Lover at Elgeseter park blir bedre, men buskene går nok tapt

Trondheim kommune forsikrer om at oppussingen av parken er godt forankret, selv om naboene reagerer. Det er dog uklart om de gamle rododendronbuskene kan flyttes, som opprinnelig tenkt.

Det som gjennomføres nå er første del av et større prosjekt. I denne runden vil det bli gjort tiltak primært øverst i parken, nærmest Klæbuveien. Grusplassen strammes opp til en sirkel i henhold til opprinnelige planer for parken fra 1927. Den vil få ny belysning, åpnes opp og få en møbleringssone i ytterkant av sirkelen. I møbleringssonen skal det tilrettelegges for opphold og ny beplantning. Møbleringssonen rammes inn med gjenbrukt gatestein fra parken og kommunens gjenbrukslager.
Publisert

I slutten av forrige uke skrev Universitetsavisa at flere naboer reagerer på at rododendronbuskene fjernes fra Elgeseter park. Dette skjer i sammenheng med en oppgradering påspandert Trondheimsstudentene av Studentsamskipnaden. Ettersom det er kommunen som eier parken er det også de som gjennomfører prosjektet.

Naboene mener selv at de ikke har blitt involvert på en god måte.

Teknisk sjef i Trondheim kommune, Tomas Eidsmo svarer at dette har vært en prosess som har pågått lenge.

- Parken og hva som skal skje i parken har vært drøftet over mange år og naboer har vært involvert i ulike prosesser. I prosessen med Veiledende plan for offentlig uterom (VPOR) i 2019 ble det gjennomført høringsmøter, byvandring med naboer og medvirkning. Oppsummeringen var at parken har et potensiale for endring og økt trygghet, bedre belysning, og bedre tilrettelegging for økt bruk, svarer Eidsmo i en epost til UA.

Tomas Eidsmo fra Trondheim kommune opplyser at tidlig tilgjengelighet fra avdelingen for bydrift og behov om å komme raskt i gang med arbeidet gjorde at det ble påbegynt raskere enn ventet.

- Naboene har blitt invitert til å komme med innspill

Han viser til følgende oppsummering fra den veiledende planen: «Opprusting av den kommunale parken på grunn av økt bruk og behov for større robusthet. Planlegges med stiforbindelser og areal for opphold, varig og eventuelt temporært. Nye stier. Inntil 20 % bør opparbeides som oppholdsareal med fast dekke som tåler intensivt bruk, med nødvendige tekniske installasjoner. Stier som er viktige forbindelser skal ha belysning og vintervedlikehold.»

- Endring i parken har nylig vært løftet i folkemøte i forbindelse med høring av planforslaget for delområde én. Da ble også studentenes bekymring for tryggheten i parken på kveldstid i forbindelse med buskefeltene løftet frem, legger Eidsmo til.

Naboene mente også at de hadde fått for lite og for sen informasjon. Av de UA snakket med på stedet var det kun en som hadde fått med seg et nabovarsel.

- Naboene ble informert om at det er satt i gang arbeid med å tilrettelegge parken for mer opphold og aktivitet torsdag 4. mai. Det som er satt i gang nå er å åpne opp plassen øverst i parken. Plassen vil få møblering og beplantning, og her er innspill og ønsker fra naboene viktig. Naboene har blitt invitert til å komme med innspill til møblering og hva de ønsker seg. Planen var at arbeidene skulle starte litt senere, men bydrift hadde ledig kapasitet tidligere enn forventet, svarer Eidsmo fra Trondheim kommune.

Parken nedenfor NTNU ble opparbeidet fra 1910, men mye av arbeidet ble gjort på 1920-tallet. Den østlige delen av Elgeseter park med rotunden ble anlagt før 900-årsjubileet i 1930, etter en plan av bygartner Elisæus Trygstad. Byantikvaren anbefaler at man legger bygartner Trygstads plan til grunn i den videre planleggingen, dette gjelder særlig rotunden, som i størst mulig grad bør tilbakeføres, skriver kommunen i sine foreberdende dokument.

- Krevende å flytte så gamle rododendroer

I Samskipnadens opprinnelige pressemelding skrev de at buskene ville flyttes til et annet sted i parken. Dette var det flere som stilte seg skeptiske til. Anne C. Elster, representant i NTNU-styret foreslo at det måtte det være bedre å vente med til høsten i så fall. Det viser seg at kommunen også er skeptisk til om det lar seg gjennomføre.

- Det er konkludert faglig med at det er krevende å flytte så gamle rododendroner. Det vurderes om det er aktuelt å benytte dem et annet sted. Studentsamskipnaden har i sin pressemelding skrevet at buskene skal flyttes, men det er ikke avklart om det lar seg gjøre, sier Tomas Eidsmo.

- Har dette prosjektet kommet noe forhastet, som naboene mener?

- Det har lenge vært ønsker om å oppgradere parken, men kommunen har ikke hatt økonomiske midler til å prioritere denne parken. Når Studentsamskipnaden bidrar med økonomisk støtte gjør det at kommunen kan starte oppgraderingen allerede i år. Midlene ble bevilget i slutten av april, noe som innebærer at arbeidet må starte opp raskt om midlene skal kunne benyttes i år.

- Er det dokumentert at buskene fører til utrygghet blant studentene?

- Det er gjennom prosessene med VPOR og reguleringsplaner for Campusutbyggingen kommet mange innspill om at parken oppleves som utrygg på kveldstid.

Kommunen og de pådrivende studentorganisasjonene opplyser at flere studenter har følt seg utrygge som følge av rododendron-plantene i parken. Slik ser den nå åpnede parken ut på kveldstid.

Finansiering krevde at endringer gjennomføres i år

Studentenes velferdsting har bevilget 500 000 kroner og Studentsamskipnaden i Trondheim (Sit) har bevilget 750 000 kroner til en oppgradering av parken. Studentersamfundet har også vært en ivrig pådriver for prosjektet. En forutsetning for bevilgningene er at oppgraderingen skjer i år. Dette skal også være del av grunnen til at arbeidet måtte begynne raskt.

Med bakgrunn i bidraget fra studentene og Sit har kommunedirektøren valgt å bidra med 500 000 kroner fra egne budsjetter, slik at det er mulig å gjennomføre en enkel oppgradering av parken i år.

Naboer ønsker ny beplpantning og grillmuligheter

Ifølge en orientering utarbeidet for politisk ledelse i Trondheim kommune som Universitetsavisa har fått innsyn i, er kommunedirektøren nå i ferd med å ferdigstille en politisk sak til formannskapet som orienterer om finansiering, tiltak på kort og lengre sikt samt innspill fra naboer. Forarbeidene som nå gjøres med å åpne opp plassen er ifølge orienteringen vurdert å ikke være i konflikt med annen bruk av området.

Slik kan en fremtidig Elgeseter park se ut. Kommunen innhenter stadig forslag fra naboene.

Kommunen har etterspurt innspill på den langsiktige oppgradering fra naboene med frist på 1. juni i år. Kommunen opplyser at det allerede har kommet flere innspill.

«Naboene ønsker at det legges bedre til rette for opphold med kunst, fontene og lekeplasser for barn. Det etterlyses sitteplasser med bord hvor man kan slappe av med en bok eller spise. Noen ønsker seg grillmuligheter. Det ønskes blomsterbed og ny beplantning. Det er også kommet innspill om tilrettelegging for trening og ballspill. Noen av disse ønskene kan innarbeides i tiltakene som gjøres i år, mens andre kan gjennomføres på sikt.», står det i kommunens orientering.