styremøte

Vil skrote prorektor for nyskaping

Samme dag som NTNU-styret finner ut hvem som skal bli ny rektor, skal de bestemme om NTNU får en prorektor med ekstra ansvar for blant annet akademisk frihet.

Prorektorene satt på rekke bakerst i et tidligere styremøte: (f.v) Toril Hernes, Marit Reitan og Tor Grande. Nå foreslås det å fusjonere de to ansvarsområdene til Grande og Hernes og å opprette et nytt område.
Publisert Sist oppdatert

Under NTNUs styremøte 15. mai faller beslutningen om hvem NTNU vil ha som sin neste rektor. Den beslutningen skjer bak lukkede dører. 

Les alt om rektoransettelsen og se rektordebattene på Universitetsavisas samleside.

I samme møte skal styret bestemme ansvarsområdet til vedkommendes nestledere – altså prorektorene. 

Se mer om hva som skal diskuteres i neste styremøte i faktaboksen. Universitetsavisa strømmer møtet og gir deg de viktigste oppdateringene.

Fakta

Dette skjer på NTNUs neste styremøte

15. mai 2024 kl. 08:00-12:00

Gløshaugen, Hovedbygningen, Styrerommet

Beslutningssaker

S-sak 20/24 Godkjenning av dagsorden og habilitetsvurdering

S-sak 21/24 Prorektorportefølje – endring i styringsreglement for NTNU

S-sak 22/24 Tilsetting av rektor ved NTNU – Åremål 31.07.29

S-sak 23/24 Protokoll fra styrets møte 15.05.24

Orienteringssaker

O-sak 09/24 Dimensjonering av studieporteføljen – høring på Dimensjoneringsutvalgets sluttrapport

O-sak 10/24 Ny rammefordelingsmodell (RMF)

O-sak 11/24 Personvernombudets årsrapport 2023

O-sak 12/24 Pågående og planlagt aktivitet på personvernområdet

O-sak 13/24 Rektors orienteringer

Les mer i styrepapirene her.

Fusjonerer to prorektorer

Tidligere rektor Anne Borg hadde tre prorektorer under seg: Tor Grande som prorektor for forskning og formidling, Marit Reitan som prorektor for utdanning og Toril Hernes som prorektor for nyskapning. Etter at Borg gikk av rykket Grande opp til konstituert rektor. Siden den gang har det bare vært de to andre prorektorene.

Når den neste treenigheten av prorektorer skal lyses ut i juni er det mest sannsynlig at innovasjonsposten har blitt flyttet på, og et nytt ansvarsområde er på plass. 

Per tilrådnignen i styrepapirene som ble publisert i dag, vil NTNU i neste rektorperiode ikke lenger ha en prorektor for nyskaping. Forslaget er å heller ha en prorektor for samfunnsansvar og formidling, og flytte innovasjonsposten til prorektoren for forsking og innovasjon.

Gamle prorektor-roller Foreslåtte prorektor-roller
UtdanningUtdanning
Forskning og formidlingForskning og innovasjon
NyskapingSamfunnsansvar og formidling

Innovasjon har nå vært under nyskapingsbanneret. Med innovasjon menes ansvar for å vareta strategiske samarbeidsrelasjoner med næringslivsaktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Får ekstra ansvar for akademisk frihet

I slutten av november i fjor hadde dekanene og styret en felles workshop for å komme fram til den nye strukturen. Da kom det en rekke forslag til nye ansvarsområder. For eksempel prorektor for «bærekraft og tverrfaglighet» eller «bærekraft og formidling».

Når man nå foreslår prorektor for samfunnsansvar og formidling, er bærekraft tiltenkt som et av NTNUs samfunnsansvar. I tillegg kommer også regionale ansvar for byene og områdene der NTNU har sine campus.

I tilrådningen anbefales det også at denne prorektoren får et helhetlig ansvar for oppfølging av NTNUs språkpolitikk og nye lovkrav. I tillegg framheves akademisk frihet og at institusjonen følger sentrale etiske prinsipper. 

Alle ledere skal ha dette ansvaret, men det står at prorektor for samfunnsansvar og formidling skal ha et særlig ansvar for å bidra til en kunnskapsbasert offentlig debatt og til å belyse etiske problemstillinger i tiden.

Vil ha dette med i ansvarsområdet

Styrepapirene er klare på at den endelige oppgavelista for prorektor for sammfunnsansvar og formidling ikke vil bli satt før stillingen lyses ut, men oppsummerer at den vil inkludere:

  • Tverrgående samfunnsoppdrag og utviklingsoppgaver på vegne av Rektor, herunder å bidra til at bærekraftig utvikling integreres i forskning og utdanning og NTNUs egen organisasjon og virksomhet 
  • Ansvar for institusjonelle næringslivsavtaler 
  • Nasjonal og regional samfunnskontakt med særlig ansvar for Trondheim/Trøndelag, herunder campusutvikling i Trondheim
  • Formidling av resultater fra forskning og faglig/kunstnerisk utviklingsarbeid, allmenrettet og brukerrettet formidling 
  • Oppfølging av NTNUs språkpolitikk og samfunnsansvar for norsk fagspråk idra til samfunnsdebatten om aktuelle tema og etiske problemstillinger

Følg UA på Facebook og Instagram.