ntnu

Vil ha kjønnspoeng ved nesten alle bachelor i ingeniørfag

NTNU ber om å få innføre kjønnspoeng for enda flere ingeniørfag i opptaket 2024/25. De vil også beholde kjønnspoengene for Ingeniørvitenskap og IKT, selv om kvinneandelen der er 46 prosent.

Vi har få kvinner ved de fleste bachelorprgrorammene våre i ingeniørfag, sier Marit Reitan, prorektor for utdanning ved NTNU.
Publisert
Fakta

NTNUs kjønnspoeng

For året 2023/24 gir NTNU kjønnspoeng for kvinner for:

Femårig integrert master i teknologi (siv.ing.), Trondheim

- Datateknologi

- Elektronisk systemdesign og innovasjon

- Ingeniørvitenskap og IKT

- Industriell økonomi og teknologiledelse

- Kybernetikk og robotikk

- Marin teknikk

- Maskin- og energiteknologi

Treårige ingeniørgrader, Gjøvik

- Bygg, fleksibel

- Bygg

- Data

- Elektro

- Fornybar energi

- Geomatikk

- Maskin

- Maskin, fleksibel

Treårige ingeniørgrader, Trondheim

- Bygg

- Data

- Fornybar energi

- Maskin

- Materialteknologi

Treårige ingeniørgrader, Ålesund

- Automatisering og intelligente systemer

- Bygg

- Data

- Fornybar energi

- Maskin

- Skipsdesign

Andre bachelorstudier, Ålesund

- Nautikk

Andre bachelorstudier, Gjøvik

- Programmering

- Digital infrastruktur og cybersikkerhet

Andre bachelorstudier, Trondheim

- Digital infrastruktur og cybersikkerhet

- Musikkteknologi

I tillegg gir NTNU ett kjønnspoeng til menn ved profesjonsstudiet i psykologi

NTNU har fått innvilget kjønnspoeng i en rekke studietilbud for perioden 2023/24, de fleste av dem for bachelor innen ingeniørfag. Nå ber de om å få innføre kjønnspoeng for enda flere ingeniørfag i opptaket 2024/25.

Dersom Kunnskapsdepartementet innfrir ønsket, har NTNU to kjønnspoeng for kvinner for opptak til nesten alle bachelorstudier i ingeniørfag, unntatt kjemi, havbruk og bioingeniør.

NTNU vil også innføre to kjønnspoeng for mannlige søkere til bachelor i bioingenørfag ved Trondheim og Ålesund.

Samtidig har et utvalg nylig foreslått å fjerne kjønnspoeng i høyere utdanning.

Foreslår å fjerne kjønnspoengene

- Hvorfor ønsker NTNU nå å innføre kjønnspoeng på nesten alle ingeniørfagene?

- Vi ser at kjønnspoeng virker. Fagmiljøene ønsker at det skal innføres, og vi ser at det er grunnlag for å innføre det. Vi har få kvinner ved de fleste bachelorprgrorammene våre i ingeniørfag, sier Marit Reitan, prorektor for utdanning ved NTNU.

Ved Ingeniørvitenskap og IKT har kvinneandelen vært over 46 prosent de siste tre årene.

- Trenger dere da kjønnspoeng her?

- Det er riktig at dette studiet har hatt en kvinneandel på mer enn 40 prosent de siste tre årene. Vi mener det likevel er god grunn til å beholde kjønnspoeng for kvinner. I vurderingen av om kjønnspoeng fortsatt bør gis må det tas hensyn til at tallene vi har for kvinneandel er med to tilleggspoeng for kvinner. Kvinneandelen i yrkeslivet er fortsatt lav innenfor flere av sivilingeniørstudiene, og vi erfarer at kvinneandelen går ned når kjønnspoeng tas bort, sier Reitan.

Hun tilføyer at i tradisjonelle ingeniørstudier som både Marin teknikk og Produktutvikling og produksjon er kvinneandelen i studiene på godt under 30 prosent og helt ned på 20 prosent i yrkeslivet.

Vil beholde kjønnspoengene i tre år

NTNU ber om å få innvilget kjønnspoengene for tre år framover, slik at de slipper å søke hvert år. Et utvalg foreslo tidligere i år å fjerne kjønnspoengene.

- Er det av frykt for å miste kjønnspoengene dere nå søker om å få beholde dem i tre år?

- Nei, det har ingenting med det å gjøre. Vi ønsker å få innvilget kjønnspoengene for tre år for å få mer forutsigbarhet, sier Reitan.

Utvalget har også kommet med et forslag om kjønnskvote.

Andelen menn i høyere utdannelse synker, kjønnsfordelingen blant studenter i høyere utdanning var i underkant av 40 prosent menn og rett over 60 prosent kvinner i 2021.

- Burde det heller vært flere kjønnspoeng til menn i fag som medisin og sykepleier?

- Det er innført kjønnspoeng til menn på psykologi, og vi ønsker å innføre det for bioingeniør. Vi har også vurdert det innenfor flere helsefag. Men det er viktig at søkermassen er slik at kjønnspoeng faktisk kan virke - og innenfor helsefag vurderer vi at søkermassen er slik at det vil ha liten betydning, sier Reitan.

Utredet kjønnspoeng- ordningen

Ifølge en utredning av kjønnspoeng ved opptak til høyere utdanning som UNIT gjorde i mai 2021, kan kjønnspoeng jevne ut små forskjeller, men ikke gi en jevn kjønnsfordeling til studier der utgangspunktet er en meget skjev kjønnsfordeling blant søkerne.

Fakta

NTNU ønsker for 2024/25 i tillegg kjønnspoeng for

5-årig master:

Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet

De 3-årige ingeniørstudiene:

-Automatisering og intelligente systemer

-Elektrifisering og digitalisering

-Elektronisk systemingeniør

- Logistikk

- Mekatronikk og produktdesign

- Fysikk bachelor.

Noen av disse studieprogrammene vil tilbys ved flere campus.

NTNU vil også innføre to kjønnspoeng for mannlige søkere til bachelor i bioingenørfag ved Trondheim og Ålesund.

«Selv om kjønnspoeng kan bidra til en jevnere kjønnsbalanse blant søkerne som får tilbud om studieplass, så ser det ut som det har liten effekt for kjønnsbalansen blant de som velger å søke opptak til et spesifikt studium. Utfordringen med stor ubalanse i kjønnsfordelingen blant søkere til studiene må altså løses på andre måter enn å gi det underrepresenterte kjønn tilleggspoeng. Det er først når kjønnsfordelingen i søkermassen er jevn, at kjønnsfordelingen i studentmassen også blir jevn,» står det i rapporten.

- Vi har en oppfatning av at kjønnspoeng kan være en signaleffekt for jenter når det gjelder å søke teknologi. Men overordnet sett er det nok noen kjønnsdelte søkermønstre, både når det gjelder helse og sosial og teknologi, som vi ikke klarer å kompensere for gjennom kjønnspoeng, sier Reitan.

Generelt er det slik at hvis man skal søke om kjønnspoeng må man først ha prøvd diverse tiltak for særskilt å prøve å rekruttere det kjønn som er underrepresentert. Hvis særskilte rekrutteringstiltak ikke fører til merkbar økning, kan man søke om kjønnspoeng for underrepresentert kjønn.