Politikerne åpner for gangbru i Vestskråningen og innbygging av Statsarkivet i nye NTNU-bygg

Treenigheten Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet fikk gjennom vedtak som gir NTNU mer handlingsrom enn det kommunedirektøren i utgangspunktet la opp til under tirsdagens bygningsråd.

Det som i dag er en parkeringsplass skal bli et bygg, og med det melder behovet for en kobling mellom området rundt Handelshøyskolen og platået seg.
Det som i dag er en parkeringsplass skal bli et bygg, og med det melder behovet for en kobling mellom området rundt Handelshøyskolen og platået seg.
Publisert Sist oppdatert

Tirsdag behandlet de folkevalgte i Trondheim kommune NTNU og Statsbygg sine forslag til bygging av gangbro i Vestskråningen mellom Realfagsbygget og Handelshøyskolen og utbyggingen i området Grensen.

I begge sakene innstilte kommunedirektøren på Alternativ 2 med endel tilleggsbegrensninger, og i begge sakene ble innstillingen nedstemt til fordel for et alternativ fremmet av Arbeiderpartiet på vegne av Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, som også la Alternativ 2 til grunn, men med færre begrensninger.

Her kan du lese mer om de forskjellige alternativene NTNU og Statsbygg leverte til behandling.

Hesthagen/Vestskråningen

Når det gjelder forbindelsen mellom Hesthagen og Gløshaugenplatået, samt utbyggingen i Hesthagen og Klæbuveien, betyr vedtaket at det kan bygges et påbygg på kanten av platået i forlengelsen av dagens kjemiblokker, og at dette påbygget kobles sammen med det nye bygget i Hesthagen med en gangbru. Byggingen på platået anser forslagsstillerne som nødvendig fortetting. Når det gjelder området rundt dagens Handelshøyskole legger forslaget vekt på at det sikres høy tomteutnytting.

Videre legges det til grunn at det i Vestskråningen lages et forbedret tilbud til gående på bakkenivå, samtidig som den planlagte gangbroen bygges på en måte som fremstår lett.

«Brupilarer må gis en særlig god utforming, spesielt i overgangen til bakkenivå. Det må vises at de kan fremstå som lette konstruksjoner og ikke massive elementer» skriver de tre partiene i forslaget.

Kommunedirektøren hadde i sin innstilling med endel krav til bevaring av den eksisterende parken, og skrev at det endelige planforslaget må vise at negative konsekvenser for park og kulturmiljø kan reduseres vesentlig fra dagens forslag.

«Dersom dette ikke kan sannsynliggjøres, må bru utgå» skrev kommunedirektøren i innstillingen som ble nedstemt med 10 stemmer mot 1.

Uenige om nødvendighet av bru

- Dette er en veldig viktig sak for byen. Vi registrerer at NTNU legger stor vekt på denne broforbindelsen, og mener det er riktig at NTNU får gå videre med planene slik de er skisserte. Jeg tror inngrepene i parken vil være større om vi skal basere oss på å legge opp stier som er universelt utformet året rundt, sa Arbeiderpartiets Jørn Arve Flått da han la frem forslaget som til slutt ble vedtatt.

Forslaget ble møtt av et motforslag fremmet av Senterpartiets Marte Løvik på vegne av Senterpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Sosialistisk Venstreparti.

- Noe av det monumentale med Gløshaugen er parken som innkranser platået, og med en gang en tar noe av parken er det raskt at det blir feil. Skråningen vi snakker om her er viktig og brukes av hele bydelen. Derfor fremmer vi et forslag hvor vi vil at eksisterende gangforbindelser skal brukes. Det er fint mulig å legge varme i bakken der gangveiene går slik at de kan brukes året rundt, sa Løvik da hun presenterte forslaget.

Den eneste som gikk for kommunedirektørens innstilling var Venstres Erling Moe, som påpekte at det har vært en lang vei fra de første tegningene og til det som i dag ble behandlet.

- Vi nærmer oss målet, men det er fremdeles noen år igjen til vi er der vi skal være. Nå har vi lyktes med bevaring av park, så da er spørsmålet om bruforbindelsen vil være forsvarlig. Mitt syn er at det er den, så lenge man legger inn de begrensningene kommunedirektøren har lagt inn, sa Moe.

Miljøpartiets Ola Lund Renolen var ikke enig i dette, og mente begrunnelsen for brua er for tynn.

- Jeg sliter med å forstå hvorfor en trenger en innendørs gangbru mellom disse to byggingene. Med all fortettingen oppe på platået synes jeg det er rart at en ikke har klart å plassere disse miljøene nærmere hverandre hvis det først er så viktig å koble dem. Det er sikkert kult med en symbolsk navlestreng, men jeg synes dette blir for tynt. Og jeg er fullt og helt overbevist om at NTNU klarer å nå samfunnsoppdraget sitt uten den gangbrua, sa han.

Like overbeviste var dog ikke bygningsrådets flertall, og vedtaket ble fattet med seks mot fem stemmer.

Høgskoleveien/Grensen

I alle tre alternativene kommunen fikk fra NTNU og Statsbygg ble det foreslått å flytte flytte noen av husene på Grensen og rive andre, og dette ble heller ikke endret med bygningsrådets vedtak.

De prinsippene som dog ble vedtatt er at det skal legges til grunn for det videre arbeidet at gateløpet som går gjennom bebyggelsen skal holdes åpen for allmenn ferdsel, og det bes også om at det vurderes om flere av bygningene i Grensen kan flyttes eller bevares.

Videre legges det til grunn at Statsarkivet og Vollan gård integreres i ny bygningsmasse slik det ble skissert i det opprinnelige alternativet og at det vurderes bevaring eller erstatning av enkelte av de gamle trærne i området som ikke er vedtaksfredet, men som er planlagt fjernet i forbindelse med utbyggingen.

Dette er vesentlige oppmykninger av kommunedirektørens innstilling hvor det blant annet ble lagt opp til høydebegrensninger og krav om at Statsarkivets fasade skulle opprettholdes i sin helhet.

Å bygge eller å bygge inn

Også i denne saken var det Jørn Arve Flått som på vegne av Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet startet diskusjonen med å presentere deres alternative forslag.

- Vi må se behovet for vern opp mot NTNUs behov for utbyggingen. Vi synes planene NTNU har lagt for dagen er gode, og mener det er mange måter å verne bygg på, sa Flått, og påpekte at en mulig konsekvens av for strenge føringer i dette området er at hele KAMD-prosjektet (Kunst, arkitektur, musikk og design, journ. anm.) flyttes til sørsiden av Gløshaugen.

- Jeg synes det er rart at kommunedirektøren ikke berører dette i saksdokumentet. Politikernes mål har hele veien vært å vende NTNU mot byen, og da er KAMD et viktig prosjekt.

Og akkurat som i forrige sak var det neste taler Marte Løvik som på vegne av Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet de Grønne la frem et alternativt, og mer konservativt, forslag.

- Det er et behov for å samles, men vi vil gå for alternativ en og ikke alternativ to. Vi er ikke så opptatte av at andre enn NTNU skal inn i dette området, og for NTNU alene blir det mer enn nok areal om en går for alternativ 1, sa hun.

NTNUs alternativ 1 legger opp til at ny bebyggelse i området rundt Vollan gård og Statsarkivet bygges lavt og frittstående fra eksisterende bygg. Miljøpartiets Renolen støttet forslaget og påpekte at KAMD trenger 29.000 kvadratmeter, mens alternativ 1 legger opp til over 31.000 kvadratmeter. Det burde med andre ord være mer enn nok plass, mener han.

Den som tok klarest til orde for bevaring av området på Grensen var Ragna Vorkinnslien, bygningsrådets ene uavhengige representant.

- Noe av det spesielle med Trondheim er trehusbebyggelsen. Bakklandet, Møllenberg, Ila og Grensen. Og der er det helheten som er viktig. Det er greit at NTNU skal bygges ut, men hensynet til bevaring kommer i denne saken foran NTNU-styrets våte drøm om et KAM-senter. Ytbyggingen kan foregå andre steder. Grensen finnes bare her, sa hun.

De øvrige ti medlemmene i bygningsrådet var ikke enige i dette, og stemte ned forslaget. Og nok en gang fikk troikaen Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet gjennom sitt forslag med seks mot fem stemmer.

Veien videre

Kommunen sender nå planene ut til høring og offentlig ettersyn, før de igjen skal revideres.

Sluttføringen av plandokumentene skal etter planen skje våren og sommeren 2022 av NTNU før den endelige politiske behandlingen av hvor og hva NTNU får bygge skjer i bystyret - tentativt høsten 2022.

Når det er på plass er det bare å vente på den endelige bevilgningen fra Stortinget. Ifølge NTNU Campusutvikling er tidligste byggestart nå satt til 2024.

Bakgrunn

Det var i september 2020 at politikerne i Trondheim ba NTNU og Statsbygg om å gå en ny runde og utarbeide flere alternativer for utbyggingen på Grensen og i området Vestskråningen/Hesthagen. Mer spesifikt ba de om å få se alternativer uten riving av verneverdig bebyggelse og uten bygging i park.

Disse alternativene ble publisert i vinter og inneholdt et alternativ 1 med et absolutt minimum av inngripen og bygging, et alternativ 3 som et ytterpunkt i andre enden av skalaen og et «midt på treet»-alternativ, alternativ 2, som i begge tilfeller var alternativet NTNU og Statsbygg selv ønsket.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Powered by Labrador CMS