NTLs klare melding til NTNUs ansatte: Ingen kan pålegges kveldsundervisning

Avtaleverket er klinkende klart, mener Sturla Søpstad og Ronny Kjelsberg i NTL: Undervisning om kvelden må være basert på frivillighet.

- Det er mulig å si nei, også for ansatte i særskilt uavhengig stilling, hevder Sturla Søpstad (fra venstre) og Ronny Kjelsberg.
Publisert

De to tillitsvalgte ved NTNU har lest UAs tidligere artikler om kveldsundervisning. Vi har fortalt om Danmarks tekniske universitet, som på grunn av plassmangel har innført undervisning om kvelden i stor skala. Videre var vi til stede under ei kveldsforelesning på Gløshaugen, der både studenter og faglærer uttrykte misnøye med å ha forelesninger om kvelden. En oversikt vi fikk utarbeidet, viser at det foregår kveldsundervisning av et visst omfang allerede ved NTNU.

- Vi opplever ikke at alle deler ved NTNU er bevisste på hva avtaleverket faktisk sier. Det er heller ikke alle som klar over at de kan si nei. Og som bare godtar det når et emne blir lagt til kveldstid, sier Kjelsberg.

Ikke permanent forskjøvet arbeidstid

NTL har sett på Hovedtariffavtalen i staten, inkludert kommentarer fra departementet. Der står det blant annet i paragraf 7 om arbeidstid, punkt 1:

« Arbeidet skal i den utstrekning det er mulig, legges i tidsrommet mellom kl. 07.00 og kl. 17.00 og fordeles på 5 dager pr. uke

Deretter viser de til at det kommer ei nyansering i punkt 2:

« Dersom det av hensyn til tjenesten anses nødvendig å forskyve arbeidstiden utover kl. 07.00 og kl. 17.00, skal det i henhold til hovedavtalens regler avtales arbeidstidsordninger i samsvar med dette. Behovet for å fastsette forskjøvet arbeidstid skal drøftes med de berørte organisasjoner

Umiddelbart kan dette, ifølge NTL, tolkes som at arbeidsgiver har styringsrett. Men ser man i tillegg på departementets kommentarer til dette punktet, så blir bildet annerledes, mener de.

« Forskjøvet arbeidstid etter § 7 nr. 2 skal ikke være en permanent ordning. Det skal også være helt spesielle og tidsavgrensede forhold som påvirker driften»

- Vi kan vanskelig se at kveldsundervisning er «helt spesielle og tidsavgrensede forhold» ved NTNU. Det er vel noe som gjelder over hele semesteret for bestemte emner, sier Søpstad og Kjelsberg. De konkluderer:

- Vi vil si til alle NTLs medlemmer at arbeid knyttet til ordinær undervisning etter klokka 17.00 er det frivillig å delta på. Det er ikke noe arbeidsgiver har anledning til å pålegge ansatte, verken vitenskapelige eller teknisk administrative.

- Hegne om normalarbeidstid

Hovedtillitsvalgt Sturla Søpstad peker på at arbeidstakerne er lojale til den oppgaven som må gjøres. Er det behov for at arbeid må skje utenfor arbeidstid, så strekker de seg langt.

- Det blir oppgavene som definerer arbeidstida. Da mister vi fokus på at vi har ei normalarbeidstid. Vi må legge til rette slik at oppgavene blir lagt innenfor denne perioden. Dessuten er det ingen automatikk i dag i at arbeidsgiver inngår avtale om kompensasjon eller avspasering. Da blir arbeidstakerne i skvis, sier han.

Både Søpstad og Kjelsberg har inntrykk av at presset bare blir større og større. Det er mindre plass, særlig på Gløshaugen. Flere studenter og ansatte skal inn på dette universitetsområdet. Det er ABE-kutt og færre ansatte. Å ty til kveldsundervisning er uheldig for dem som har små barn, og det er uheldig for læringseffekten, mener de.

- Kveldsundervisning kan være en enkel og lettvint måte å spare areal og ressurser på. Det er en helt feil vei å gå. Det skal helt spesielle forhold til for at arbeid blir lagt til kveldstid og da må man gjøre avtale om dette. Men ordinær virksomhet bør foregå på dagtid, sier Kjelsberg.

LES OGSÅ: Studenttinget: Å forskyve dagen er ikkje uproblematisk

- Det er mulig å si nei

Mange vitenskapelig ansatte ved NTNU har ei «særskilt uavhengig stilling». Men dette innebærer ikke at disse stillingene er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene, understreker de to NTL-tillitsvalgte. De bygger på et notat fra NTNU med overskrift: «Krav til tilfredsstillende dokumentasjon og kontroll av overtid», hvor det står om denne gruppa av ansatte:

« Stillingene er også underlagt Hovedtariffavtalens bestemmelser, f.eks. ved at den avtalte arbeidsplikten er 37,5 timer pr uke og ved at arbeidstiden i den utstrekning det er mulig skal legges til tidsrommet mellom kl. 07.00 og kl 17.00, fordelt fra mandag til fredag. Dette må imidlertid forstås som referanse til den arbeidstiden som styres av andre enn arbeidstakeren selv, eksempelvis undervisningstidspunkt fastsatt av arbeidsgiver

- Arbeid du blir pålagt, skal legges mellom klokka 07.00 og 17.00 også for denne gruppa av ansatte. Arbeid knyttet til ordinær undervisning etter klokka 17.00 kan ikke du bli pålagt å delta på. Det er mulig å si nei, og du bør kontakte fagforeninga di hvis du opplever å få pålegg om dette, sier Kjelsberg.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Lunkne til Eides tilnærming

Kristin Melum Eide, styremedlem i NTNUs styre, har bedt om at temaet kommer opp til behandling på et styremøte. I et intervju med UA mente hun at mange av NTNUs målsettinger drar i samme retning: Økt bruk av undervisning om kvelden.

- Den dagen dette er en realitet, må vi rigge oss til slik at vi minimerer konsekvensene. Vi kan ikke si at dette kom som et sjokk på oss, sa hun.

Det hun blant annet ønsker å få belyst, er hvilket støtteapparat som må til på kveldstid og hvordan ansatte skal kompenseres.

De to tillitsvalgte mener Eide angriper saken fra feil ende:

- Intervjuet med henne kan leses sånn at når det foregår kveldsundervisning, så må vi legge mest mulig til rette og få støttepersonell på plass. Vi må snu diskusjonen og heller diskutere hvordan vi kan unngå kveldsundervisning i størst mulig grad. Ikke bare la det gradvis skli ut, sier Søpstad.

NTNU-ledelsen har i dag gitt uttrykk for at de i størst mulig grad vil at undervisning skal foregå på dagtid. Kjelsberg sier NTL likevel er bekymret for at omfanget av kveldsundervisning øker.

- Det blir som den gamle historien om å koke en frosk. Temperaturen stiger så sakte at han ikke merker at han blir kokt. Likedan er ikke folk bevisste på at de kan si nei og dermed øker omfanget sakte, men sikkert, sier han.