Dette skal NTNU-styret diskutere i dag: Følg direkte her

Torsdag har styret ved NTNU møte. På programmet tår blant annet UH-lov, studieplasser mot 2025 og publisering av møtene.

Publisert

Fra 09.00 i dag kan du følge styremøtet ved NTNU direkte på denne siden. Styremøtet vil denne gang foregå heldigitalt.

Se kjøreplanen for møtet i bunnen av saken.

Styret skal blant annet orienteres om forslag til ny lov om universiteter og høyskoler, og hvilke konsekvenser dette vil ha for NTNU. Forslaget til revidering av loven ble lagt fram i juni. 

Forslaget inneholder blant annet endringer i reglene omkring fusk, endring om når det er krav til to sensorer ved vurdering og skjerper plikten til å bruke norsk som fagspråk.

Det spesifiseres også at undervisningsspråket skal være norsk eller samisk, men at institusjonene kan gjøre unntak dersom det er faglig begrunnet.

- Unntaket gjør at det ikke egentlig vil bli store konsekvenser for NTNU, forteller Reitan.

Les mer om saken her. 

Det er rundt 20 år siden en helhetlig vurdering ble gjort av loven, og siden den gang har loven blitt endret en rekke ganger. Sist gang i 2021.

Nye studieplasser mot 2025

Som en del av budsjettprosessen ber Kunnskapsdepartementet (KD) hvert år universitetene og høgskolene om å sende inn forslag satsninger universitetene ikke har råd til å bruke penger på i dag. Forslag til budsjettforslag utenfor rammen for 2025 skal i dag behandles i styret.

Med trange rammer og en praksis fra regjeringens side om at satsninger gjøres i form av omprioritering, heller enn ekstra penger, gjør man et strengt utvalg av det viktigste.

Fakta

Så mange følger styremøter ved NTNU over strømmen

 • 22.06.23: 364
 • 04.05.23: 96
 • 06.03.23: 1394
 • 09.02.23: 90
 • 24.01.23: 623
 • 01.12.22: 398
 • 03.11.22: 167
 • 15.09:22: 202
 • 20.06.22: 317
 • 23.05.22: 324

Rektor har vurdert en rekke innspill på studieplasser. Hun mener NTNU bør melde inn behov for studieplasser på følgende områder med forutsetning om at studieplassene er fullfinansierte:

 • 45 studieplasser til ingeniørstudiet i havbruk
 • 25 studieplasser til ny spesialisering mot batteriteknologi/fornybar energi i det 2-årige masterprogrammet Materials Science and Engineering
 • 20 studieplasser til IKT-studier

Skal diskutere om styremøtene legges ut

I 2021 vedtok styret at alle møter skal strømmes digitalt. I 2022 vedtok de at alle opptak arkiveres. Det betyr at de ikke er offentlig tilgjengelige, men at det er mulig å søke innsyn i dem under offentlighetsloven.

Nå foreslås det at de skal ligge ute i en periode, og at de skal tekstes på norsk og/eller engelsk. Da vil møtene bli tilgjengelig for flere ansatte og studenter, som kan være hindret av for eksempel språk, hørsel eller at de er opptatt mens møtene foregår. 

Diskusjonen går på hvor langt man skal gå for at styremøtene blir tilgjengelig for offentligheten og hvor mye det er akseptabelt at det koster.

Dette er tilrådningen styret har fått

1. Styret vedtar at opptakene fra styremøtene skal publiseres og være åpent tilgjengelige for allmenheten i én måned etter at styremøtene er gjennomført.

2. Styremøtene tekstes på engelsk. Styret overlater til rektor å beslutte hvilke verktøy som skal benyttes til dette formålet ut fra hensynene til å sikre tilstrekkelig kvalitet samt akseptable kostnader.

Slik er planen for møtet

Saksnr. Saker Tid Kl.
Velkommen og gjennomgang av saksliste v/styreleder09:00-09:05
S-sak 28/23Virksomhetsstyring 2. tertial 202340 min09:05-09:45
S-sak 29/23Budsjettforslag utenfor rammen for 2025 KD20 min09:45-10:05
S-sak 30/23Tilgjengeliggjøring av styremøtene: publisering og tale til tekst20 min10:05-10:25
Pause10 min10:25-10:35
S-sak 31/23Forskrift for forskerlinjen i medisin ved NTNU10 min10:35-10:45
S-sak 32/23Utvidet sensurfrist for nasjonale deleksamener05 min10:45-10:50
S-sak 33/23Oppnevning av studentrepresentanter til skikkethetsnemda for 202410 min10:50-11:00
S-sak 34/23Møteplan NTNU-styret, våren 202505 min11:00-11:05
O-sak 21/23Ny UH-lov, konsekvenser for NTNU20 min11:05-11:25
Lunsj45 min11:25-12:10
O-sak 22/23Rektors orienteringer30 min12:10-12:40
1) Norsk havteknologisenter
2) Statsbudsjettet
3) ERC status
Eventuelt15 min12:40-12:55
S-sak 36/23Protokoll10 min12:55-13:05
Pause og lukking av møtet10 min13:05-13:15
S-sak 35/23Lukket møte: Stillings- og resultatkrav i rektors arbeidsavtale20 min13:15-13:35
Lukket møte: Evaluering25 min13:35-14:00

Følg UA på Facebook og Instagram.