NTNUs styremøte

Fakultetene ville ha 382 nye studieplasser, rektor ber KD om 20

Flere av styrets representanter var uenige med rektors forslag om å bare be om 20 nye studieplasser til medisin i Gjøvik.

Rektor Anne Borg la fram forslaget om å søke bevilgning til 20 nye studieplasser til medisin i Gjøvik.
Publisert Sist oppdatert

Under styremøtet torsdag 3. november skulle styret gi sin tilslutning til NTNUs budsjettforslag utenfor rammen for 2024. På forhånd hadde rektor Anne Borg kun foreslått å fremme et forslag om 20 nye fullfinansierte studieplasser innenfor medisinutdanning i Gjøvik. Dette til tross for at flere fakulteter hadde meldt om behov for nye studieplasser innenfor helse, teknologi og IKT på til sammen 382 nye fullfinansierte studieplasser.

Fakta

Budsjettforslag utenfor rammen

  • Universitetene og høyskolene må sende inn forslag til satsinger som institusjonen ikke kan finansiere innenfor nåværende bevilgning til KD hvert år
  • KD bruker forslagene til å identifisere viktige behov i universitets- og høgskolesektoren som departementet bruker som grunnlag for regjeringens budsjettbehandling for 2024

Kilde: Styrepapirene for møtet 3. november 2022

Fokuserer på medisinstudentene

Ifølge rektor var årsaken for å kun fremme et forslag på et begrenset antall studieplasser, at det etter dagens situasjon vil være krevende å finne tilstrekkelig areal for å kunne ta imot nye studenter i det omfang som forslagene fra fakultetene innebærer.

- Det arbeides fortsatt med å avklare endelige arealrammer knyttet til NTNU campussamling, og inntil dette er avklart ønsker rektor å være forsiktig med å forplikte seg til ytterligere vekst i studieplasser i Trondheim, står det i styrepapirene.

I stedet for å følge fakultenes ønsker ville rektor kun fremme et forslag om 20 nye fullfinansierte studieplasser innenfor medisinutdanning i Gjøvik.

- Det er en avveining som er gjort, der vi fokuserer på medisinstudenter som skal til Gjøvik for å ikke utfordre arealsituasjonen i Trondheim, sier Borg.

Storvik var tydelig på at det ikke er plass til flere studenter på campus

Styremedlem Emilie Faarup Storvik var enig med rektors vurdering om å avvente situasjonen til man har avklart med arealer og campussamling.

- Det er ikke plass til flere studenter slik situasjonen er i dag. Det er ikke nok studentorganisasjoner til å ta i mot de studentene som kommer, og det legger press på det psykososiale miljøet, sier Storvik.

- Alt for lite offensivt

Mange av styremedlemmene var derimot uenig i rektors prioriteringer. Fakultetene hadde meldt om et betydelig større antall studieplasser innenfor samfunnsområder der det er stor etterspørsel, og flere reagerte på at dette ikke ble tatt med i forslaget til KD.

Representant for vitenskapelige ansatte Bjørn Helge Skallerud var en av de som reagerte på at ønskene fra fakultetene ikke ble tatt til følge.

- Det har vært gjennomført en grundig vurdering ved fakultetene knyttet til å fremme forslag om nye studieplasser. Da er det rart av rektor å avfeie dette med å si at det ikke er plass, sier Bjørn Helge Skallerud.

Skallerud påpekte at fakultetenes vurdering er et viktig signal som rektor burde følge opp.

- Om NTNU skal vente til at man har bygd ut har vi kanskje plass om 6-10 år. Det nytter ikke å si at vi skal ha disse nye studieplassene først da. Vi er nødt til å være mye mer offensive, sier Skallerud

Flere andre styremedlemmer hadde lignende bekymringer, og trakk fram at det heller var viktig å gi et tydelig signal til KD og Borten Moe om at NTNU ønsker å følge opp med flere studieplasser innenfor medisin og teknologi som statsråden selv har sagt at er viktige for samfunnet.

Elster mente man i større grad burde fokusere på hva samfunnet trenger.

- Heller enn å tenke på campussamling er vi nødt til å tenke campusutvikling og hva vår visjon for Norge er. Det henger ikke på greip at vi istedenfor å fokusere på hva samfunnet faktisk trenger, bare fokuserer på campussamlingen, sier styremedlem Anne C. Elster.

Ønsker å sende et signal

Bouwer Utne er redd for at rektors forslag kan være et argument mot campussamling

Styremedlem Ingrid Bouwer Utne er redd for at argumentasjonen kan brukes mot campusprosjektet.

- Om vi ikke klarer å ha kapasitet, eller å øke antall studieplasser, hvorfor skal vi da ha et campusprosjekt? Den store samfunnsnytten i campusprosjektet ligger i utdanning, og da må man heller bruke dette som argument for å øke arealet i campusprosjektet, eller hvert fall synliggjøre dette som et behov, sier Bouwer Utne.

Flere av styremedlemmene var enige om at det var viktig å tydeliggjøre overfor KD at NTNU ønsker å satse på teknologi og fleksibilitet. Rektors argument om at forslagene sjelden blir tatt til følge av departementet og at man derfor ikke burde velge å fremme dem, stilte flere seg kritiske til.

Møller understreket at det er viktig at NTNU sender et signal til KD om at man ønsker flere studieplasser.

- En ting er å få det vi ber om, men vi er også nødt til å synliggjøre viktigheten av studieplassene som ble nevnt tidligere, presiserer styremedlem Kjersti Møller.

Redd for å sende doble signaler

Direktør for organisasjon og infrastruktur Bjørn Haugstad presiserer at de har fått beskjed fra KD om at det ikke er aktuelt med et større areal i campusprosjektet, og at man allerede i dag er presset på arealer per student.

- Jeg er redd for at vi sender doble signaler om vi på den ene siden sier at vi kan øke kapasiteten, og dermed svekker argumentasjonen om at de stadige kuttene i campusprosjektet er sterkt problematiske, sier Haugstad.

På bakgrunn av debatten på styremøtet valgte man å legge til en spesifisering om at rektor skulle synliggjøre overfor KD at NTNU har identifisert et betydelig antall ytterligere studieplasser innenfor nasjonalt viktige områder som helse og teknologi, inkludert IKT-området. Og at rektor må synliggjøre at arealsituasjonen, herunder usikkerhet om tilstrekkelige arealer i campussamlingsprosjektet, er en begrensende faktor med tanke på økte antall studieplasser innenfor disse områdene.