Slik vil NTNU endre Grensen og Høgskoleparken

Nye plandokumenter er nå ute på høring. Spørsmålet det skal svares på er hva som skal skje med verneverdig bebyggelse langs Høyskoleveien og parkområdet mellom Hesthagen og platået.

Fra det nye bygget som kommer på parkeringsplassen nederst i midten, ønsker NTNU seg en gangbru opp bakken til et nybygg på skrenten av Gløshaugen-platået.
Publisert

NTNU har publisert nye alternativer til planprogrammet for et samlet campus på Gløshaugen etter at politikerne i Trondheim i september ba om å få presentert alternativer uten riving av verneverdig bebyggelse og uten bygging i park.

Dokumentene ligger nå ute til offentlig høring i påvente av behandlingen i Bygningsrådet i april.

Som Universitetsavisa tidligere har skrevet, inkluderer NTNUs anbefalte alternativer flytting av verneverdig bebyggelse på Grensen og en gangbro fra Hesthagen og opp til Gløshaugen-platået.

Grensen

I de tre alternativene NTNU skisserer for Grensen, foreslås det å flytte fire av husene i området 1A (se kart) til andre steder innen samme område og rive to hus. I tillegg foreslås det i alle de tre alternativene å rive ett hus i område 1B, flytte ett hus innenfor området, samt å rive, flytte og/eller erstatte trær i den fredede alléen. Alt dette gjøres for å få plass til nybygg i de to områdene.

Planområde Grensen.

Forskjellen på de tre alternativene koker med andre ord ned til hva som skal gjøres med område 2 på kartet, området som inkluderer Statsarkivet og Vollan gård. Mens det i alternativ 1 foreslås å holde bebyggelsen lav og borte fra eksisterende bebyggelse, er alternativ 3 i motsatt ende av skalaen med fjerning av Statsarkivets magasindel og innbygging av eksisterende bygningsmasse.

Alternativ 2 er - i tillegg til å være det alternativet NTNU selv anbefaler - en mellomting av de to. Eksisterende bebyggelse får stå, men integreres i ny bygningsmasse.

Selv om alternativ 3 er det som ifølge plandokumentene gir best rammebetingelser for NTNU og samarbeidspartnere hva areal angår mener NTNU at også alternativ 2 vil gi nok plass, samtidig som en slipper å rive viktige kulturminner.

Vestskråningen

Det andre området trondheimspolitikerne ba NTNU komme tilbake med alternativer for er de sørligste områdene av Høgskoleparken - gressbakken (6C i kartet) som går fra Hesthagen parkeringsplass (6B) og opp til Gløshaugen-platået - kjent som Vestskråningen.

Parkeringsplassen er i alle tilfeller planlagt bebygd, og det som nå skal avgjøres er hvordan denne skal kobles på resten av NTNU.

Planområde Vestskråningen.

De to ytterliggående alternativene som skisseres er 1) å lage en universelt utformet gangvei opp bakken uten at det bygges nye bygg og 3) en universelt utformet gangvei opp bakken på taket av bygningsareal som er nedsenket i bakken.

NTNU anbefaler ingen av disse alternativene - alternativ 1 vil ikke gi nevneverdig styrket sammenheng mellom områdene, og alternativ 3 vurderes som alt for kostbart og usikkert i forhold til hva en får igjen.

NTNU selv anbefaler alternativ 2, et alternativ som legger opp til en i denne sammenheng liten utbygging helt ytterst på kanten av platået i forlengelsen av dagens kjemiblokker (6D) kombinert med en gangbru mellom de nye byggene i Hesthagen og nybygget oppe på platået.

Dette alternativet mener NTNU gir best grunnlag for at universitetet «skal kunne ta en sentral rolle i å utvikle et innovasjons-distrikt i verdensklasse.»

Her kan du lese mer om alternativene (ekstern lenke).

Veien videre

Etter første gangs behandling i Bygningsrådet i april sender kommunen planene ut til høring og offentlig ettersyn, før de igjen skal revideres.

Sluttføringen av plandokumentene skal etter planen skje våren og sommeren 2022 av NTNU før den endelige politiske behandlingen av hvor og hva NTNU får bygge skjer i bystyret - tentativt høsten 2022.

Når det er på plass er det bare å vente på den endelige bevilgningen fra Stortinget. Ifølge NTNU Campusutvikling er tidligste byggestart nå satt til 2024.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.