ØKONOMIEN VED NTNU

Mindre i bevilgninger: Må kutte hvert år framover

NTNU antar de vil få 327 millioner mindre å rutte med i bevilgning fra KD i 2027 enn det de har nå.

Organisasjonsdirektør Bjørn Haugstad og rektor Anne Borg skal neste onsdag legge fram for styret saken om plan og rammefordeling for 2024, og for langtidsperioden. Bjørn Haugstad er saksansvarlig.
Publisert Sist oppdatert

I styremøtet 29. november skal NTNUs styre vedta fordelingen av bevilgningen for 2024, og planen for langtidsperioden. 

I styresaken, som nå er lagt ut offentlig, kommer det fram at man tror grunnbevilgningen fra Kunnskapsdepartementet (KD) blir redusert med én prosent pr år fram til 2027. Dette tilsvarer en nedgang på 327 millioner kroner fra 2023 til 2027.

Fra 2023 til 2024 gikk bevilgningen ned med 0,67 prosent.

Rammebevilgning fra KD i milliarder kroner

2023 2024 2025 2026 2027
8 046 4957 992 8747 869 3107 819 1157 719 227

Tall for 2023 er bevilgningen fra 2023 justert for vekstsatsen, tall for 2024 er basert på reell bevilgning fra KD , mens tallene for 2025-2027 er basert på et realistisk scenario.

NTNU estimerer tre ulike scenario for utviklingen i bevilgninger fra KD. I det realistiske scenarioet forventer de en reduksjon på én prosent årlig. Men NTNU vet ikke dette sikkert. I det optimistiske scenarioet er reduksjonen på bare 0,5 prosent årlig, og i det pessimistiske er det på 1,25 prosent årlig. 

Les også: Tærer på oppsparte midler

Nedgang på 327 millioner

Med andre ord tror NTNU de vil få rundt 327 millioner mindre å rutte med i bevilgninger fra KD i 2027 enn de har hatt i 2023.

Ledelsen vurderer det slik at NTNU fremdeles har en robust bevilgningssituasjon. Men det er usikkert hvordan uroen i verdenssituasjonen vil påvirke prisveksten i samfunnet, og vurderingen er derfor at NTNU må belage seg på trangere rammer framover. 

Dette er også en vurdering sett i lys av at NTNU selv må betale en del av totalkostnaden til ny campus. Campusprosjektet vil nemlig medføre kostnader som ikke dekkes av bevilgningen. Disse kostnadene vil utgjøre ca 400 millioner kroner, og er blant annet knyttet til kommunal reguleringsplan og utgifter til utomhustiltak, ifølge saksframlegget. 

Mindre til drift i 2024

Rammen for drift til fakultetene og Vitenskapsmuseet går ned med nesten 77 millioner fra 2023 til 2024. 

Nedgangen kombineres med økning i pris og lønn, herunder økt internhusleie. «Dette gjer at alle no bur seg på omstilling», skriver ledelsen.

Ramme for drift pr fakultet

Fakultet 2023 2024 Endring
VM103 073101 197- 1 876
AD203 487214 13310 647
HF391 084385 310- 5 774
IE896 233887 097- 9 136
IV767 774754 164- 13 610
MH757 625765 1437 518
NV579 390542 444- 36 946
SU802 748789 656- 13 092
ØK308 082293 576- 14 506
Sum4 809 4964 732 721- 76 776

Tall oppgitt i 1000 kr. Summen er totalt, og inkluderer resultatbevilgning og basisbevilgning.

Det er Fakultet for naturvitenskap som har den største nedgangen fra 2023 til 2024, med nesten 37 millioner kroner.

Også i Fellesadministrasjonen er nedgangen merkbar, og det er også her nødvendig å prioritere hardere i tida framover, ifølge styrepapirene.

Mindre inntekter fra BOA

Når det gjelder eksternfinansieringen er det risiko for at det blir lavere bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) i langtidsperioden fram til 2027, står det i styresaken. Rammevilkårene til Forskningsrådet bidrar fortsatt til usikkerhet. 

«Sjølv om statsbudsjettet varsler ei netto auke innan forskingsområdet, er det Forskningsrådet som er vår viktigaste eksterne finansieringskjelde. Inntekter derfrå utgjer årleg over 1 milliard kroner i aktivitet ved NTNU og er viktig for forskingskapasiteten ved NTNU. Endra vilkår frå vår viktigaste eksterne finansieringskjelde vil difor og påverke NTNU», skriver ledelsen.

Fakultetene har meldt inn at de tror BOA-inntektene vil stabilisere seg på et lavere nivå i 2024-2027 enn i perioden før, de antar at NTNUs BOA-inntekter vil ligge rundt 2,5 milliarder per år. I 2022 lå de på over 2,8 milliarder. 

Men rektor tror NTNU kan risikere at BOA-inntektene blir enda lavere i perioden enn det er tatt høyde for i planene. 

Avsetninger

Tidligere har NTNU hatt et mål om å ligge på rundt 300 millioner i avsetninger, altså ubrukte bevilgninger, innen utgangen av 2025. Men nå, med innføring av regel om 5 prosent avsetningsnivå, synkende KD-bevilgninger, og strammere rammer for Forskningsrådet, tenker NTNU annerledes.

For NTNU vil 5 prosent av bevilgning i 2024 utgjøre ca 400 millioner kroner. Rektor vurderer at NTNU bør ha et avsetningsnivå for andre formål som ligger tett opp mot denne grensa, og at overskytende avsetninger skal være bundet opp i forpliktende investeringer. NTNU har store investeringsbehov framover. I tillegg til behovene knyttet opp til campussamling, er det også behov knyttet til utvikling og oppgradering av eksisterende bygg og annen infrastruktur. 

Arbeidet som pågår med masterplan for bygg- og eiendomsutvikling ved NTNU vil kunne gi et bilde av behovet. Rektor kommer derfor tilbake til styret med sak om investeringsplan. 

Følg UA på Facebook og Instagram.