Ytring:

Store muligheter nasjonalt og internasjonalt for NTNU fremover

Vi må prioritere løsninger som fjerner tidstyver og gjør oss vitenskapelig ansatte i stand til å gi bedre undervisning og forske mer.

Ingrid Bouwer Utne er kandidat til NTNUs styre de neste fire årene.
Ingrid Bouwer Utne er kandidat til NTNUs styre de neste fire årene.
Publisert

Det grønne skiftet

Det grønne skiftet krever at vi som Norges største universitet utdanner kandidater og frembringer ny kunnskap som kan bidra til å redusere vår oljeavhengighet og utvikle bærekraftige virksomheter. Våre mange dyktige fagmiljø, tverrfaglige og teknologiske profil gir oss et særskilt godt utgangspunkt for dette.

NTNU må satse internasjonalt

NTNUs strategi ‘Kunnskap for en bedre verden’ beskriver oss som et internasjonalt orientert forskningsuniversitet i 2025. En videreutvikling av kvaliteten i NTNUs forskning og kulturen for å delta med prosjektforslag på nasjonale og internasjonale arenaer er derfor nødvendig for å realisere NTNUs ambisiøse mål.

Interne utfordringer – ledelsen må ta tak

Pandemien har gjort det krevende å opprettholde god undervisning og veiledning, og å gjennomføre planlagte forskningsaktiviteter. Selv om det er noen positive sider ved at vi har blitt tvunget til å ta i bruk digitale hjelpemidler i større grad enn før, vil vi i lang tid fremover måtte håndtere alvorlige konsekvenser knyttet til redusert læringsutbytte, frafall blant studenter, forsinket progresjon i studier og forskning, og redusert internasjonalisering.

De siste årene har fusjonen tatt mye tid og oppmerksomhet. Vi må fortsette arbeidet med å integrere «nye og gamle» miljø slik at vi kan hente ut positive gevinster av fusjonen. Campus-prosjektet og Ocean Space Center er store og krevende prosjekter som vil utfordre vår evne til å holde fokus på vår kjernevirksomhet. Det er viktig at disse investeringene faktisk gir oss økt mulighet til tverrfaglig samarbeid og fremragende undervisning og forskning.

Samtidig må vi prioritere løsninger som fjerner tidstyver og gjør oss vitenskapelig ansatte i stand til å gi bedre undervisning og forske mer. Det å få arbeidsdagen til å strekke til er krevende. En viktig årsak er tidstyvene som er verktøy og oppgaver som tres ned over hodene våre, men som ikke er tilpasset vår arbeids­hverdag. Bytte til Blackboard, innføring av Inspera og manglende prosjektlederverktøy er noen eksempler som fører til ekstra-arbeid, frustrasjoner og mye bortkastet arbeidstid. Her må den sentrale ledelse og administrasjon ha et større fokus på hva vi vitenskapelig ansatte trenger for å kunne utføre vårt arbeid på en effektiv måte med høy kvalitet.

Som styremedlem vil jeg …

Sørge for at vi setter søkelys på kvalitet i grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon, at vi videreutvikler et godt samarbeid med industri og næringsliv. Jeg er forsker i en SFF, nestleder i en SFI med stor næringslivsdeltakelse, jeg har erfaring med prosjektledelse fra både forsker- og industriprosjekter og har et tett internasjonalt samarbeid med fremragende fagmiljø. Jeg er derfor opptatt av at vi på NTNU øker vår relevans i samfunnet og bygger opp vår status både nasjonalt og internasjonalt.

Mitt fagfelt er sikkerhet og risikostyring i marin virksomhet. Dette krever blant annet systemkunnskap og en tverrfaglig tilnærming til komplekse problemstillinger, noe som betyr at jeg samarbeider med ulike fagmiljøer på NTNU, både tekniske og samfunnsfaglige, inkl. tidligere HIST, Ålesund og Gjøvik. Vi er nødt til å jobbe enda mer tverrfaglig fremover for å bidra til det grønne skiftet, og samarbeid på tvers av fagdisipliner er noe NTNU må videreutvikle.

Jeg underviser studenter i fag på bachelor, master og ph.d.-nivå, veileder master-, doktorgradsstudenter og post doc. De store byggeprosjektene, ringvirkningene av pandemi og fusjon, samt tidstyver i arbeidshverdagen gjør at vi risikerer at fokuset på NTNU fremover kan bli vel stort på indre anliggender. Dette kan føre til at vi sakker akterut som en viktig kunnskapsleverandør til det grønne skiftet, og dette må vi unngå.

Med min brede erfaring innenfor både undervisning og forskning, som tidligere styremedlem på IV-fakultetet, store kontaktflate mot ulike deler av NTNU og tverrfaglige kompetanse, vil jeg bidra til at NTNU styret fokuserer på løsninger som håndterer de eksterne og interne mulighetene og utfordringene, slik at NTNU i større grad oppfyller vårt samfunnsoppdrag og bidrar til kunnskap for en bedre verden.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.