ISA frykter at lokalene i Helgasetr blir for små

Det er satt av kontorplasser til 66 ansatte ved Institutt for sosialt arbeid i Helgasetr. Men de blir 79 ved innflytting.

Slik er planene for Helgasetr. Men blir det plass til alle i bygget?
Publisert

Institutt for sosialt arbeid skal etter planen flytte inn i Helgasetr i løpet av 2023. Men de ansatte er nå bekymret for at lokalene vil være for små før de i det hele tatt rekker å flytte inn.

- Vi er bekymret for at vi får for liten plass i Helgasetr. Vi har sendt spørsmål om dette til fakultetet, men ennå ikke fått svar, sier instituttleder Kristin Viggen til UA.

Hun sier ISA trolig vil ha 79 ansatte ved innflytting i Helgasetr, mens det bare er beregnet kontorplasser til 66.

LES OGSÅ: Kritisk til mangel på universell utforming i Helgasetr

Økt aktivitet ved instituttet

I juni skrev daværende instituttleder Riina Kiik et brev til Fakultet for Samfunns- og utdanningsvitenskap og uttrykte sin bekymring.

I brevet kommer det fram at instituttet har fått ekstra studieplasser, som en varig ordning. Den økte aktiviteten og undervisningsbehovet fordrer nyansettelser, skriver Kiik. I løpet av 2021 vil instituttet vokse fra dagens 69 ansatte, til 75 eller mer.

I tillegg har ISA bedt KD om 20-25 nye studieplasser for å opprette nytt masterprogram i barnevern. Da vil det også bli nyansettelser, minst fire stillinger, ifølge Kiik.

«Vi regner det som svært sannsynlig eller sikkert at instituttet ved innflytting i Helgasetr vil ha 79 ansatte eller mer», skriver Kiik.

LES OGSÅ: Mener campusprosjektets kuttliste rammer miljøambisjonene

«Ikke dimensjonert for fremtiden»

Hun påpeker også at det har skjedd store organisatoriske endringer siden nybygget Helgasetr ble planlagt, og nye aktiviteter har kommet til. En fysisk oppdeling av fagmiljøet er ikke ønskelig.

«De arealene vi planlegges inn i per i dag er slik vi ser det ikke dimensjonert for aktiviteten vi planlegger i fremtiden», skriver hun.

UA har spurt prosjektdirektør for campusutvikling, Merete Kvidal, om kommentar, men hun henviser videre til eiendomsdirektør Frank Arntsen ved NTNU.

- Eiendomsavdelingen er i ferd med å se på forslag til hvordan arealbehovene ved ISA kan løses når instituttet flyttes til Helgasetr i 2023. Arealrammen er satt, så da må vi undersøke om det er mulig å få inn flere arbeidsplasser innenfor rammen uten at det reduserer kvaliteten på arealene for fagmiljøet, sier Arntsen via mail.

Alternativet vil være å sammen med SU-fakultetet og MH-fakultetet vurdere muligheter for supplerende arealer, for eksempel i nærliggende bygg, sier Arntsen.

Utfordring at fagmiljøene vokser

- Vil dette problemet kunne ramme flere institutter og fagmiljøer, dersom de blir større enn de var da beregningene ble gjort?

- Det vil nok være en utfordring at fagmiljø vokser parallelt med at byggeprosjekt planlegges og bygges. Dimensjonerende antall for et byggeprosjekt må defineres når byggeprosjektene er under planlegging. Dette setter rammen for hvor mye areal som finansieres, og dermed bygges. I løpet av en byggeperiode må vi nok påregne at fagmiljø vokser, sier Arntsen.

Han sier at NTNU stiller krav til utbyggerne om at de må planlegge med mest mulig fleksible løsninger, slik at detaljert utforming av arealer skjer nærmest mulig innflytningstidspunkt.

- Burde man hatt "litt mer å gå på" i Helgasetr?

- Arealrammene for større byggeprosjekter får vi gjort lite med, da dette er avhengig av statlig finansiering gjennom investeringsbevilgninger. Men NTNU følger opp utbyggerne slik at de følger NTNUs grunnlagsdokumenter for campusutvikling, som kvalitetsmål for bygg og utomhus og program for involvering. Dermed skal byggeprosjektene så langt det er mulig ta høyde for at det vil skje organisasjonsendringer som man må finne kvalitativt gode løsninger for innenfor arealrammen, sier Arntsen.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.