NTNUs styremøte

Fakultetene ville ha 382 nye studieplasser, rektor ber KD om 20

Flere av styrets representanter var uenige med rektors forslag om å bare be om 20 nye studieplasser til medisin i Gjøvik.

Rektor Anne Borg la fram forslaget om å søke bevilgning til 20 nye studieplasser til medisin i Gjøvik.
Rektor Anne Borg la fram forslaget om å søke bevilgning til 20 nye studieplasser til medisin i Gjøvik.
Publisert Sist oppdatert

Under styremøtet torsdag 3. november skulle styret gi sin tilslutning til NTNUs budsjettforslag utenfor rammen for 2024. På forhånd hadde rektor Anne Borg kun foreslått å fremme et forslag om 20 nye fullfinansierte studieplasser innenfor medisinutdanning i Gjøvik. Dette til tross for at flere fakulteter hadde meldt om behov for nye studieplasser innenfor helse, teknologi og IKT på til sammen 382 nye fullfinansierte studieplasser.

Fakta

Budsjettforslag utenfor rammen

  • Universitetene og høyskolene må sende inn forslag til satsinger som institusjonen ikke kan finansiere innenfor nåværende bevilgning til KD hvert år
  • KD bruker forslagene til å identifisere viktige behov i universitets- og høgskolesektoren som departementet bruker som grunnlag for regjeringens budsjettbehandling for 2024

Kilde: Styrepapirene for møtet 3. november 2022

Fokuserer på medisinstudentene

Ifølge rektor var årsaken for å kun fremme et forslag på et begrenset antall studieplasser, at det etter dagens situasjon vil være krevende å finne tilstrekkelig areal for å kunne ta imot nye studenter i det omfang som forslagene fra fakultetene innebærer.

- Det arbeides fortsatt med å avklare endelige arealrammer knyttet til NTNU campussamling, og inntil dette er avklart ønsker rektor å være forsiktig med å forplikte seg til ytterligere vekst i studieplasser i Trondheim, står det i styrepapirene.

I stedet for å følge fakultenes ønsker ville rektor kun fremme et forslag om 20 nye fullfinansierte studieplasser innenfor medisinutdanning i Gjøvik.

- Det er en avveining som er gjort, der vi fokuserer på medisinstudenter som skal til Gjøvik for å ikke utfordre arealsituasjonen i Trondheim, sier Borg.

Storvik var tydelig på at det ikke er plass til flere studenter på campus
Storvik var tydelig på at det ikke er plass til flere studenter på campus

Styremedlem Emilie Faarup Storvik var enig med rektors vurdering om å avvente situasjonen til man har avklart med arealer og campussamling.

- Det er ikke plass til flere studenter slik situasjonen er i dag. Det er ikke nok studentorganisasjoner til å ta i mot de studentene som kommer, og det legger press på det psykososiale miljøet, sier Storvik.

- Alt for lite offensivt

Mange av styremedlemmene var derimot uenig i rektors prioriteringer. Fakultetene hadde meldt om et betydelig større antall studieplasser innenfor samfunnsområder der det er stor etterspørsel, og flere reagerte på at dette ikke ble tatt med i forslaget til KD.

Representant for vitenskapelige ansatte Bjørn Helge Skallerud var en av de som reagerte på at ønskene fra fakultetene ikke ble tatt til følge.
Representant for vitenskapelige ansatte Bjørn Helge Skallerud var en av de som reagerte på at ønskene fra fakultetene ikke ble tatt til følge.

- Det har vært gjennomført en grundig vurdering ved fakultetene knyttet til å fremme forslag om nye studieplasser. Da er det rart av rektor å avfeie dette med å si at det ikke er plass, sier Bjørn Helge Skallerud.

Skallerud påpekte at fakultetenes vurdering er et viktig signal som rektor burde følge opp.

- Om NTNU skal vente til at man har bygd ut har vi kanskje plass om 6-10 år. Det nytter ikke å si at vi skal ha disse nye studieplassene først da. Vi er nødt til å være mye mer offensive, sier Skallerud

Flere andre styremedlemmer hadde lignende bekymringer, og trakk fram at det heller var viktig å gi et tydelig signal til KD og Borten Moe om at NTNU ønsker å følge opp med flere studieplasser innenfor medisin og teknologi som statsråden selv har sagt at er viktige for samfunnet.

Elster mente man i større grad burde fokusere på hva samfunnet trenger.
Elster mente man i større grad burde fokusere på hva samfunnet trenger.

- Heller enn å tenke på campussamling er vi nødt til å tenke campusutvikling og hva vår visjon for Norge er. Det henger ikke på greip at vi istedenfor å fokusere på hva samfunnet faktisk trenger, bare fokuserer på campussamlingen, sier styremedlem Anne C. Elster.

Ønsker å sende et signal

Bouwer Utne er redd for at rektors forslag kan være et argument mot campussamling
Bouwer Utne er redd for at rektors forslag kan være et argument mot campussamling

Styremedlem Ingrid Bouwer Utne er redd for at argumentasjonen kan brukes mot campusprosjektet.

- Om vi ikke klarer å ha kapasitet, eller å øke antall studieplasser, hvorfor skal vi da ha et campusprosjekt? Den store samfunnsnytten i campusprosjektet ligger i utdanning, og da må man heller bruke dette som argument for å øke arealet i campusprosjektet, eller hvert fall synliggjøre dette som et behov, sier Bouwer Utne.

Flere av styremedlemmene var enige om at det var viktig å tydeliggjøre overfor KD at NTNU ønsker å satse på teknologi og fleksibilitet. Rektors argument om at forslagene sjelden blir tatt til følge av departementet og at man derfor ikke burde velge å fremme dem, stilte flere seg kritiske til.

Møller understreket at det er viktig at NTNU sender et signal til KD om at man ønsker flere studieplasser.
Møller understreket at det er viktig at NTNU sender et signal til KD om at man ønsker flere studieplasser.

- En ting er å få det vi ber om, men vi er også nødt til å synliggjøre viktigheten av studieplassene som ble nevnt tidligere, presiserer styremedlem Kjersti Møller.

Redd for å sende doble signaler

Direktør for organisasjon og infrastruktur Bjørn Haugstad presiserer at de har fått beskjed fra KD om at det ikke er aktuelt med et større areal i campusprosjektet, og at man allerede i dag er presset på arealer per student.

- Jeg er redd for at vi sender doble signaler om vi på den ene siden sier at vi kan øke kapasiteten, og dermed svekker argumentasjonen om at de stadige kuttene i campusprosjektet er sterkt problematiske, sier Haugstad.

På bakgrunn av debatten på styremøtet valgte man å legge til en spesifisering om at rektor skulle synliggjøre overfor KD at NTNU har identifisert et betydelig antall ytterligere studieplasser innenfor nasjonalt viktige områder som helse og teknologi, inkludert IKT-området. Og at rektor må synliggjøre at arealsituasjonen, herunder usikkerhet om tilstrekkelige arealer i campussamlingsprosjektet, er en begrensende faktor med tanke på økte antall studieplasser innenfor disse områdene.