Dekanen skal tilbake til splittet institutt: - Hun er en part i konflikten

Anne Kristine Børresen har vært dekan under konflikten som førte til splitting av Institutt for historiske studier. Til neste år starter hun som professor ved ett av instituttene.

I januar i år ble en rapport om evaluering av gjenopprettingsarbeidet offentliggjort. Der rapporterte flere om mistillit til dekanen.
Publisert Sist oppdatert

Hans Otto Frøland, professor ved Institutt for moderne samfunnshistorie, er en av dem som stiller seg undrende til hvorfor det ikke har vært større åpenhet overfor de ansatte om at Børresen skal starte ved IHK høsten 2025. Med tanke på konfliktnivået som har vært ved det gamle instituttet er symmetrisk åpenhet ekstra viktig overfor de to instituttene, mener han.

- Jeg er forundret over dette og tror heller ikke det ble informert om innplassering i forrige fakultetsstyremøte, sier han.

Frøland er i prinsippet ikke negativ til at Børresen starter som professor ved IHK i august 2025. Han reagerer på den manglende åpenheten og den tilsynelatende lettheten NTNU går frem på. Han mener det vitner om svak dømmekraft.

- Utgangspunktet er at hun har vært en del av konflikten, og at tillitsunderskuddet etter IHS-konflikten er dypt, vedvarende og ikke berørt i det såkalte gjenopprettingsarbeidet, sier Frøland.

Historieprofessoren mener at Børresen som dekan ikke kan lede eller delta i gjenopprettingsarbeidet for de to historieinstituttene, ettersom hun er inhabil med øyeblikkelig virkning så snart hun har fått løfter om innplassering eller beslutningen om innplassering er fattet.

Professor Hans Otto Frøland tror åpne prosesser med tanke på forhistorien til de to historieinstituttnee som etter hvert skal slås sammen igjen.

Rektor opplever saken som uproblematisk

Frøland stiller seg kritisk til prosessen. Rektor Tor Grande sier på sin side at dette er et helt vanlig tilfelle av at Børresen går tilbake til professor-stillingen hun hadde før hun ble dekan. 

Han er klar på at det ikke er snakk om at hun har fått noen ny stilling. 

Rektoren håper at man kan se framover og at Børresen vil bli godt mottat når hun går tilbake til å bli professor. 

Les Grandes svar lengre ned i artikkelen. Børresen selv ønsker ikke å kommentere saken.

Anklaget for styring ovenfra

Anne Kristine Børresen har vært dekan ved Det humanistiske fakultetet (HF-fakultet) siden 2013. Hun har ledet fakultetet i tre perioder, som er det lengste man kan sitte som dekan ved et fakultet. 

I hele hennes dekanperiode har det vært konflikter og uenigheter ved historieinstituttene hun har ledet. 

Allerede tilbake i 2013 skal det ha vært konflikter mellom ansatte. Utfordringene oppstod da instituttet da gikk fra å ha valgt ledelse til å ansette ledere. Ledelsen blir anklaget for å være mer autoritær og at det ble større grad av styring ovenfra.

I 2018 toppet konflikten seg da professor i moderne europeisk historie, Kristian Steinnes, mot sin vilje ble flyttet fra Institutt for historiske studier til Institutt for språk og litteratur. Høsten 2019 bestemte styret at IHS skulle deles inn i to institutt: Institutt for moderne samfunnshistorie (IMS) og Institutt for historiske og klassiske studier (IHK). 

Mener det vil være best om Børresen ikke jobber der

31. juli 2025 er Børresen ferdig som dekan. 1.august går hun over i en  professor- stilling ved IHK.

Før hun ble dekan i 2013 var hun professor ved Institutt for historiske studier. IHK er ett av de to instituttene som tidligere var IHS. 

Flere ansatte UA har snakket med reagerer på at Børresen som har vært så involvert i konflikten nå skal jobbe ved ett av de to historie- instituttene som måtte splittes på grunn av konflikter. 

De mener at den manglende tilliten mange har til dekanen vil gjøre gjennopprettingsarbeidet ekstra krevende, og at det beste for miljøet på sikt vil være om Børresen ikke fortsetter å jobbe ved IHK. 

Anne Kristine Børresen er ferdig som dekan sommeren 2025, da går hun tilbake til jobben som professor ved IHK.

I en evaluering av gjenopprettingsarbeidet som ble offentliggjort i januar i år nevnes også manglende tillit til dekan og NTNU-ledelse som en del av problemet med gjennopprettingsarbeidet. 

- En sak som burde vært oppe i gjenoppretningsgruppa

En styringsgruppe for gjenoppretting, ledet av Roar Tobro, ble opprettet i etterkant av delingen av IHK i 2019. 

Gruppas mandat er å ha tilsyn omkring samarbeidsklimaet ved de to delte historieinstituttene. Nestleder i NTL ved NTNU, Thomas Ferstad sitter også i denne styringsgruppa.

Ferstad starter med å understreke at det er rett og rimelig at en person som er ansatt i en stilling på NTNU får sin stilling når vedkommende kommer tilbake fra et åremål, som i dette tilfelle. 

Han bekrefter også at saken ikke er vurdert av styringsgruppa for gjenoppretting.

- Min personlige mening er at denne saken burde blitt behandlet av styringsgruppa all den tid dekanens rolle i saken har vært tema i arbeidet med gjenoppretting, noe som også ble tema i rapporten fra Samfunnsforskning. 

- En beslutning som skaper uro

Ferstad sier at i utgangspunktet er spørsmålet om tillit til dekan ikke noe som har relevans for hvor vitenskapskvinnen Børresen skal jobbe, men han legger til at dette ikke er noen vanlig sak. 

- Vi registrerer at dette er en beslutning som skaper uro i de berørte instituttene, vi hører at det går rykter om uryddige prosesser og at det skaper støy, sier han. 

Thomas Ferstad fra NTL mener at saken burde blitt behandlet av styringsgruppa. Det er den ikke gjort.

Gitt omstendighetene i denne saken mener han at det ville ha vært klokt om denne saken hadde blitt diskutert i styringsgruppa, nettopp for å vurdere konsekvensene av en slik beslutning.

- Jeg finner det merkelig at det ikke har skjedd all den tid vi har jobbet svært grundig med å prøve å håndtere alle saker som kan ha innvirkning på arbeidsmiljøet på en strukturer og konstruktiv måte for å unngå at beslutninger skaper spekulasjoner og rykter. Dette er også tilbakemeldinger jeg har gitt til arbeidsgiver, og det er en tilbakemelding NTL vi gi i neste møte i styringsgruppa, sier Ferstad. 

- Børresen har rett på denne stillingen

Tor Grande, rektor ved NTNU, bekrefter i en e-post at Anne Kristine Børresen er ansatt som professor ved IHK fra 1. august 2025. 

- Hun går tilbake til stillingen hun har hatt permisjon fra. Dette er en praksis som er svært vanlig for åremålsledere ved NTNU og som er godt kjent og akseptert, skriver han. 

Rektor Tor Grande forteller at Børresen har rett på å få tilbake sin stilling som professor. Derfor har ikke saken vært lagt frem for styringsgruppa for gjenopprettingsarbeidet.

- Enkelte ansatte i historiemiljøet har uttrykt at det er uheldig at prosessen rundt denne tilsettingen har vært så lukket. Spesielt med tanke på historikken til historieinstituttet, er åpne prosesser viktige. Hva tenker du om prosessen som har vært med bakgrunn i dette?

- Dette er ingen ansettelsesprosess, men en helt ordinær og godt kjent prosess for avgående åremålsledere. Hvert fjerde år er det en stor utskifting av ledere ved NTNU som sitter i en tidsbestemt periode. Den vanligste veien videre er at de går tilbake til stillingene som de hadde før de ble ledere.

- Burde ikke styringsgruppa for gjenopprettingsarbeidet ved historieinstituttene vært informert om denne prosessen?  

- Jeg vil presisere at Børresen har rett på denne stillingen. Min opplevelse er at fakultetsledelsen, inkludert dekanen selv, er svært bevisste på de problemstillingene som antydes her og i forrige spørsmål.

Ikke dekanen som skal lede arbeidet

- UA har snakket med ansatte som mener at manglende tillit til dekanen har gjort gjennopprettingsarbeidet krevende, og at det beste for miljøet på sikt vil være om Børresen ikke fortsetter å jobbe ved et gjenforent historieinstitutt, og at hun får jobb ved et annet institutt ved fakultetet. Hva tenker du om dette? 

- Mitt perspektiv er at vi må se framover. NTNU trenger sterke fagmiljøer innen historiske fag og jeg føler meg trygg på at Børresen vil bli godt mottatt når hun begynner ved IHK om et drøyt år.

- Nå som Børresen er ansatt ved IHK fra neste år, er hun ikke da inhabil i det kommende arbeidet med gjenopprettingsarbeidet?

- Når neste fase av gjenopprettingsarbeidet tar til skal det ledes av de to instituttlederne, ikke dekanen. Mandatet for denne fasen blir klart over sommeren. Etter at Børresen har gått av som leder – i august 2025 – vil hun kunne medvirke i prosjektet på lik linje med alle andre ansatte, skriver han. 

UA har vært i kontakt med dekan Anne Kristine Børresen. Hun ønsker ikke å uttale seg i saken. 

Følg UA på Facebook og Instagram.