- Hvorfor institutt-lederne bør ansettes

Flertallet av ansatte i styret mener det er best at instituttlederne ansettes, skriver styrerepresentantene Kristin Dæhli, Helge Holden (bildet), Anne Kristine Børresen og Magnus Steigedal i et leserinnlegg i UA.

Styret har ansvaret for virksomheten ved universitetet og at virksomheten drives innenfor de rammer og retningslinjer som er gitt av departement og storting. For å få til dette må NTNUs styre sikre at NTNU har systemer som gir gode ledere på alle nivå. For oss som er for tilsetting av instituttleder er de positive sidene med tilsatt leder så store at vi ikke ser at alternativet er noe som kan velges. Hovedgrunnene oppsummeres i det følgende:Tilsetting vil gi økt mulighet til å sikre motiverte og kompetente ledere.

NTNUs styre ønsker en bedring av kvaliteten på utdanning, forskning og formidling ved NTNU. For å få en positiv utvikling er vi avhengig av gode ledere som kan sikre at de fleste ansatte bidrar til utviklingen. Ledere som skal bidra her må være motiverte og ha kompetanse til å lede oss. Med valgt lederAKAN man få personer med gode egenskaper. Det som likevel overbeviste oss om at gode ledere enklest finnes i en ansettelsesprosess er at flere valgte instituttledere åpent forteller at de egentlig ikke ønsker å være leder, men føler at de må. Godt likte og gode ledere som med dagens ordning er valgt vil, om de fortsatt ønsker det, mest sannsynlig forbli ledere også etter en tilsettingsprosess.Tilsetting av ledere vil fortsatt foregå med instituttenes medvirkning.

Å velge leder er en demokratisk prosess med høy grad av medvirkning hvor man noen ganger har en valgmulighet. I flertallet av valgene ved NTNUs institutter var det kun 1 kandidat til ledervalget. Utlysning sikrer ikke nødvendigvis flere kandidater, men det vil fortsatt være slik at alle grupper ved instituttet får være med i ansettelsesprosessen. Med for dårlige kandidater kan stillingen lyses ut på nytt, en mulighet man mangler ved valg. Når den institutt-dominerte innstillingskomiteen finner en egnet kandidat vil det i de aller fleste tilfeller være slik at instituttenes valg av leder vil være den som dekanus ansetter.Tilsatte ledere som ikke fungerer kan byttes.

De fleste valgte ledere fungerer heldigvis bra. Likevel hører en om tilfeller hvor de ikke fungerer. For faste ansatte er dette frustrerende og kan ødelegge prosjekter og instituttets utvikling. Likevel er det begrenset til 4 års varighet. For studenter og midlertidige ansatte kan det ødelegge et helt studium og begynnelsen på en karriere. Med tilsatte ledere kan man gjøre noe med problemet idet de oppstår og lederen kan fjernes om vedkommende ikke fungerer, noe som er tilnærmet umulig med valgte ledere.Fordelene med tilsatte ledere er så store at vi vil ha tilsatte ledere hos alle

Så tilbake til hvorfor vi ønsker at alle instituttene skal ha tilsatt ledere. Det er styrets oppgave å sikre god ledelse ved NTNU for å løse oppdraget universitetet har fått av samfunnet. Ved en tilsettingsprosess av instituttlederne vil man bli gitt muligheten til å sikre medvirkning fra alle grupper ved instituttet i prosessen og kan kontrollere motivasjonen og kompetansen til kandidatene. I tillegg vil ansettelse åpne for en mulighet til å kunne korrigere de gangene man likevel velger feil person. Ansatte ledere blir derfor eneste måte styret kan sikre seg at ledere på alle nivå tilfredsstiller de krav vi mener er viktig for å styre et institutt og ansettelser må derfor gjennomføres på alle institutt.Med vennlig hilsenAnne Kristine Børresen (Styrerepresentant for de vitenskapelige ansatte)

Helge Holden (Styrerepresentant for de vitenskapelige ansatte)

Kristin Dæhli (Styrerepresentant for de teknisk-administrativt ansatte)

Magnus Steigedal (Styrerepresentant for de midlertidige vitenskapelige ansatte)

Powered by Labrador CMS