Ytring

Vanskelig å unngå færre fysiske bibliotek

Å redusere antall fysiske bibliotek må sees i sammenheng med at brukerbehovet endrer seg, samt hardere økonomiske tider.

Sigurd Eriksson og Tor Grande
Publisert Sist oppdatert

Dette er en ytring. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens mening.

Ansatte ved Institutt for marin teknikk hadde 17. november et innlegg i Universitetsavisa der de kritiserer forslaget om å legge ned Marinbiblioteket på Campus Tyholt.

Forfatterne av innlegget tar opp en problemstilling som er helt sentral for NTNU Universitetsbiblioteket: nemlig hvordan vi i dag, og ikke minst i framtida, skal levere tjenester til et verdensledende kunnskaps- og kompetansesenter.

Det er riktig at det er foreslått å legge ned det biblioteket på Tyholt, og vi har stor forståelse for at forslaget vekker engasjement i fagmiljøene. De økonomiske omstendighetene krever imidlertid at vi må ta grep, og det er bakgrunnen for anbefalingen om å ikke videreføre det fysiske biblioteket.

Enig eller uenig?

Send oss din ytring på

Biblioteket på Tyholt er et instituttbibliotek. NTNU har 56 institutter og for de aller fleste institutter ble ordningen med egne instituttbibliotek avviklet for mange år siden. Det er hverken økonomiske eller arealmessige rammer til å ha 56 instituttbibliotek i framtiden.

NTNU Universitetsbiblioteket ønsker å støtte Norsk havteknologisenters visjon om å bli et verdensledende kunnskaps- og kompetansesenter innen marin- og havteknologi. I arealene der biblioteket var påtenkt, har prosjektgruppen for Norsk Havteknologisenter nå planer om å etablere gode studentarbeidsplasser. Denne planen kan justeres dersom rektoratet/NTNU beslutter å videreføre det fysiske biblioteket.

NTNU har i dag 15 fysiske bibliotek fordelt på de tre campusbyene, med 1.4 millioner besøkende i 2022. Rektoratet bestilte i 2019 en utredning av Universitetsbibliotekets tjenester og framtidige rolle. En av anbefalingene som ble gitt var: «Universitetsbiblioteket skal fremdeles forvalte fysiske samlinger, men på færre lokasjoner enn i dag. Bibliotektjenester uten fysiske samlinger bør etableres på utvalgte steder». Derfor, da etableringen av Norsk Havteknologisenter startet opp, ble det naturlig å ta Marinbiblioteket opp til vurdering.

Det er om lag 600 studenter og 230 ansatte som vil bli berørt av nedleggelsen av biblioteket. Vi skal betjene alle 43.000 studenter og 8000 ansatte ved NTNU på en like god måte. Det er viktig for oss å styrke og bevare våre tjenester, spesielt i disse tider med kraftig økonomiske innstramninger. Muligheter for personlig service er begrenset, så vi må prioritere gode selvbetjeningsløsninger der hvor det er mulig. Dette utvikler vi sammen med brukerne, og det skal vi også gjøre i dette tilfellet.

Å redusere antall fysiske bibliotek må sees i sammenheng med at brukerbehovet endrer seg. Felles for alle bibliotek, er at utlån av fysiske bøker og henvendelser i skranken går ned. Vi ser at både studenter og ansatte primært bruker de digitale løsningene og ressursene. Vi prioriterer derfor å styrke og videreutvikle de tjenestene som er mest etterspurt.