Ytring

Akademikerne og Unio - lokale lønnsforhandlinger ved NTNU

De lokale lønnsforhandlingene for våre medlemmer ved NTNU er nå sluttført.

Dersom det er noen som forventer meget store individuelle tillegg vil disse bli skuffet, skriver lederne i Forsekrforbundet og Tekna ved NTNU.
Publisert Sist oppdatert

Mer enn 8500 ansatte har vært omfattet av disse forhandlingene, og det gjenstår noe kvalitetssikring før resultatene blir gjort kjent i slutten av november. Utbetaling av lønnstillegg for perioden fra 1.mai vil skje i desember.

I år var rammen for oppgjøret 5.3%, der 2.75% ble gitt som generelt tillegg. De resterende midler er brukt til individuelle tillegg. For de fleste ansatte betyr det at en får litt over eller litt under 5.3%. Ved å akseptere individuell differensiering er det mulig å ta hensyn til kompetanse og jobbutførelse, men også å rette opp skjevheter mellom kjønn og mellom ulike deler av NTNU. I dette inngår også at ubegrunnede forskjeller i inngangslønn ikke automatisk videreføres og en kan ta hensyn til annen lønnsutvikling den ansatte kan ha hatt samt konkurranseforholdet til andre arbeidsgivere.

Enig eller uenig?

Send oss din ytring på

Dersom det er noen som forventer meget store individuelle tillegg vil disse bli skuffet – ved NTNU fordeler vi innen dette avtaleområdet midler ut fra det vi kaller ansvarlig differensiering. Det betyr at vi ikke velger ut noen få som mottar meget høye individuelle tillegg med den konsekvens at mange andre kun får det generelle tillegget. I stedet er det slik at det blir noe variasjon rundt gjennomsnittet på 5.3%. 

Vi opplever at ledere ved NTNU i hovedsak gjør en ryddig og god jobb med å prioritere blant ansatte ut fra definerte kriterier i NTNUs lønnspolitikk. Et gjennomgående trekk er at det en kan kalle «bidrag til fellesskapet» vektes høyt. Dette vil ha ulikt innhold for ulike stillingsgrupper, men er et tydelig tema i de diskusjoner som har vært.

Akademikerne og Unio har fokus på å ivareta stipendiater lønnsmessig. Mange stipendiater har fått lønnsmessig uttelling i forhandlingene. I tillegg har stipendiatene gjennom tariffavtalen 3% årlig lønnsvekst de fire første årene. Dette gjør at stipendiater er den gruppa ansatte ved NTNU som har høyest gjennomsnittlig lønnsvekst i 2023. 

For de som mottar brev med ny lønn i slutten av november, vil den lønn som oppgis være pr. 1. mai 2023. For stipendiater og ansatte i andre stillingskoder som har hatt automatisk lønnsjustering etter 1. mai kommer dette som en påplussing til årslønna som oppgis pr. 1. mai. Det er derfor viktig at ansatte sjekker lønnsslippen for desember for å sikre at eventuelle automatiske lønnsjusteringer etter 1. mai er riktig iverksatt.

På samme måte som i 2022 har Unio og Akademikerne ved NTNU hatt et nært samarbeid gjennom forhandlingene. Dette er mulig siden vi er prinsipielt enige om at utdanningsnivå bør ha betydning for lønn også i statlig sektor og at det bør være noe differensiering i lønnsutvikling avhengig at den enkeltes jobbutførelse og innsats. Vår vurdering er at det er ubetinget positivt for våre medlemsgrupper at hele lønnsdannelsen skjer gjennom lokale forhandlinger. Derfor vil vi gi tydelig tilbakemelding til våre organisasjoner om at det er viktig at dette systemet opprettholdes også i årene som kommer.