sparetiltak ved su-fakultetet

Her får de ansatte fem ganger så mye i «lommepenger»

Alle andre institutt ved SU har større annuum-pott enn ILU. Lærerinstituttet er likevel det eneste som vil inndra de ansattes midler.

Institutt for geografi og Institutt for pedagogikk og livslang læring har høyest annuum-sum per ansatt i 2023.
Publisert Sist oppdatert

UA skrev nylig om at Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap er i økonomiske vanskeligheter og må spare 28 millioner i 2023

Fakta

Annuum-midler ved SU-instituttene

Institutt for pedagogikk og livslang læring: I 2023 fikk hver enkelt vitenskapelig ansatt 30 000 i annuum-midler 

Institutt for lærerutdanning: 9500 for nyansatte på første og andre året. 6500 for vitenskapelige ansatte som har jobbet mer enn 2 år.

Institutt for sosiologi og statsvitenskap: Vitenskaplige ansatte fikk 8000 kroner i annuum-midler i 2023. 30 000 hvis de har fått innvilget forskningstermin. 

Institutt for sosialantropologi: Fast vitenskapelig ansatte har inntil 15 000 kr pr år i annuum-midler. Ubrukte midler kan overføres inntil ett år, slik at maksimalt 30 000 er tilgjengelig innenfor ett kalenderår.

Institutt for geografi: Faste vitenskapelig ansatte har i 2023 30 000 i annuum-midler. PhD-studentene har driftsmidler på 40.000 kr per år i tre år.

Institutt for psykologi: I 2023 utgjorde annuum 20 000 kr per ansatt.

Institutt for sosialt arbeid: Vitenskapelige ansatte får i 2023 22 000 hver i annuum-midler. 

Ett av sparetiltakene som Institutt for lærerutdanning har innført er å fryse annuum-midlene til den enkelte ansatt for 2023, slik at det kun er konferanser og konferanseavgifter som allerede er bestilt som vil kunne bli dekket av annuum-midler. 

Annuum er en pott med penger som hver vitenskapelige ansatt disponerer selv. Beløpet kan variere fra år til år, avhengig av instituttets økonomi.

Store forskjeller 

Tallene UA har fått inn viser at det er store forskjeller i annuum-midler til de vitenskapelige ansatte ved de ulike instituttene. Ved instituttene Institutt for pedagogikk og livslang læring og Institutt for geografi har de ansatte mest å rutte med. 

I 2023 mottok vitenskapelig ansatte ved disse instituttene 30 000 i annuum-midler. 

I motsatt ende av skalaen har vi Institutt for lærerutdanning som gir 9500 for nyansatte på det første og andre året, og 6500 til vitenskapelig ansatte som har jobbet lenger enn dette. Der finner vi også Institutt for sosiologi og statsvitenskap som gir 8000 kroner i annuum-midler til sine ansatte i år. 

Det er kun ILU som har måttet gå så drastisk til verks som å fryse annuum-midlene resten av året, men ved Institutt for psykologi vil det i 2024 bli en reduksjon i annuum-midlene til de ansatte. Ved Institutt for geografi er også dette et sparetiltak som de vurderer ifølge instituttleder Gard Hopstad Hansen. 

Dårlige tider 

Samtlige av instituttlederne UA har snakket med forteller at det merkes godt at det er magrere økonomiske tider ved NTNU for tiden. 

Under kan du lese om hvilke sparetiltak de ulike instituttene har innført. Vi stilte instituttlederne ved de ulike SU-fakultetet følgende spørsmål: 

- Hvilke tiltak er satt inn på ditt institutt for å spare penger?

Johan Fredrik Rye, instituttleder ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Johan Fredrik Rye, instituttleder ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap

- Institutt for sosiologi og statsvitenskap merker selvsagt som alle andre at det er strammere økonomiske rammebetingelser i UH-sektoren. Her er det først og fremst lønnsmidlene som er viktige for å balansere utgifter og inntekter ved instituttet, men vi ser også til at driftsmidler brukes på en god og effektiv måte. Dette arbeidet forsetter ut 2023 og fremover i kommende år, og det skal vi få til på en fin måte sammen med resten av SU-fakultetet, NTNU og resten av UH-sektoren.

Gard Hopstad Hansen, instituttleder ved Institutt for geografi 

Gard Hopstad Hansen, instituttleder ved Institutt for geografi

- Som alle andre institutt på hele NTNU merker vi at kostnadsreduksjon er høyt på agendaen. Grep så langt er redusert vikarbruk, utsatt oppstart på nye ansettelser, strammere linje på servering og andre innkjøp, og fortsatt fokus på gode og rimelige instituttseminar og sosiale aktiviteter.

Marte Bratseth Johansen, instituttleder ved Institutt for pedagogikk og livslang læring

Marte Bratseth Johansen, instituttleder ved Institutt for pedagogikk og livslang læring

- Som de andre instituttene ved SU har vi på IPL også merket at fakultetet må spare. Dette er en utfordring vi alle er stilt ovenfor og som vi forsøker å løse i fellesskap. Instituttene ved SU er ganske ulike både når det gjelder inntekter og utgifter (knyttet til ulikheter i sammensetning av studieprogramporteføljen, BOA-inntekter (prosjekter eller aktiviteter som ikke er fullfinansiert over NTNUs grunnbevilgning red.anm) , etter- og videreutdanningsinntekter etc.) og når det gjelder sammensetning av personalet, så tiltakene vi har satt inn for å spare er ulike. Vi har også ulike ordninger for dekning av utgifter knyttet til de ansattes forskningsaktivitet.

- Ved IPL har vi blant annet redusert en pott til strategisk arbeid ved instituttet og satt tilsetting/erstatning av 1-2 stillinger på vent inntil videre.

Magne Arve Flaten, instituttleder ved Institutt for psykologi

Magne Arne Flaten, instituttleder ved Institutt for psykologi

- IPS har gjennomført en rekke sparetilbak som å holde ledig stilling vakant, utsette oppstart i stillinger og en rekke andre tiltak. Lønn utgjør den klart største delen av budsjettet og potensialet for sparing er dermed størst der, men andre budsjettposter er også redusert.

Harald Aspen, instituttleder ved Institutt for sosialantropologi

Harald Aspen, instituttleder ved Institutt for sosialantropologi

- Som alle andre institutt ved SU er vi ved SA svært kostnadsbevisste og har iverksatt en rekke sparetiltak. De viktigste tiltakene våre er mindre bevertning, digital deltagelse på møter når det er mulig, digitale muntlige eksamener på MA, mindre bruk av vikarer, eksterne og andre midlertidige. 

Kristin Viggen, instituttleder ved Institutt for sosialt arbeid

Instituttleder ved ISA, Kristin Viggen

 - Våre sparetiltak er i hovedsak utsettelse av stillinger.