Slik skal de gjøre Eksperter i team mer nyttig

Emnet Eksperter i team er utviklet ved NTNU, og er unikt i sitt slag i Norge. Nå starter et FoU-prosjekt på hvordan flere av studentprosjektene kan få nytteverdi i samfunnet i ettertid. 

Elli Verhulst, førsteamanuensis ved Fakultet for økonomi og prosjektleder for prosjektet, til venstre, og Ela Sjølie, professor i utdanningsvitenskap og seksjonsleder for Eksperter i team, tar imot årets studenter onsdag denne uka.
Publisert Sist oppdatert

Denne uken starter 3000 masterstudenter ved NTNU på emnet Eksperter i team. Emnet er på 7,5 studiepoeng, og er obligatorisk når man skal ta en mastergrad. 

Studentene skal jobbe i grupper på mellom fem og sju personer. I disse gruppene skal studentene samarbeide om en problemstilling med studenter som har en annen faglig bakgrunn. Målet er at ingen av deltagerne på gruppa skal tilhøre samme studieprogram. 

Studentene startet opp firma

Enkelte av studentprosjektene som har blitt utviklet har fått nytteverdi i samfunnet i etterkant av Eksperter i team. Et eksempel på et slikt prosjekt er en skinnegående robot som skulle jobbe på togskinner. 

Roboten skulle fange opp potensielle problemer og behov for vedlikehold på skinnene. Studentene i denne ekspertgruppa starta i ettertid opp et firma som spesialiserte seg på slike roboter. 

Fakta

Eksperter i team

NTNU startet opp emnet Eksperter i team i 2001.

Eksperter i team ble utviklet ved NTNU og er unikt i verdenssammenheng.

Halvparten av emnet handler om å utvikle tverrfaglig samarbeidsferdigheter.

Emnet går hvert vårsemester, og i løpet av året tar 3000 masterstudenter Eksperter i team som er obligatorisk.

I emnet samarbeider fem til sju studenter om et tema. Rundt 30 studenter er i samme landsby med det samme overordnede temaet. 

- Likevel ser vi at mange av prosjektene som utvikles i dag ender opp i skrivebordsskuffen. Det ønsker vi å gjøre noe med. Vi ønsker at flere av studentenes prosjekter skal ha nytte for studentene, eksterne partnere eller samfunnet i etterkant av levert prosjekt, sier Ela Sjølie. 

Hun understreker at det primært ikke dreier seg om kommersialisering av prosjektene. Det kan like godt handle om å ta for seg arbeidsprosesser i det offentlige eller lignende. 

Det er ikke et mål at alle prosjektene skal tas i bruk i samfunnet, men at en større andel enn i dag skal ha nytteverdi i etterkant av levert prosjekt. 

Ønsker at flere skal samarbeide med arbeidslivet

Utviklingsprosjektet bærer navnet: «Innovasjon og verdiskapning i Eksperter i team». Oppstarten av prosjektet var i august 2023, og skal i første omgang vare til desember 2024. 

Prosjektet er delfinanisert av prorektor for nyskaping.

Elli Verhulst er prosjektleder for prosjektet som skal undersøke hvordan man kan få mer innovasjon og verdiskapning fra studentprosjektene i Eksperter i team. 

Ifølge Elli Verhulst, til venstre og Ela Sjølie var Eksperter i team signaturemnet til NTNU når det ble startet opp i 2001. Emnet er unikt i sitt slag i Norge, og det er kun NTNU som tilbyr dette.

Hun forteller at rundt 550 studentprosjekter vil bli levert dette vårsemesteret. Studentene kan også velge mellom i overkant av 90 forskjellige Eksperter i team-emner (såkalte landsbyer) på alle fakultetene. 

I rundt ett av tre prosjekter samarbeider gruppene med en ekstern samarbeidspartner fra arbeidslivet. Dette antallet ønsker de å øke, da disse prosjektene oftere blir benyttet i etterkant av at de er levert.

- Hvilken metode skal benyttes i prosjektet? 

 - Så langt i prosjektet har vi undersøkt hva som finnes innenfor økosystemet av studentinnovasjon på NTNU, og vi har inngått et samarbeid med Spark NTNU og SFU Engage. Disse to skal hjelpe oss med fasiliteringen av innovasjonsprosessen, sier Verhust. 

Videre forteller hun at de skal benytte observasjon, intervjuer og en studentundersøkelse for å kartlegge hvilke utfordringer som blokkerer og hvilken støtte som trengs for at flere av idéene blir satt ut i livet. 

I løpet av våren skal de i prosjektet utvikle hvordan de kan legge til rette for ulike veier til innovasjon og verdiskaping. 

De skal da undersøke hvordan man får best resultater. Om det er ved at studentene samarbeider med ulike aktører i arbeidslivet, ved at studentgruppa videreutvikler ideene sine til en egen oppstartsbedrift, eller ved at faglærere bygger videre på studentprosjektene i sin faglige aktivitet. 

Tester ut nye roller i gruppene

Intensjonen bak Eksperter i team-emnet er at studentene skal bli bedre på samarbeide på tvers med studenter med ulik faglig bakgrunn. 

Forhåpentligvis kan lærdommer fra emnet ha nytteverdi når studentene skal samarbeide med kollegaer i arbeidslivet. 

- Noen ganger kan samarbeidet i gruppa oppleves som krevende. Enkelte i gruppa kan ta stor plass, enkelte kan trekke seg tilbake, og noen kan lett få merkelappen «gratispassasjeren». Hvis gruppa havner på feil spor forsøker vi å støtte dem til å finne veien tilbake, og vi forsøker å gjøre dem bevisst på sin egen rolle i gruppa, sier Sjølie.

Én metode de benytter seg av er å oppfordre studentene til å teste ut en annen rolle i gruppa enn de vanligvis har. 

- Gjennom forskning har jeg sett eksempler på studenter som vanligvis ikke tar lederrollen prøver seg som dette. De klarte seg svært godt i denne rollen, selv om de i utgangspunktet var skeptiske, forteller hun. 

Følg UA på Facebook og Instagram.