatet skal bli så bra som mulig.

Begge sier enkelte til og med gir uttrykk for at dette kan bli veldig bra etter hvert. Både Aspen og Hansen understreker at bekymringene skal tas på alvor og i åpne diskusjonsrom.

- Store endringer og diskusjoner kan skape usikkerhet og utrygghet. Vi vil derfor ha fokus på å bevare det gode arbeidsmiljøet gjennom hele prosessen, slår geografi-lederen fast.

Harald Aspen

- Flere ressurser til undervisning og forskning, mindre til ledelse

Sammenslåingen grunnlegges i innsparinger ved NTNU. UA har interpellert dekan ved fakultetet, Tine Arntzen Hestbek, hvor mye det er ventet at tiltaket vil spare. 

- Det handler om å bruke ressursene på best mulig måte til primærvirksomheten. Det vil si flere ressurser til undervisning og forskning, og mindre til ledelse. Gitt at styret anbefaler å gå videre med en sammenslåing, vil det å gå fra ett til to institutt redusere én instituttleder. Det vil også redusere antall ledelsesfunksjoner og minske merarbeid hos institutt- og fakultetsadministrasjonene, svarer Hestbek.

Nærmere svar i kroner og øre har UA ikke mottatt, men dekanen sier kostnadsreduksjonen må sees i et større bilde.  UA har tidligere omtalt at Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap må spare 28 millioner resten av kalenderåret 2023.

- Besparelser må ses i samspill med de øvrige to forslagene fakultetsstyret skal behandle i desember. For det første: reduksjon i emneportefølje på SU, som er økonomisk bærekraftig og av god faglig kvalitet. Det kommer i tillegg til revisjon av forskningsterminordningen ved SU, som reduserer den samlede ressursbruken. 

Tine Arntzen Hestbek sier besparelser må ses i en større kontekst.

- Forståelig og greit at folk er usikre

- Instituttene har allerede felles administrasjon og ingen skal sies opp. Er det mye mer å hente i besparelser her enn at man får en færre instituttleder?

- SU ser at vi må gjøre noe nå for å redusere risiko og sårbarhet, og vi har grunn til å tro at de minste instituttene kan være de mest sårbare fremover. 

Dekanen sier man må sørge for at fakultete har robuste institutt som gjør at man kan fokusere på kjernevirksomheten.

- Vi ønsker å styrke samfunnsvitenskapelige disipliner, øke robustheten og balansere størrelsene på SU-instituttene. Dette kan i sum bidra til at det blir lettere å utløse synergier innenfor samme enhet.

- Opplever dere at det er støtte for sammenslåingen i de enkelte fagmiljøene?

- Det er ennå tidlig, for de ansatte ble orientert mandag 9. oktober. Noen er naturlig nok usikre på om sammenslåing er en god idé, og det er selvsagt både forståelig og greit, men de ansatte har en konstruktiv tilnærming og ser ut til å være innstilte på at dette skal bli så bra som mulig.

Vurderer ikke andre sammenslåinger

Tidligere har det blitt undersøkt muligheter for å slå sammen de to instituttene med Insittutt for sosiologi og statsvitenskap. Dekanen sier dette ikke er aktuelt.

- Jeg vurderer det slik at en sammenslåing IGE, SA og ISS ikke er hensiktsmessig. Disipliner i samfunn- og naturgeografi og sosialantropologi lett kunne blitt marginalisert i et allerede bredt, stort institutt. Selv om geografi og sosialantropologi er og skal være forskjellige disipliner, jobber instituttene med mange av de samme tematikkene og er internasjonalt orienterte, redegjør Hestbek. 

- Vurderer dere andre sammenslåinger?

- Nei, SU vurderer ikke andre sammenslåinger, slår Hestbek fast.

- Slår sammen to institutt, ikke to disipliner

Instituttlederen ved geografi ser ingen grunn til at en sammenslåing vil svekke den faglige kvaliteten på noen måte. Tvert imot.

- Det er viktig å presisere at vi slår sammen to institutt, ikke to disipliner. Der er derfor ikke sånn at mest mulig overlapp er et poeng i seg selv. Det nye instituttet skal romme begge disipliner på en god måte. 

Sosialantropologenes instituttleder Aspen slår fast det samme. Eventuelt faglig overlapp er ikke viktig all den tid disiplinene skal være separate. 

- Den primære identiteten for instituttet og våre ansatte er knyttet til sosialantropologi som disiplin, og det er ivaretakelsen av disiplinen i undervisning og forskning som er det viktigste oppdraget vårt, sier han

De kan derimot være overlappende interesser som kan videreutvikles.

- Vi har et visst tematisk interessefellesskap, for eksempel rundt bærekraft, globale utfordringer. Begge institutt har et sterkt internasjonalt engasjement, både innenfor forskning og undervisning, forteller Aspen.

- Uheldig om vi oppfattes som sårbare

Instituttlederen ved IGE har tro på at man kan lære av andre institutt ved NTNU som har vært gjennom lignende prosesser. Han poengterer også at det rundt om kring i verden er mange institutt som rommer de to fagretningene på en god måte.

- Opplever du at ditt institutt har vært sårbart, som det oppgis i begrunnelsen?

 - Det er mange roller som skal fylles for å drive et institutt. På IGE har vi til tider hatt problemer med å fylle alle rollene. Det vil bli enklere med et større institutt, svarer Hansen.

Aspen svarer følgende på samme spørsmål for SA:

- Det er uheldig at noen oppfatter at vår virksomhet, og særlig studieprogrammene våre i sosialantropologi som «sårbare». Det er de ikke i seg selv. Men i dagens situasjon er instituttet «sårbart» fordi det hovedsakelig bæres av ett disiplinprogram på BA, MA og ph.d.-nivå, sier han.

Følg UA på Facebook og Instagram.