Nokut: Godt kvalitetsarbeid ved NTNU

NTNU får godkjent-stempel for kvalitetsarbeidet sitt, men Nokut vil ha mer systematisk kontroll av at alle studietilbudene lever opp til alle kvalitetskravene.

Frihet til tilpasninger er viktig, men det innebærer også en risiko for at noen utdanninger ikke lever opp til akseptable kvalitetsstandarder, uten at det oppdages, skriver Nokut.
Frihet til tilpasninger er viktig, men det innebærer også en risiko for at noen utdanninger ikke lever opp til akseptable kvalitetsstandarder, uten at det oppdages, skriver Nokut.
Publisert

Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) fører regelmessig tilsyn med kvaliteten i høyere utdanning.

Nå har de sett nærmere på organiseringen av kvalitetsarbeidet ved NTNU. Konklusjonen i komiteens innstilling, som UA har fått tilgang på, er at kvalitetsarbeidet er tilfredsstillende. Alle krav i universitets- og høyskoleloven, studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften er oppfylt, ifølge konklusjonen fra komiteen.

Komiteen påpeker at NTNU er en stor og kompleks institusjon som nylig har fusjonert. Den store kompleksiteten stiller høye krav til kvalitetssystemet til NTNU, skriver de i rapporten. NTNUs kvalitetsarbeid er preget av høy tillit, og det er nødvendig for å engasjere studenter og medarbeidere i arbeidet, skriver komiteen.

Viktig med mer systematisk kontroll

Men komiteen mener det er vesentlig at balansen mellom tillit og kontroll forskyves noe, for å sikre mer systematisk kontroll av at alle studietilbudene lever opp til alle kvalitetskravene, og at ingen deler av utdanningene faller «mellom to stoler».

Komiteen skriver at det er behov for stor frihet til lokale prioriteringer ved NTNU, men at en høy grad av autonomi også innebærer risiko for at noen utdanninger ikke lever opp til akseptable kvalitetsstandarder uten at det blir oppdaget.

Komiteen mener at NTNU har et velfungerende kvalitetssystem, men at institusjonen bør jobbe med å gjøre systemet mer oversiktlig og tilgjengelig for studenter og ansatte.

Mange roller og utvalg

I kvalitetssystemet til NTNU er det en lang rekke roller og utvalg. Studentene skal være representerte på alle nivå, studieprogramlederen skal bidra til å utvikle læringsmiljø og faglig og pedagogisk kvalitet. Instituttlederen skal påse at kvalitetssikring av instituttets emner gjennomføres etter kravene i regelverket. Dekanen har ansvar for at fakultetets studietilbud blir kvalitetssikret og drevet etter lov- og forskriftskrav, og rektor at ansvaret for at kvalitetsarbeidet gjennomføres slik formelle krav sier. Styret har det overordnede ansvaret. I tillegg er det etablert mange utvalg for å sikre kvaliteten ved NTNU.

Sterkt engasjement blant studentene

Nokut-komiteen skriver at de allerede fra før kjente godt til det sterke engasjementet blant studentene ved NTNU, og at de sakkyndige har kunnet se dette engasjementet gjenspeilet i NTNUs kvalitetsarbeid.

«Et sterkt studentdemokrati og et godt samarbeid med studentene er den beste forutsetning for stadig utvikling av utdanningskvaliteten», skriver komiteen i rapporten.