Ytring

Fem spørsmål til rektorkandidatene

-  NTNU har i dag betydelige utfordringer knyttet til den økonomiske situasjonen, noe som gjør mange ansatte bekymret. Med dette som bakgrunn vil vi stille noen spørsmål til rektorkandidatene, skriver ledere for de fire store fagforeningene.

Øystein Moen, Sturla Søpstad, Morten Mørch og Patric Wallin.
Øystein Moen, Sturla Søpstad, Morten Mørch og Patric Wallin.
Publisert Sist oppdatert

Dette er en ytring. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens mening.

Fakta

23. april: Tredje og siste rektorkandidatdebatt

Debatt 3: NTNU vs. de ansatte

Sted: Olavshallen, lille sal. Tid: tirsdag 23. april 19-20.30. Utfordrer: Nora B. Kulset. Nora er leder for Institutt for musikk.

  • Det er krevende tider for de ansatte. De blir ikke mindre krevende i årene som kommer. Så skal en gjennomgripende campussamling sluttføres. Hvilke utfordringer ser dere i dette bildet?
  • Den økonomiske tommeskruen skrus til. Nå kan også statsansatte forskere og administratorer miste jobben. Hvordan lede et universitet hvor man kan måtte gå til oppsigelser?
  • NTNU har teknologi og naturvitenskap som sin hovedprofil. Det er også et breddeuniversitet.

Spørsmål 1: Vil du som rektor offentlig og tydelig utfordre statsråd og regjering knyttet til de langsiktige konsekvensene av budsjettkutt og kvalitetsreduksjon i UH-sektoren?

Tidligere ble ressurser til UH-sektoren sett på som investeringer for å legge til rette for et konkurransedyktig næringsliv, en velfungerende offentlig sektor og overordnet sett et godt samfunn. Nå sees UH-sektoren som en hvilken som helst budsjettkostnad, plassert i første rekke når en vurderer kutt. Forskning og utdanning trenger langsiktighet. For NTNU har det av betydning om vi får en rektor som i hovedsak administrerer kuttprosesser eller en rektor som offentlig utfordrer prioriteringer og tydelig peker på langsiktige konsekvenser av budsjettreduksjoner.

Spørsmål 2: Kan du bekrefte at din holdning er at fakultets- og instituttnivået ved NTNU minst skal motta den samme andel av NTNUs budsjett i fremtiden som i dag?

Både ved fakulteter og institutt er det nå uro knyttet til budsjettprognosene med økende konfliktnivå relatert til ressursfordeling. Samtidig er det diskusjoner rundt fremtidige modeller eksempelvis for husleie og dekning av kostnader for vedlikehold. I sum skaper det stor usikkerhet, vi ønsker derfor at rektorkandidatene skal gi en klar forsikring spesielt ovenfor fakultets- og instituttnivået.

Spørsmål 3: Vil du som rektor sørge for at fellesadministrasjonen har tilstrekkelige ressurser i forhold til oppgaveporteføljen?

NTNU skal minske bruk av konsulenter, samtidig som man skal håndtere en krevende omstillingsprosess og campussamling. I tillegg skal det innføres flere nye system og kompleksiteten i arbeidsoppgaver øker. I dette landskapet skal fellesadministrasjon bidra til å skape ett NTNU og tilrettelegge for at kjernevirksomheten har best mulige rammevilkår. Kan rektorkandidatene bekrefte at de aktivt vil arbeide for at det er balanse mellom ressurser og de oppgaver fellesadministrasjonen forventes å ivareta?

Spørsmål 4: Vil du som rektor beskytte forskningen ved NTNU og sikre at reduksjon i den enkeltes forskningstid ikke blir løsningen på de økonomiske utfordringer?

NTNU bør ha en ambisjon om også i fremtiden å være et universitet med høy kvalitet på forskning og reell forskningsbasert undervisning. Vi ønsker at rektorkandidatene tydelig bekrefter at forskningsbasert undervisning skal være normalsituasjonen ved NTNU og at ansattes forskningstid ikke skal bli salderingspost dersom budsjetter kuttes. I praksis spør vi dermed om NTNU i fremtiden skal være et universitet eller gradvis utvikles i retning av en høyskole der undervisning i mindre grad er basert på forskning.

Spørsmål 5: Kan du bekrefte at din holdning er at oppsigelser av ansatte er uaktuelt?

De fleste fast ansatte ved NTNU gjør en vurdering der lavere lønn enn i andre sektorer aksepteres, til gjengjeld oppfattes det at arbeidsgiver har noen forpliktelser. Den viktigste av disse er høy jobbsikkerhet. Dersom dette utfordres, vil den oppfattede gjensidige kontrakt på mange måte oppheves og det skaper en ny situasjon for ansatte. Vi har også en annen bekymring: For å bli internasjonalt fremragende betinger det i ofte at noen ansatte spesialiserer seg i stor grad. Nå kan en slik spesialisering bli brukt som et argument mot den enkelte ansatte dersom en vurderer nedbemanning. NTNU bør være varsom med å bevege seg i retning av at ansatte i praksis tar stor personlig risiko ved faglig fordypning og spesialisering.

Enig eller uenig?

Send oss din ytring på

Det er mulig rektorkandidatene ikke ønsker å svare forpliktende eller tydelig på denne type spørsmål. Da vil vi minne om at den som blir rektor ikke kun skal administrere, men bør være tydelig innad og utad samt være villig til å gi retningssignaler for hele organisasjonen. Det er ikke tilstrekkelig å belyse denne typen spørsmål bare i intervjuene, men kandidatene bør har en tydelig visjon og plan for NTNU som deles åpent med alle ansatte som de ønsker å lede. Vi oppfordrer derfor samtlige søkere til å gi tydelige, offentlige svar på de spørsmål vi har stilt.

UA kommer tilbake med rektorkandidatenes svar når de foreligger.