Vedtar øyeblikkelig ansettelsesstopp ved MH-fakultetet

Fakultetsstyret ved MH-fakultetet ber dekanen innføre ansettelsesstopp med umiddelbar virkning. - Vi må få ned utgiftene med minst 30 millioner, sier dekan Siri Forsmo.

- På sikt vil vi bli færre ansatte, men vi har ingen umiddelbare planer om å si opp folk, sier dekan Siri Forsmo.
Publisert Sist oppdatert

Onsdag møttes fakultetsstyret ved Fakultet for medisin og helsevitenskap for å diskutere fakultetets økonomiproblemer.

I sakspapirene til møtet kommer det fram at styret, med styreleder Grethe Aasved, mener det er behov for ansettelsesstopp med umiddelbar virkning.

«På bakgrunn av den anstrengte økonomiske situasjonen, prognose for inneværende år og videre risikobilde, anser fakultetsstyret at det er behov for tydeligere styringssignaler enn det som tidligere ble gitt i styrevedtak ST3/23», står det i vedtaket.

Fakultetsstyret vedtok å be dekanen innføre stillingsstopp med umiddelbar virkning.

Stans i både tilsettinger og forlengelser av vikariater

Ansettelsesstoppen skal forstås som stans i alle tilsettinger, forlengelser av vikariater og midlertidige stillinger finansiert over rammedrift.

Dekan Siri Forsmo er helt enig i at det må kraftigere lut til nå.

- I forrige styremøte sa styret at vi skulle være restriktive i ansettelser. Nå ser vi at det ikke har hatt ønsket effekt, og at den økonomiske situasjonen har blitt verre. Så jeg var forberedt på at styret ville be om dette. Vi vil heretter ikke erstatte stillinger når folk har naturlig avgang, og vi vil ikke forlenge vikariater, men vi har ingen umiddelbare planer om å si opp folk, sier Forsmo.

Hun sier at utgiftene må ned med minst 30 millioner, helst innen utgangen av 2024, og at denne prosessen må starte allerede nå.

- På sikt vil vi bli færre ansatte, sier Forsmo.

UA har tidligere skrevet at både NV-fakultetet og IV-fakultetet må redusere antall ansatte på grunn av dårligere økonomi.

Gullalderen er over

- Hva er årsaken til den dårlige økonomien?

- Vi har lenge hatt høy aktivitet med svært mange studieprogram, og vi har økt antall ansatte. Nå er gullalderen over, bevilgningene har gått ned og det er større konkurranse om forskningsmidlene. Vi er i en prosess for å omstille oss til den nye tiden, sier Forsmo.

Styret skriver at dekanen kan vurdere å gjøre unntak fra ansettelsesstoppen i særskilte tilfeller når det er strengt nødvendig for å ivareta forpliktelser knyttet til kjernevirksomheten utdanning og forskning. Stillingsstoppen gjelder ikke for stillinger finansiert av eksterne midler.

- Vil det ramme forskning og undervisning når dere nå må kutte i antall ansatte?

- Det er viktig for oss at dette ikke går ut over forskning og undervisning. Vi har mange ressurskrevende studieprogram ved MH-fakultetet, vi ser nå blant annet på effektivisering av dem for å få ned kostnadene. At vi skal få til denne omstillingen avhenger av godt samarbeid med de ansatte, men jeg har inntrykk av at alle forstår alvoret, sier hun.

Mandag 19. juni holder Forsmo et allmøte med ansatte ved MH, for å orientere om den økonomiske situasjonen og prosessen videre.

Har fått pålegg fra rektor om å redusere

Fakultetsstyret ber om løpende rapportering på den økonomiske situasjonen for inneværende år og for langtidsperioden.

Fakultetet har allerede lagt inn tiltak for å spare inn penger. MH-fakultetet har ifølge sakspapirene fått pålegg fra rektor om å redusere aktiviteten med 42 millioner kroner.

«Pr 1. tertial 2023 viser årsprognosen ingen effekt av disse tiltakene for 2023, snarere tvert imot, og MH-fakultetet leverer til 1. tertial en prognose med store usikkerhetsmomenter noe som gjenspeiles i prognosespennet», skriver styret.

Det kommer også fram at den planlagte innsparingseffekten på lønn har uteblitt, blant annet fordi vakante stillinger har blitt fylt opp av midlertidige ansettelser.